Debatt:

Fra lav utbygging til høyblokker i fjæra

Hvordan kan Byutvikling i Tromsø kommune skifte mening så totalt uten et eneste holdbart argument? Hvorfor hører dere mer på utbyggeren Eiendomgruppen enn på oss beboerne?

FORTETTING: Det er i dette foreløpig ubebygde området at utbyggeren ønsker å sette opp fire blokker med i alt 130 leiligheter.  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Saken gjelder utbygging i Kroken Vest: Skal man bygge lavblokker eller høyblokker i strandsonen? Beboerne i Safirveien og Opalveien reagerer kraftig på den saksbehandlingen vi er blitt utsatt for i løpet av de over seks år denne saken har pågått. To ganger har kommunen avslått Eiendomsgruppens utvida utbyggingsplan. Kommunen brukte våre motargumenter.

I 2015 søkte utbygger om dispensasjon til å øke høyden fra 3 til 4 etasjer på blokk 3 – Solgry. Søknaden ble avslått 11.09.2015. Kommunen anså økningen til å være av betydelig karakter. Dessuten ville bebyggelsen i Opalveien anses berørt av tiltaket, ved mer skyggevirkning og redusert utsikt.

Siste gangen var for litt over ett år siden. Det var nok en gang våre motargumenter Byutvikling i kommunen brukte. I avslaget av 6. april 2017 skriver kommunen: «Vi kan ikke se at høyere utnyttelse er en fordel for utviklingen av området. Den regulerte bebyggelsen i plan 1572 fra 2012 er lav og variert, opprettholder sikt for naboene i Opalveien og Safirveien samt ivaretar opplevelsen av landskapet ned mot sundet for alle som ferdes og bor i området».

Men nå har administrasjonen i kommunen snudd helt om og legger selv fram planer som de sa nei til for kort tid siden. Nå skal utbygginga over tredobles. Nå skal det bygges ti meter høyere nede i fjæra. Antallet boenheter økes fra 40 til 130. Det argumenteres med at kommuneplanen av 2017 vektlegger en sterkere grad av boligfortetting innenfor bybussområdet. Men dette argumentet holder ikke! Vi har ikke bybuss bare langs strandkanten. Vi har også bybuss på oversiden av boligområdet. Her kan det fortettes med mange boliger/blokker!

Byggesaken har nå vært på høring, og det er kommet negative svar fra samtlige berørte beboere, også fra de beboerne som har flyttet inn i de tre blokkene Eiendomgruppen allerede har satt opp. Men dette bryr ikke Byutvikling seg om i det hele tatt. De legger på nytt fram nøyaktig den samme utbyggingsplanen som de sendte ut på høring tidlig i høst.

En over tredobling av antall leiligheter og økning av kotehøyde med 10 meter på et lite strandområde mener vi krever konsekvensutredning! Det er også nødvendig å vurdere denne utbygginga i sammenheng med andre planer for området. I nær framtid skal det bygges ca. 400 boenheter i Øvre Kroken og ca. 700 boenheter i området mellom Skjelnan og Skjelnan skole. I tillegg er det planlagt 22 blokker med 620 boenheter på Stenberg-eiendommen (mellom Kroken Vest og Krokenstranda). Det er dessuten planlagt ca. 230 boenheter i Steinbruddet i Kroken.

Kommunens/Eiendomsgruppens nye planer om økt utbygging vil føre til økt trafikk, støy, forurensing, tap av lys/sol/utsikt. Økte byggehøyder gir tap av utsikt og lys som igjen forringer livskvalitet og bomiljø for oss og alle som ferdes forbi. En slik voldsom utbygging på det lille arealet som er til disposisjon, vil også ødelegge bomiljøet for de som skal bo i strandsonen. Vi hadde forventet at kommunen ville verdsette trivsel og folkehelse for etablerte beboere i Kroken Sør og Vest mer enn utbyggernes profitt.

Jeg har tidligere henvendt meg til kommunens politikere. Nå må dere komme på banen med svar! Utbyggingssaken med høyblokker i strandsonen i Kroken skal opp til behandling i Byutvikling torsdag 14. februar. Senere kommer den opp i kommunestyret. Så alle 43 kommunestyrerepresentanter må ta stilling i denne saken. Sakspapirene ligger på kommunen sine nettsider.

For oss som har levd i usikkerhet i snart 7 år er utbyggingssaken veldig klar. Si nei til de nye planene! Stå på den opprinnelige utbyggingsplanen som etter flere års kamp ble vedtatt i 2012 og som ordfører Kristin Røymo skrev under på siste gang i 2015!