Debatt

Regjeringen bryter EØS-rettens regler i Repparfjorden

Professor i rettsvitenskap stiller spørsmålstegn ved regjeringens planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden er lovlig.

Lørdag ble det arrangert demonstrasjon mot regjeringens vedtak om dumping av gruveavfall i Repparfjorden på Stortorget i Tromsø. Flere hundre hadde møtt fram.  Foto: Eline Grønvoll

meninger

Ved Stortingets vedtak av 21 november 2018 ble det besluttet at vanndirektivets bestemmelser (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for vannpolitikk) skulle innføres som norsk rett.


Grønt lys for omstridt gruvedrift i Finnmark

Kvalsund/Oslo (NTB-Linus Røvik Hauge): Miljødirektoratet har sagt ja til at det kan startes gruvedrift i Kvalsund og deponering i Repparfjorden. Venstre og miljøbevegelsen er skuffet.

 

Regelen trådte i kraft 14. desember 2018. Hjemmelen for vanndirektivet er nedfelt i naturmangfoldsloven av 19 juni 2009 nr. 100 § 26 a.


Naturvernorganisasjoner varsler hard kamp

– Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundet etter at regjeringen har sagt ja til gruvedrift i Kvalsund.

 

Ved innføringen av vanndirektivet har Norge sluttet seg til formålet med direktivet som er slik formulert:

Artikkel 1: «Formålet med dette direktiv er å fastsette en ramme for vern av … kystvann … for å … sikte mot styrket vern og forbedring av vannmiljøet, blant annet gjennom spesielle tiltak for gradvis reduksjon av utslipp og … opphør eller utfasing av utslipp».


Kommentaren

La oss dumpe gift i havet - for miljøets skyld

Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Fordi vi trenger pengene mer enn naturen.

 

Etter dette er det kun mulig å iverksette tiltak som reduserer utslipp. I Repparfjorden gjør norske myndigheter det motsatte. I stedet for å utfase utslipp til vel fungerende økosystemer som er godt dokumentert av blant annet Havforskningsinstituttet, vedtar Regjeringen å ødelegge livet i fjorden.


Hundrevis demonstrerte mot utslipp i Repparfjorden

Flere hundre mennesker trosset vær og vind lørdag for å demonstrere mot at regjeringen åpner for dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

 

Dette kan ikke betegnes som annet enn et eklatant brudd på vanndirektivet.

I og med at direktivets bestemmelser nå er implementert norsk rett betyr dette at rettsbruddet omfattes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Jeg vil anbefale de organisasjoner som arbeider mot dumping av gruveavfallet i fjorden å klage regjeringens vedtak inn for ESA.


Høyre-ja til gruvedrift

Troms og Finnmark Høyre stemte ja til gruvedrift. Et grønt skifte trenger mineraler, mener partiet.