Debatt:

De som skal arve jorda

meninger

Ungdommer over hele verden streiker mot politikere med makt som ikke tar klimatrusselen på alvor. Konsekvensene er det dagens unge som arver. 16-årige Greta Thunberg fra Sverige har utløst en tsunami av klimaengasjement blant unge mennesker som er frustrert og krever handling nå! De nekter å bli betraktet som de som skal bringe håp om å få til endring i framtida. Vi vet nok om hva som må til. Ungdommen forlanger handling nå!

På rådhustrappa i Tromsø demonstrerte nær 1.000 ungdommer sist fredag mot den norske regjeringas klimapolitikk som innebærer en reduksjon av nasjonale klimagassutslipp med 11 prosent innen 2030, mot Parisavtalens krav om minst 40 prosent reduksjon. "Make the world Greta again", var en av parolene. "Jorda koker", var en annen.

Tromsø kommunestyre vedtok i november i fjor (mot Frps stemmer) en ny Klima-, miljø- og energiplan. Planen har fått ufortjent lite oppmerksomhet i lokalmediene, med unntak av de fremtidsretta kravene vi stiller til oppdrettsnæringa. Dette er kanskje den viktigste planen som er behandlet i kommunestyret i denne perioden. Jeg vil derfor trekke fram punktene som gjelder klima og som kan være svar på noen av de kravene ungdommene stiller:

"Spesialrapporten som FNs klimapanel la fram i oktober 2018, slår fast at verden må gjennom endringer i et omfang vi aldri før har sett dersom vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det vil kreve stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det dreier seg om våre felles, fremtidige livsbetingelser.

Bærekraftig vekst i byene er en forutsetning for å nå Norges klimamål. Å oppfylle klimakravene vil i tillegg gjøre Tromsø til en bedre by å bo i, med renere luft, bedre kollektivtrafikk, bedre forhold for syklende og gående og flere grønne, bilfrie byrom.

Vi har dårlig tid. Klimagassutslippene må reduseres raskt. Tromsø setter seg et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025 og 85 prosent innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået i 2009. For å nå målet må alle – kommunen, byens fremragende forskningsmiljø, næringslivet, frivillige organisasjoner og innbyggerne spille på lag!"

Slik innledes Tromsø kommunes nye Klima-, miljø- og energiplan. Ambisjonene er der. Som by må vi overoppfylle Parisavtalen. Vi må tørre å stå rakrygget i kampen for klimaet. Tromsø SV er enige med ungdommen om at det er handling som gjelder, og håper selvsagt at alle politikere som stemte for forslagene i planen vil følge opp intensjonene i planen:

"Tromsø kommune ønsker å gå foran i reduksjon av klimautslippene i alt vi gjør, både som kommunal myndighet, tjenesteyter, tilrettelegger, innkjøper og eier. Enhver reduksjon i utslippene spiller en rolle. Stadig flere folk bor i byene, og det er viktig at Tromsø som arktisk hovedstad blir en foregangskommune i Nord. FNs spesialrapport understreker at det er viktig å se klimagassreduksjon, klimatilpasning og bærekraftig utvikling i sammenheng. Miljø-, klima- og energiplanen ivaretar alt dette."

Dessverre er signalene i valgkampen hittil ganske nedslående. Flere partier er villige til å utsette deler av klimaplanen som gjelder den viktigste kilden til klimagassutslipp i Tromsø, nemlig biltrafikken. Vi trenger en byvekstavtale som inneholder tiltak som reduserer privatbilismen, og her er bompenger/veiprising det mest effektive virkemiddelet. Vi kommer ikke utenom at biltrafikken ikke kan øke i takt med befolkningsøkningen. Da vil vi aldri nå målet om å bli et nullutslippssamfunn.

Av de mange konkrete klimatiltak i planen kan stikkordmessig nevnes:

• Bilfritt sentrum, fjerning av all overflateparkering. Ladestasjoner for elbiler.

• Digitale møteplasser for å redusere reisevirksomhet i kommunen.

• Mer miljøvennlig reiselivsnæring.

• Gjennomføring av tiltak for bedre klima, miljø- og folkehelse gjennom Miljømillionen.

• Samarbeid mellom kommuner, organisasjoner og næringsliv i Troms for å fremme klimaløsninger.

• Være pådriver for utbygging av jernbane i Nord-Norge

• Etablere «Næring for klima-forum» i samarbeid med Næringsforeningen.

• Jobbe overfor sentrale myndigheter om en lovendring som gir anledning til å innføre et krav om utslippsfri innseiling til Tromsø.

• Krav om landstrøm for nye arealer for oppdrett og havner i Kystsoneplan.

• Ved anskaffelser med potensiell store miljøpåvirkninger skal miljøet vektes med minimum 40 prosent.

•Fullverdig vegetarisk alternativ i all kommunal matservering.

• Økologiske eller lokalproduserte matvarer i kommunal matservering.

• Byferger med nullutslippsteknologi på strategiske plasser i kommunen

• Fossilfri anleggsdrift, miljøtilpassede innkjøpsavtaler.

SV i Tromsø går til valg på at vi skal være garantist for at KME-planen skal gjennomføres. Vi mener dette er den største utfordringen vi står overfor i dag. For at vi skal lykkes må alle slutte opp om tiltakene.

KME-planen er på mange måter en invitasjon til en gedigen klimadugnad som vil kreve at vi alle reduserer våre klimatiske fotavtrykk. KME-planen bør sette opp som pensum i skolen slik at ungdommene på sin side kan utfordre oss politikere på om vi følger opp planen godt nok og om vi tar inn nye tiltak når planen rulleres.

Stortingspolitikere fra SV har nominert Greta Thunberg til årets fredspris med begrunnelsen at klimatrusselen er en viktig årsak til krig og konflikt. En tildeling av Nobels fredspris til Greta Thunberg og elevstreikene for klima vil være et viktig bidrag for å anerkjenne at klimahandling og fredsengasjement går hånd i hånd, og for å gi styrke til folkelige bevegelser for klimahandling. Det vil være en enorm oppmuntring for unge engasjerte klimaforkjempere over hele verden.