Debatt:

«Budsjettkutt presser tjenestetilbudet til bristepunktet»

Kommunestyret vedtok i september et budsjett for helse og omsorg som ifølge Fylkesmannen er urealistisk og muligens lovstridig, skriver Erlend Lien og Julia Johnsen.

Illustrasjonsbilde 

meninger

Onsdag 12. desember skal de ta stilling til om helse og omsorg skal få tilført 90 millioner mer på budsjettet for 2019. For å berge tjenestetilbudet til kommunens innbyggere som har behov for bistand fra helsevesenet i større eller mindre grad, foreslås det å ta midler fra skole, barnehage, barnevern, m.fl.

Det foreslås altså å sette to svake grupper opp mot hverandre – skal vi i Tromsø kommune gi forsvarlige helsetjenester eller sikre barnehageplasser, skolegang og bistand til utsatte barn og unge?

Det er tydeligvis valget kommunestyret er satt til å ta, fordi det er vanskelig å se at den foreslåtte budsjettjusteringen sikrer et forsvarlig tjenestenivå. Det er kanskje ikke så viktig hvis legevakten må redusere sin kapasitet, eller elevene ikke har lærere i klasserommet, så lenge vi snart har et flunkende nytt Tromsøbad i milliardklassen å skryte av?

Logikken i saksfremlegget er uansett utfordrende for FO og Lederne å forstå.

I budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret er det i helse og omsorg én seksjon som skiller seg særskilt ut. Seksjon for oppfølgingstjenesten står for mesteparten av de kuttene som totalt skal «redde» hele helse og omsorg fra konkurs.

Redningsaksjonen skal bæres av en seksjon som gir tjenester til mennesker mellom 23 og 67 år og som har ulike utfordringer som utviklingsforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser, funksjonsnedsettelser, sjeldne diagnoser, kromosomfeil, psykiske lidelser, rusavhengighet, m.m.

Det er disse menneskene som nå skal ta ansvar for og kjenne konsekvensene av kommunens manglende økonomistyring.

Etter at kommunestyret vedtok et urealistisk og muligens lovstridig budsjett for helse og omsorg i september, har avdelingsdirektør for helse og omsorg tildelt rammene til seksjonene i helse og omsorg.

I disse rammene er det foreløpig tatt høyde for at det 12.12 blir tilført 90 nye millioner. En skulle da kanskje tro at noen av disse 90 millionene ville komme oppfølgingstjenesten til gode. Realiteten er nå at i 2019 må oppfølgingstjenesten redusere sine kostnader med 110 millioner. Til sammenligning: 110 millioner tilsvarer cirka 180 årsverk.

Tilbakemeldingene til oss som hovedtillitsvalgte har ikke vært få siden dette ble kjent. De er likevel utvetydige: det er svært utfordrende, om ikke umulig å opprettholde dagens tjenestenivå og kvalitet med den budsjettrammen de er tildelt. Oppfølgingstjenesten er nå preget av bekymringer og usikkerhet, noe hovedtillitsvalgte for FO og Lederne deler med de i aller høyeste grad.

Det har vært jobbet lenge med å opprette nye, faglig solide lavterskeltilbud i oppfølgingstjenesten. Dette er helt i tråd med Tromsø kommunes satsingsområder som er forebygging. Vi vet av erfaring at lavterskel og forebygging er de første områdene det kuttes i når kassa begynner å bli tom.

Det oppleves derfor som en hån mot ansatte og ledere, når de over år har bygd opp tilbud i tråd med kommunens satsingsområder og har jobbet fram faglig sterke tilbud til det beste for innbyggerne, tilbud som nå står i fare for å bli rasert som følge av en budsjettramme som ikke engang er nok til å dekke lønnsutgiftene til alle dagens ansatte.

Samtidig som det gis en budsjettramme som tvinger seksjonen til å redusere 110 millioner av sine kostnader, sies det at Tromsø kommune skal gi forsvarlige tjenester OG være lojal ovenfor budsjettene.

Det er umulig for hovedtillitsvalgte i Lederne og FO å forstå hvordan en skal forvente både forsvarlige tjenester og budsjettdisiplin samtidig, med den budsjettrammen som er tildelt.