Debatt:

«Svar til Egon Holstads ville påstander»

Egon Holstad forsøker å skape et skremmebilde av sjødeponi i Reppafjorden.

uenig med Egon Holstad: Tom Christer Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

meninger

Det er underlig å lese, fordi det er tydelig at han har fått med seg en del av miljømyndighetenes faktagrunnlag, men samtidig sett fullstendig bort fra hvordan de vurderer disse faktaene.


Kommentaren

La oss dumpe gift i havet - for miljøets skyld

Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Fordi vi trenger pengene mer enn naturen.

 

Påstand Holstad: Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl.

Her er det noe rart. Det er riktig at millioner av tonn med såkalt avgangsmasse skal deponeres, men ikke millioner av tonn med kvikksølv. Ikke millioner av tonn med bly eller sink eller kadmium eller nikkel eller sink eller krom.

Hoveddelen av avgangsmassen er ikke slike til dels verdifulle og potensielt farlige mineraler, det er god gammeldags stein. Legg merke til at Holstad har droppet ett mineral, nemlig det det eventuelt vil være mest av, kobber. Mer om det siden.

Den naturlige måten å forstå dette på er at det er millioner av tonn av disse mineralene. Det er det ikke, det er millioner av tonn, og i disse tonnene finnes noen av disse stoffene.


Kommentaren

Vi trenger å bli holdt i ørene

Det er vanskelig å argumentere for miljøet mot næringsinteresser. Det har det alltid vært. Takk og lov er det noen som likevel har valgt å ta kampen. Takk og lov er det fortsatt noen som gjør det.

 

Hva sier så miljødirektoratet om disse stoffene:

Sink og krom: «Innholdet av krom og sink i avgangen er lavt og det har begrenset utlekkingspotensial.» Innholdet er altså lavt, og ikke millioner av tonn.

Bly og Nikkel: «Beregninger utført av Niva viser at sjøvannskonsentrasjonen av nikkel vil være godt under grenseverdien i vannforskriften. Kjeøy Research & Education Centre har også laget en rapport med resultater fra utførte utlekkingstester. Ifølge denne rapporten fant de ingen klar utlekking av nikkel eller bly i sine utførte tester.»

Kvikksølv og kadmiun: «Utlekkingstestene fra Kjeøy viser at det ikke er sporbar utlekking av disse stoffene og det vil derfor ikke bli overskridelse av grenseverdiene for disse stoffene heller.»

La oss også ta med kobber, siden det tross alt er det det er mest av. Her sier miljømyndighetene at ja, der vil være noe utlekking av kobber, men dette er på et nivå som er cirka 6,7 % av den naturlige tilførselen av kobber i fjorden. Eller 12 femtiøringer i året. 40g ikke millioner av tonn.

Altså; verken sink, krom, bly, nikkel, kvikksølv, kadmium eller kobber overstiger grenseverdiene. Der er ingen utlekking av bly eller nikkel. Der er ingen sporbar utlekking av kvikksølv eller kadmium. Der er kobber, men bare små mengder i forhold til det som finnes naturlig. Det er heller ikke millioner av tonn. Det kan synes som om forfatteren har vanskelig for å forstå forskjellen på at disse stoffene finnes i steinmasser og at de kommer ut i det økologiske kretsløpet.

Konklusjonen fra miljømyndighetene er at denne virksomheten vil være miljømessig forsvarlig for fjorden, laksen, kysttorsken og andre arter i området.

Dermed blir Holstads innledning helt feil:

Fordi vi trenger pengene mer enn naturen.

Nei. Tvert imot. Fordi i dette tilfellet kan vi skaffe arbeidsplasser, inntekter og bidra til det grønne skiftet, og gjøre det på en bærekraftig måte. Til tross for dårlig skjult skremselspropaganda og halvsannheter.