Debatt:

Sp vil at verdier skapt i Troms – skal forbli i Troms

Fylkestinget behandlet den 14.03.19 sak om den fremtidige modellen for forvaltningen av Troms fylkeskommunes eierskap i Troms Kraft, når Troms fra 1.1.2020 slås sammen med Finnmark.

Vil beholde verdiene i Troms: Svein O. Leiros, fylkesleder, og Irene Lange Nordahl, gruppeleder i fylkestingsgruppa til Troms Senterparti. 

meninger

For Senterpartiet er det viktig å beholde de verdiene som er skapt i Troms – i Troms. For vår del handler dette også om å ikke sette disse verdiene i spill, når Troms nå blir sammenslått med Finnmark. Senterpartiet er opptatt av at Troms Kraft fortsatt skal sørge for å ivareta det samfunnsansvaret de har fått for å sikre energiforsyningen til innbyggerne og næringsliv i konsesjonsområdet i Troms.

Troms Kraft AS eies i dag av Troms fylkeskommune med 60 prosent av aksjene, mens 40 prosent av aksjene eies av Tromsø kommune. Den modellen for forvaltning av Troms fylkeskommunes eierskap i Troms Kraft som fylkestinget nå har vedtatt, innebærer en modell der aksjene som Troms fylkeskommune eier skal overføres til et holdingselskap, før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune.


Tromsø droppet som sted for første felles fylkesting

Det konstituerende møtet i fylkestinget for Troms og Finnmark i oktober skal holdes i Harstad.

 

Modellen innebærer også at en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, med en eierandel som innebærer at det ikke skal være mulig for den fremtidige fylkeskommunen alene å endre vedtektene i selskapet. Dette skal gjennomføres før fylkessammenslåingen blir gjennomført.

Fra Sps side er vi opptatt av å sikre at et fremtidig fylkesting ikke skal kunne endre formålet med selskapet. Dette skal sikres ved at kommunene i Troms inviteres inn på eiersiden. Dette er en god løsning som sikrer selskapet fremover. Kommunene vil i denne modellen få lik eierandel.

Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Det er derfor ikke noe poeng å ha ulikt eierskap for kommunenes eierskap. En lik modell blant kommunene vil være samme modell som i selskapet Bredbåndsfylket Troms. Fra Senterpartiets side er vi mest opptatt av kommunene i konsesjonsområdet til Troms Kraft og til kraftkommunene.


Prestbakmo er Sps toppkandidat

Ivar B. Prestbakmo ble enstemmig valgt under helgens nominasjonsmøte.

 

Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms. Senterpartiet er opptatt av at det gjerne kan legges vekt på tiltak som styrker infrastruktur for utvikling i Troms.

Senterpartiet er opptatt av at de som skal utgjøre styret for holdingselskapet skal komme fra og være bosatt i dagens Troms. Vår tilrådning er at de også skal være utgått fra og oppnevnes av det nye fylkestinget. Dette vil fylkestinget komme tilbake til ved behandlingen i juni, etter at fylkesrådet har gjennomført prosess med kommunene.

Dersom fylkestinget ikke hadde gjort noen endringer i forhold til dagens forvaltning av eierskapet, så ville Troms fylkeskommune sin aksjepost i Troms Kraft inngått i nye Troms og Finnmark fylkeskommune ved sammenslåingstidspunktet. Noe som ville bety at den nye fylkeskommunen fritt kunne disponert over aksjeposten i Troms Kraft, og eventuelt utbytte fra selskapet fra og med sammenslåingstidspunktet.

Høyre og Frp har med ulike modeller tatt til orde for at kommunene skal få en større eierandel i Troms Kraft, der blant annet folketall i kommunene skal spille inn. Det disse partiene helt ser bort ifra i sine modeller, er det faktum at Tromsø kommune har forkjøpsrett med tanke på å overta aksjer. Dette er det redegjort for i saksfremlegget til fylkestinget, og ble ytterligere understreket av juridisk kompetanse ved fylkestingets behandling.

Det Høyre og Frp i praksis gjør i sine forslag er å legge til rette for å overføre styringen av Troms Kraft til Tromsø kommune. Dette er en modell Senterpartiet ikke vil være med på. Vi har også merket oss at Høyre og Frp ikke nevner forkjøpsretten til Tromsø kommune med et ord i sine forslag i det offentlige ordskiftet, verken i forslagene i fylkestinget eller i uttalelsene i mediene.


Finnmark varsler mulig søksmål mot staten etter sammenslåing med Troms

Kluge advokatfirma varsler på vegne av Finnmark fylkeskommune at det kan bli aktuelt å reise sak om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark.

 

Senterpartiet er opptatt av en modell for fylkeskommunens eierskap i Troms Kraft som ikke skal sette verdier på spill, når fylkeskommunen nå blir sammenslått med Finnmark. Vi er opptatt av at verdier som er skapt i Troms – skal forbli i Troms. Så er vi opptatt av en modell, der Tromsø kommune ikke skal kunne benytte sin forkjøpsrett, det vil si at at de ikke skal kunne ha majoritet og styring over selskapet.

Modellen med etablering av holdingselskap, som fylkestinget nå har vedtatt, er en god og balansert modell som ivaretar disse hensynene, og som sikrer verdiene i Troms for framtida.

Nå skal fylkesrådet følge denne saken opp overfor kommunene, slik at fylkeskommunen får sluttført denne prosessen i fylkestinget i juni. Det vil si at det er dagens fylkesting som skal fatte beslutninger om forvaltningen av det fremtidige eierskapet i Troms Kraft, før det nye fylkestinget tiltrer etter høstens valg.