Debatt

Troms Sp krever styrking av Forsvaret

Troms Senterparti krever en gradvis sterk opptrapping av forsvarsbudsjettene slik at vi er i stand til å oppnå kravet til NATO på 2 prosent av BNP, og i tillegg klarer å oppfylle NATOs styrkemål som blant annet sier at Norge skal ha fire operative manøverbataljoner.

  Foto: Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

meninger

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har i løpet av det siste året blitt enda mer spent enn det var på samme tid i 2018. Viktigere enn noensinne er det å ha et robust landforsvar basert på en troverdig territoriell terskel. Vi er den eneste nasjonen med grense til Russland som ikke oppfyller kravene til NATO.

Da står det enda klarere at Norge må kunne evne å forsvare seg gjennom et balansert forsvar, basert på avskrekking, beroligelse og tydelig tilstedeværelse i nord. Troms Senterparti krever handling gjennom økte forsvarsbudsjetter nå.

Dagen struktur i Hæren utgjør den største ubalansen i dagens forsvar. I dagens struktur har vi tre manøverbataljoner, men vil reduseres til to gjennom realisering av langtidsplanen, der 2. bataljonen på Skjold omgjøres til en mobiliseringsbasert bataljon uten operativt personell.

Når dette gjennomføres vil ikke Norge klare å oppfylle sine forpliktelser verken nasjonalt eller ved internasjonale operasjoner. Vi vil heller ikke være i stand til å rekruttere personell til de to gjenværende manøverbataljonene Panserbataljonen og Telemark Bataljon. Uten 2. bataljonen har vi ingen brigade.

Troms Senterparti krever at regjeringen opprettholder 2. bataljonen og utarbeider en studie som skal kartlegge hvilke konsekvenser en nedleggelse får for Hærens samlede operative evne. Fire operative manøverbataljoner legges inn som en forutsetning i arbeidet med nest langtidsplan.

Materiellsituasjonen i Hæren er i bedring gjennom anskaffelse av kampluftvern og nytt artilleri, men hovedkampsystemet stridsvogn er utdatert og passerer ifølge Forsvaret sin levetid i 2019. Få av dagens stridsvogner er operative og viktige reservedeler er ikke lenger på markedet. Ved anskaffelser av materiell til Hæren, må det stilles tydelige krav til industrien at de må etablere seg i nærheten av Hærens tyngdepunkt i Indre Troms, av hensyn til den operative evnen.

Troms Senterparti krever at det nye anskaffelsesprosjektet for stridsvogn som er under utarbeidelse iverksettes i løpet av 2019, slik at vognene kan leveres fra 2021. Ved større materiellanskaffelser skal det forutsettes etableringer nært knyttet avdelingene som skal bruke materiellet.

Ved flytting av 339-skvadronen til Rygge vil Hærens helikopterkapasitet være tilnærmet null. Med bare tre helikoptre stasjonert på Bardufoss der kun to til enhver tid er operative, står Brigaden i Indre Troms uten kapasitet. De tre helikoptrene skal også betjene behovene som Jegerkompaniet i Sør-Varanger og Kavaleribataljonen i Porsanger.

Brigaden vil da miste sin løftekapasitet og vil ikke kunne gjennomføre medisinsk evakuering, utsetting av ildledere og en rekke taktiske operasjoner, og heller ikke oppdrag i forbindelse med sivil beredskap og redningsaksjoner i landsdelen. jøforsvaret vil aldri oppnå restkapasitet på sine helikoptre for å kunne avhjelpe Hæren. Det kreves dessuten over ett års trening for Forsvarets helikopterpiloter for å kunne fly i landoperasjoner.

Sivile aktører vil selvfølgelig aldri heller kunne løse Hærens helikopterbehov, verken i fredstid eller i krisesituasjoner. Troms Senterparti krever at flytting av 339-skvadron stanses umiddelbart og at det iverksettes en utredning som skal kartlegge konsekvenser av flytting, med tanke på Hærens operative evne og situasjonen rundt samfunnssikkerhet og beredskap i nord. Hæren skal ha dedikert helikoterstøtte.

For å møte fremtidens krav må landmakten øke sin kampkraft, reaksjonsevne og utholdenhet. For å kunne oppnå tilstrekkelig utholdenhet må Norge etablere en ny brigade med tilhørende materiell i Sør-Norge som baserer seg på mobilisering av reservepersonell. Forsvaret mangler dessuten forsyningslagre i nord med tilstrekkelig kapasitet for 30-dagers beredskap.

Troms Senterparti krever at Brigade Sør opprettes og at det etableres forsyningslagre med tilstrekkelig kapasitet i Indre Troms med tilhørende logistikksentre.