Debatt:

FrP vil ikke endre sameparagrafen

I grunnlovens paragraf 108 står det i dag at man skal legge til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og samfunnsliv.

Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

meninger

Sametinget har ønsket at begrepet urfolk skal inn i denne paragrafen. Det er har blitt vist til hva Finland og Sverige har nedfelt i sine grunnlover. Og hvilke begrep som blir brukt. Finland bruker begrepet urfolk. Sverige bruker begrepet folk. Og Norge bruker altså i dag begrepet folkegruppe. Det er altså ingen «lik praksis» på dette feltet.

Fremskrittspartiet har en konservativ holdning til det å skulle endre grunnloven i tide og utide. Det skal være særlige tungtveiende grunner og særlig gode argumenter hvis vi skal gjøre endring av grunnloven.

Fremskrittspartiet kan ikke se at det er fremført særlig tungtveiende grunner til at vi må endre paragraf 108. I en juridiske utredningen som professor Carsten Smith utarbeidet på oppdrag fra Sametinget om endring av Grunnloven § 108, skriver han: «Fra Sametingets side har jeg senere fått muntlig bekreftet at forslaget til endret ordlyd av Grunnlovens § 108 ikke er ment å skulle ha noen endret rettslig virkning. Dette legges til grunn i mine vurderinger og forslag». Hvis en endring ikke skal endre rettstilstanden, må man stille seg spørsmålet hvorfor man skal endre ordlyden. Samtidig er vi ikke beroliget når det gjelder det at dette ikke skal ha noen endret rettslig virkning. Det at man sier at det ikke skal få konsekvenser juridisk sett betyr ikke at det ikke vil endre rettstilstanden.


Nå får disse stedene nye samiske og kvenske navn

19 grender, bygder og bydeler pluss selve byen Tromsø skal nå få samiske og kvenske navn.

 

Uansett vil en endring trolig ha betydelig politiske konsekvenser. Og vil nok kunne tolkes som et politisk signal om økt makt og myndighet til Sametinget. Noe FrP ikke ønsker. På dette området ligger det også en rekke stortingsmeldinger, stortingsvedtak og internasjonale konvensjoner til grunn. Dette vil være dekkende for det enkelte partier ønsker å oppnå politisk ved en grunnlovsendring, slik vi ser det.

Jeg konstaterer også at en endring er kontroversielt. Vi bør derfor vokte oss ekstra for å ikke bidra til økt konfliktnivå på et tema som særlig i vår nordlige landsdel skaper mye debatt. Vi har i dag en egen paragraf for den samiske folkegruppen, og det bør være tilstrekkelig. Det er regjeringens og Stortingets vedtak og utøvelse av politikk på dette området som betyr noe. Fremskrittspartiet stemte derfor imot de foreslåtte endringene av paragraf 108. Endringen ble ikke vedtatt, og dagens formulering blir stående.


Kommentar:

Tromsø Høyres sameproblem

Tromsø Høyre må ta et oppgjør med holdninger til samiske spørsmål internt i egne rekker, skriver politisk redaktør Martin Lægland.