Debatt:

«Arctic Frontiers – møteplass og spydspiss»

Arctic Frontiers i januar er en av de viktigste arenaene for å løfte fram de gode eksemplene og diskutere arktiske utfordringer.

Fylkesrådsleder: Willy Ørnebakk (Ap). 

meninger

Troms fylkeskommune er stolt over å være hovedpartner for Arctic Frontiers, en av de aller viktigste arenaene i verden for å diskutere arktiske spørsmål.

Med sitt tydelige fokus på å knytte sammen forskning, politikk og næringsliv bidrar konferansen til å rette søkelyset på hvordan vi skal utvikle Arktis på en bærekraftig måte.

I år er temaet for konferansen «Smart Arctic». En del av programmet er viet hvordan vi kan videreutvikle arktiske samfunn på en smart og effektiv måte. Hvordan skape attraktive samfunn gjennom smarte teknologiske løsninger, smart forvaltning og menneskelig samhandling.

Vårt Arktis består av levende livskraftige lokalsamfunn, og «Smart Arctic» beskriver på en god måte mye av det vi driver med i fylket vårt. Troms fylkeskommune er selvfølgelig med på å støtte opp under denne utviklingen.

Et eksempel er Harstad, som har blitt en del av et stort EU-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybar energi på øyer, gjennom utvikling av innovative og miljøvennlige systemer. På denne måten kan Harstad kommune og samarbeidspartneren Hålogaland Kraft utvikle løsninger som kan hjelpe øysamfunn andre steder i verden.

Et annet eksempel er Finnfjord smelteverk, der de utvikler metoder for å bruke industrirøyken til å dyrke alger. CO2 -utslippene fjernes, og alger som dyrkes kan brukes f.eks. som fôr i oppdrettsanlegg. Med andre ord smarte arktiske løsninger som gir en miljøgevinst her vi bor, og som kan eksporteres ut til andre deler av verden.

Begge eksemplene illustrerer tydelig hvordan innovative miljøer i vår region kan være med på å løse store utfordringer for bærekraftig vekst, som tilgang på energi og mat og reduksjon av klimagassutslipp.

I tillegg til dette har både Harstad og Tromsø kommuner og Longyearbyen lokalstyre kommet i gang med flere egne Smart City-initiativ, utviklingsprosjekter der nettverk og prosjektsamarbeid kan være med å bidra til grønnere, mer innovative og attraktive byrom, noe som vil være med på ruste disse byene for fremtiden.

Fylkesrådet jobber aktivt med å synliggjøre at vår del av Arktis er urbant sammenlignet med mange andre områder i Arktis, en region med en høyt utdannet befolkning, gode levevilkår, spennende og innovative næringsmuligheter, karrieremuligheter for alle og unike naturomgivelser.

Stortinget har anerkjent at vi her i nord står i en særstilling på grunn av regionens geografiske beliggenhet, de sentrale arktiske kompetansemiljøene og viktige internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Dette har vært noe av grunnlaget for utviklingsprogrammet «Urbane Arktis». I programmet bruker vi rollen som samfunnsutvikler til å samle sentrale aktører innen forskning, høyere utdanning, kultur, næringsliv og offentlig sektor i vår region, inkludert Svalbard.

Jeg er svært glad for at dette strategiske arbeidet har gitt resultater. Gjennom samarbeidet i Urbane Arktis har vi i fellesskap synliggjort regionens styrker og utviklingsmuligheter overfor beslutningstakere, FoU-miljøer og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. For eksempel de spennende smarte utviklingsprosjektene i regionen, den sterke veksten innenfor sjømatnæringen, Tromsøs status som arktisk hovedstad, UiT og FRAM-senterets kompetanse på forvaltning og arktisk klima og miljø.

Vi har også som mål at flere internasjonale smart-prosjekter skal settes i gang i vår region, og vi er derfor svært spente på å følge med på det EU-prosjektet Harstad kommune nå skal delta i. Ikke minst har vi gjennom Urbane Arktis synliggjort Festspillene i Nord-Norge og initiativet Arctic Art Summit overfor det brede arktiske publikum. Arctic Art Summit løfter fram betydningen av kunst og kultur i utviklingen av levedyktige og vitale samfunn i det sirkumpolare nord.

På denne måten bidrar vi til å synliggjøre vår særstilling i nord – hva vi er gode på, hvilke behov vi har, hvilke utfordringer vi står ovenfor. Vi samler oss om et felles budskap inn mot nasjonale og internasjonale aktører. Med det styrker vi vår rolle som premissleverandør og blir enda dyktigere til å kommunisere innad i egen region.

Arctic Frontiers i januar er en av de viktigste arenaene for å løfte fram de gode eksemplene og diskutere arktiske utfordringer, men det jobbes også systematisk gjennom hele året med å legge til rette for diskusjonsarenaer ut over konferansen i januar. Gjennom «Arctic Frontiers Abroad»-seminarer i utvalgte byer i utlandet bidrar vi fra nord til å sette nordområdene på kartet, informere om samfunns- og næringsutvikling i vår region, og å skape forståelse for den norske linjen om vekst-vern.

Vi går inn i en spennende tid med endring i nord, og verdens øyne rettes mer og oftere mot oss. Vår jobb må være å synliggjøre det mangfoldige og levende Arktis, og ikke minst må vi gjøre det vi kan for å følge opp anerkjennelsen av det nye fylket i nord som et fylke som står i en særstilling i utformingen av nordområdepolitikken. Vi må selv sette agendaen og gjøre det vi kan for å bygge samarbeid, nettverk og arenaer som setter oss på kartet.

Derfor skal vi være stolte over Arctic Frontiers, et av de aller beste eksemplene på en internasjonal agendasetter om Arktis, i Arktis. Velkommen til en spennende uke hvor ledere fra hele verden samles i den arktiske hovedstaden for å diskutere arktiske spørsmål.