Debatt:

Vestre E8 med Ramfjordbru krever 2-4 år lengre tid enn østre, og koster mer

På kinomøtet 2. oktober hevdet vegsjef Naimak at reg.plan for vestre E8 kunne fremlegges i løpet av to uker og at reg.planen i forrige runde var uten protester. Da kunne planen gjennomføres mye raskere enn for østre E8. Han forespeilet rask anleggsstart for vestre E8 i 2019.
meninger

Nå innrømmer Vegvesenet i rapport 16. november at planen for vestre E8 via Leirbakken med Ramfjordbrua krever mye mer tid. Vegsjef Naimkak serverte valgflesk som var uspiselig.

Østre E8 over Ramfjordmoen til Tindtunnelen har klart kortest planprosess og minst risiko for rettstvister, innsigelser og utsettelser.

Østre: Regplanen var ferdiggjort i januar 2018 med fullført høringsrunde. Vegvesenet hevder likevel at planavklaring kan ta 4-6 måneder. De mener at enkle kostnadsreduserende tiltak utgjør så store endringer at ny høringsrunde kreves.

Disse enkle tiltakene er ikke vedtatt. Påstanden om ny høring er tvilsom, og den kommer fra Vv for å forlenge prosessen for østre trasé. Riktig avklaring om plankrav og eventuell høringsrunde kan foretas av lovavd. i Kommunaldep. 4-6 måneder kan være et maksimalt tidsanslag for østre E8, men 2-4 uker er mer sannsynlig.

Vestre: Vegvesenet skriver selv at ny plan for vestre må ha oppstartskunngjøring med planprogram og seks ukers høringsrunde med mulige innsigelser. Så kan planprogram for reg.plan med konsekvensutredning vedtas i kommunestyret.

Etter at KU og ny reg.plan er utarbeidet skal dette på ny seksukers høringsrunde, med mulige innsigelser. Deretter følger planavklaring av innsigelser, protester og merknader, før saken på ny fremmes for kommunal saksbehandling og kommunestyrets behandling.

Til alt dette anslår Vv 6-7 måneder. Det er ren bløff og altfor lite. Her er det tale om to høringsrunder på hver seks uker, utarbeide planprogram, utføre konsekvensutredninger, avklare merknader/innsigelser/protester og minst to behandlinger i kommunestyret. Dette krever antakelig langt over ett år.

En KU skal blant annet omfatte anleggsvurdering, trafikkvurdering, fjordbiologi, geologisk grunnlag, samfunnsøkonomisk analyse, ulykkesvurdering, landskapsvirkning mv. Dette krever minst 6-8 måneder og normalt en god del lengre tid. F.eks. må biologiske og geologiske undersøkelser i og rundt fjorden utføres bedre enn forrige gang.

Før alt dette skal departementet og regjeringen eventuelt gjøre om på regjeringens planvedtak fra 2015 om østre trase. Dette krever et saksgrunnlag, vedtaksgrunnlag og eventuelt kunngjøring om ny plansak med eventuell høring.

Det krever en del måneder hos dept. og regjering.

I reg.fasen med høring kommer en del protester og merknader med innsigelser. Det er nå fremlagt dokumentasjon fra 2011 om at vegvesenet har underslått merknader og protester fra 42 oppsittere langs veitraseen i forrige reg.planbehandling.

Det er altså dokumentert uriktig det som vegsjef Naimak hevder, at forrige regplan for vestre E8 var uten protester. Dette omtales mer detaljert i eget skriv. Motstanden kan påregnes å bli større i en ny planrunde for vestre trase.

Samlet tidslengde på denne prosessen for vestre kan anslås til henimot to år, mens Vegvesenet hevder 6-7 måneder. I tillegg kommer eventuelle rettstvister og tidkrevende innsigelser. Sistnevnte er sannsynlig pga. hittil lite kjente virkninger på fjordbunnens biologi og geologi med økologiske prosesser som ikke var kjent i forrige reg.planrunde i 2011.

Vegvesenet nevner også at kostnadsreduserende tiltak kan kreve lengre tid og forlenge prosessen. Byutvikling uttrykker tvil om ny KU er nødvendig. Til dette er å si at forrige planvedtak fra 2008 er basert på KU temarapporter fra 2005-07. Derfor er de forrige KU-rapportene definitivt for gamle.

Østre trase har utvilsomt den raskeste prosessen for planavklaring og fullføring. Det er ikke mulig å se at vegvesenet eller Byutvikling har grunnlag for å hevde at prosessene krever omtrent like lang tid.

Formannskapet krevde 9. oktober sammenlignbar tidsplan for å velge den traseen som er raskest å gjennomføre. Når svaret nå foreligger, har man ikke gjennomskuet falske påstander om kort planavklaring for vestre E8. Formannskapets vedtak pkt. 2 sier konkret at raskeste trasévalg skal velges.

Det er ingen tvil om at departementets saksbehandlere vil gjennomskue bløffene og se den risikable behandlingstiden for vestre, i tillegg til østre E8s fordeler med kjøregevinster, anleggskostnader og samfunnsøkonomisk pluss.

Regjeringens planvedtak fra 2015 om østre E8 står seg meget godt mot de nye rapportene fra vegvesenet. Vestre alternativ betyr 2-4 års utsatt fullføring av E8 i Ramfjord.

Statsrådens ordre av 25. juni om vurdering av felles løsning for E8, Tindtunnelen og UFB kan med fordel gjentas, ettersom oppdraget ikke er utført. Vegvesenet region nord har dessverre vist seg å være en ukvalifisert deltaker i prosessen. Tiltakshaverne for Tindtunnelen og UFB kan gjerne bringes inn som direkte prosjektdeltakere.