Debatt:

Forventer at regjeringen stiller opp for Tromsø!

Årsmøtet til Troms Senterparti forventer at også regjeringen stiller opp for innbyggerne i Tromsø når byvekstavtale skal inngås mellom kommune, fylkeskommune og stat, og bidrar med større økonomisk bidrag til transportløsningene i Tromsø, enn signalene foreløpig tilsier.
meninger

Tromsø er en av ni byområder i Norge som det skal inngås byvekstavtale for. Her er de nasjonale premissene regjeringen legger til grunn: Nullvekst i privatbilisme og at trafikkveksten skal skje ved kollektiv, gange og sykkel. Videre forutsetter regjering og Storting brukerfinansiering, og at kommune og fylkeskommune også skal bidra økonomisk.

Årsmøtet i Troms Senterparti mener at gjennomføring av nasjonal politikk må innebære betydelige nasjonale bidrag, særlig når tiltakene griper inn i folks hverdag og det forventes at folk flest skal endre sine reisemåter. Regjeringen har et ansvar for at innføring av bompenger ved etablering av byvekstavtale ikke rammer uforholdsmessig skjevt og hardt i samfunnet, mener Troms Senterpartis årsmøte.

Årsmøtet mener derfor at gjennom en byvekstavtale for byområdet Tromsø, må staten stille opp med adskillig høyere økonomisk bidrag enn det som per i dag er skissert, slik at bompengebelastningen kan reduseres.

Videre må innfasingen av belønningsordningen gi nødvendig rom for kraftig styrking i kollektivtilbudet, også slik at kollektiv kan bli et reelt alternativ for flere utenfor Tromsø byområde.

Dagens regjering setter daglig norgesrekorder i inndriving av bompenger i landet. Sammen med den øvrige nasjonale økonomiske politikken med økning i avgifter og reduksjon i skatt for de rikeste, gjør dette at folk flest rammes hardere, mens de med best økonomi slipper lettere unna.

Med dette undergraver dagens politiske flertall i Norge den økonomiske fordelingspolitikken, gjennom skattepolitikken som utjevnet forskjellene på fattig og rik, og som har bygd velferdsstaten slik vi kjenner den.

Bompengepolitikken dagens regjering fører er en del av dette, og årsmøtet i Troms Senterparti mener man må gjenreise en økonomisk politikk og en samferdselspolitikk, som i hovedsak finansierer viktige samferdselsløsninger og omlegginger gjennom skattesystemet. Da fordeles den økonomiske belastningen mere rettferdig, og ikke som nå der stadig mere finansieres ved avgifter som treffer like tøft, enten du tjener mye eller lite.