Oppdrettsdebatten:

Bare grønn innpakning eller tiltak som monner?

Barbara Vögele (MDG) er redd for at administrasjonen skal vanne ut kommunestyrets vedtak om å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner og at eksisterende konsesjoner ikke forlenges uten at det drives i lukkede anlegg i Tromsø.

Frykter omkamp om oppdrettsvedtak: Barbara Vögele (MDG) vil ikke at administrasjonen skal vanne ut vedtaket til kommunestyret i oppdrettssaken.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Kommunestyret skal nå ta stilling til sak arbeid med bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, og ifølge administrasjonen gjelder saken oppfølging av Tromsø kommunes politiske viljeserklæring om at fremtidig utvikling av havbruksnæringen skal skje i en klar bærekraftig retning med et sterkt fokus på næringens klima- og miljøavtrykk.


Administrasjonen vil vanne ut kommunestyrets oppdrettsnekt

Tromsø-politikernes vedtak om stopp i oppdrettsnæringa utenfor lukkede anlegg blir kraftig moderert, om administrasjonen får viljen sin. Det går ikke Rødt med på.

 

Denne første setningen i seg selv er oppsiktsvekkende! Hvordan det er mulig å trekke denne konklusjonen ut fra vedtaket Tromsø kommune tillater ikke flere oppdrettskonsesjoner og eksisterende konsesjoner forlenges ikke uten at det drives i lukkede anlegg?

Jeg er overbevist om at folk er opplyst nok for å skjønne at det langt på vei lukter omkamp fra administrasjonens side! Det var ikke en viljeserklæring, det var et vedtak med klare krav!


Debatt

«Skal Tromsø bli ledende, må ikke kravet vannes ut»

Førstkommende onsdag skal kommunestyret i Tromsø vedta hvordan arbeidet med «bærekraftig utvikling av havbruksnæringen» skal foregå fremover. Det er viktig at vedtaket faktisk blir slik at det virkelig bidrar til den teknologiske utviklinga.

 

Skulle ikke saken heller gjelde implementering av vedtak om lukkede anlegg, lovhjemmel og strategi for å lykkes, verdivalg og positive konsekvenser for klima, miljø og fiskeri?


Tromsø kommune sier nei til all oppdrett utenfor lukkede anlegg

Kommunestyret vedtok onsdag å si nei til nye åpne oppdrettsanlegg i kommunen.

 

Videre står det «kommunestyrets vedtak er et uttrykk for den uroen som er knyttet til positive og negative effekter av en fremtidig produksjonsvekst i havbruksnæringen». Nei, det er ikke et uttrykk for uro, det er et uttrykk for at flertallet i kommunestyret har fått nok! Forresten litt artig at det står «uroen knyttet til positive effekter», skulle gjerne visst hva som menes med det.


 

Så istedenfor å jobbe konkret med implementering, omdefinerer man vedtaket til en viljeerklæring og tolker i tillegg uro inn.

At det skjer kommer ikke overraskende på meg. I tiden etter forslaget fra MDG ble vedtatt, ble det nokså tydelig at flere av dem som jobber med næringsutvikling i Tromsø kommune var imot vedtaket, noe som også ble formidlet til mediene.


Vil ha oppdrett for fisk på land ved Skittenelv – håper å starte til påske

SIFT groups prosjekt om landbasert settefiskanlegg på Skittenelv har ikke fått merknader i offentlig høring. Nå venter de på tilbakemelding fra Mattilsynet før oppstart.

 

At man er uenig i vedtaket er en rett man har. Men for meg er spørsmålet hvor lojal har administrasjonen forholdt seg til vedtaket i saksbehandlingen? Og hvem har gått god for denne utvanningen?

Det er ikke mye rom for tolkning av kommunestyrets vedtak. Det kan tolkes så enkelt: Nye anlegg og ved endring av eksisterende anlegg innenfor kommunens areal stilles det krav om nullutslipp. Verken giftstoffer, smittestoffer, fisk eller organiske partikler fra fôr og avføring skal slippes ut. Så enkelt er det!


Duket for ny oppdrettskamp på Aps årsmøte: – Vi hadde for lite kunnskap forrige gang

Ap arrangerte et «oppdrettsseminar» før jul, men erkjenner at innlederne var for vennlig mot næringa, og manglet kritikere.

 

Det som administrasjonen nå foreslår innebærer ingen forpliktelser for verken næringen eller kommunen. Det er nok å lese noen enkeltord for å skjønne det. Man ønsker, presiserer, forventer, fremholder, etterlyser, imøteser, mener, anmoder, bidrar, utreder, og så videre. Det er ingenting som skal gjøres. Forslagene inneholder ingen henvisning til regelverk som må følges for å oppnå målet, ingenting er forpliktende!


Fra sidelinja:

De meningssterke aktørene i havbruksnæringen bør derfor besinne seg en smule, og heller satse på omstilling til en renere produksjon

De meningssterke aktørene i næringen bør besinne seg en smule, og heller satse på omstilling til en renere produksjon, skriver Herman Kristoffersen i sin spalte.

 

Følger vi ikke opp med forpliktende vedtak i kommunestyret, så overlater vi til administrasjonen om de vil implementere vedtaket fra klima-, miljø- og energiplanen i arbeid med kystsoneplanen eller ikke.

Med floskler og intensjonserklæringer utvikler vi ikke kommunen i en mer bærekraftig retning. Tvert imot, vi tillater business as usual pakket inn i fine ord.


Debatt:

Tromsø-vedtaket legger press på sentrale og regionale myndigheter

Kommunestyret i Tromsø har gjort et historisk vedtak i kampen for å gjøre oppdrett mest mulig forurensningsfri og minst mulig til skade for fiskeriene.

 

Miljøpartiet De Grønne mener at saken burde ha blitt behandlet av eller i samarbeid med Enhet for klima-, miljø- og landbruk. Det var tross alt et miljøtiltak som ble vedtatt, og ikke et næringstiltak. Derfor foreslår vi at saken sendes tilbake med bestilling om at administrasjonen skal komme tilbake med forslag til implementering av det opprinnelige vedtaket.


Kommentaren:

Hva har dere gjort, Tromsø Ap?

Fremtidige oppdrettsanlegg i Tromsø kommune skal foregå i lukkede anlegg, på land og i havet. Oppdrettsmotstanderne gråter gledestårer. Bransjen raser.

 

I Alta kommune foreligger nå et høringsutkast av arealplanen der administrasjonen krever nullutslipp. Vi skal ikke se bort fra at Alta kommune var inspirert av det vi våget i Tromsø. Skal vi da vanne ut vårt eget vedtak og la andre kommuner overta en lederrolle i miljøvennlig utvikling av havbruk?


Lerøy: Mener vedtaket er lovstridig

Ståle Fremnesvik i Naturvernforbundet er euforisk etter vedtaket om oppdrettsstopp utenfor alle lukkede anlegg. Lerøy Aurora mener derimot kommunen ikke kan ha satt seg ordentlig inn i saken.

 

Tromsø er blitt rost opp i skyene over hele landet. Nå må vi vise handlekraft og vise at vi mener det vi sier. Det er nå vi har sjansen!