Ingen barn er glemt, Egon!

Elin Jørgensen, leder for Utdanning og oppvekstkomiteen i Tromsø kommune, svarer Egon Holstad.

Elin Jørgensen (Rødt) har skrevet et tilsvar til Egon Holstads kommentar «Nå må de voksne være voksne». 

Dessverre bidrar slike oppslag til å forflate den politiske debatten, og undergrave det gode arbeidet som skjer i kommunen

meninger

Det som har ligget mitt hjerte nærmest i mine 16 år som kommunepolitiker i Tromsø, er barn og unges oppvekst og utdanning. Jeg reagerer derfor sterkt på at iTromsø fremstiller meg som en som ikke bryr meg, benekter at det finnes utfordringer og koster barna det gjelder under teppet for å slippe og se dem.


Nå må de voksne være voksne

iTromsøs reportasjeserie «De glemte barna» har vekket berettiget oppsikt, harme og frustrasjon.


Det er så langt fra virkeligheten som det kan bli, og kan ikke få stå uimotsagt. Det er ikke bare et angrep på meg som politiker, det er også et angrep på meg som fagperson ettersom jeg er lærer i mitt sivile liv og har jobbet med barn og unge i en årrekke.

Bakgrunnen for oppslagene er at Høyre med Erlend Svardal Bøe i spissen, i lang tid har foreslått at Utekontakten skal få tilbake en stilling som Høyre/Frp/V fjernet fra budsjettet da de styrte i forrige periode. Det kan virke som Bøe mener at en ekstra stilling vil gjøre at alle utfordringer barn og unge har, med et trylleslag vil forsvinne. iTromsø har lojalt fulgt opp hans krav gang etter gang.

Dette til tross for at vi politikere har fått forsikringer fra Utekontakten om at de har tilstrekkelig antall stillinger. Det er positivt at Høyre prøver å rette opp feilene de gjorde da de styrte byen, men dette virker som en avsporing av debatten. For hvorfor er ikke Høyre like opptatt av det banebrytende arbeidet som skjer innenfor oppvekst og utdanning i Tromsø?

Rødt, Ap og SV har satset stort på barn og unges vilkår i denne perioden. Vi har etablert en helt ny, tverrfaglig seksjon for barn og familier der vi har samlet kompetansemiljøene. «Seksjon Barn og familie» har et overordnet ansvar for samarbeid, tverrfaglighet og «en dør inn» for dem som har behov for det. Utekontakten er flyttet fra Helse og omsorg over til denne nye seksjonen som er organisert under Utdanning og oppvekst. Jeg mener oppriktig at dette er en riktig politisk prioritering som virkelig vil hjelpe våre utsatte barn og unge når de trenger det.


Politikerne kranglet om barn utsatt for omsorgssvikt:

– Det finnes ingen «glemte barn» i Tromsø

Høyre mener sosialistene svikter barn og unge utsatt for omsorgssvikt. Rødt hevder derimot at ingen barn blir glemt. Det synes Høyre er skremmende.


Seksjon Barn og familie skal følge opp alle barn i Tromsø fra før de er født, gjennom barneårene, ungdomsårene og fram til de er voksne. Ingen blir glemt eller oversett, slik Svardal Bøe og avisa iTromsø hevder. Det er en fullstendig urettferdig kritikk av alle de dyktige folkene i kommunen som jobber med barn og unge i barnehage, skole, barnevernet, PPT eller Utekontakten. Det er selvsagt også ment som å diskreditere det røde styret som har en helt annen satsing på barn og unge enn høyresida.

På den politiske siden følger Utdanning og oppvekstkomiteen kontinuerlig opp alle sider ved barn og unges oppvekst- og utdanningsforhold. Som komitéleder har jeg lagt stor vekt på at medlemmene av komiteen skal ut i enhetene slik at vi kan lære mest mulig om hvordan våre unge har det i hverdagen. I tillegg er jeg ute og samtaler med ansatte og barn og unge så ofte jeg kan for å holde god kontakt med det som skjer ute i skoler, barnehager og andre steder der barn og unge ferdes.

Tromsø kommune arrangerte forrige tirsdag et møte med tema «Å være ung i Tromsø våren 2019». Der fikk jeg bekreftet at de prioriteringene samarbeidspartiene så langt har gjort fungerer, men at vi ikke er i mål og det er fortsatt områder hvor det må tas grep. Blant annet mangler Tromsø et botilbud til unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Dette er ting som det jobbes med og som vi politikere vil få til behandling når saken er ferdig utredet. Det er synd at avisa iTromsø ikke benyttet anledningen til å være til stede på dette svært nyttige og informative møtet slik kollega Nordlys gjorde.

Jeg er glad for at avisen vil sette søkelys på de utfordringene barn og unge i Tromsø har. Men det er en gedigen avsporing av debatten å fremstille det som om alle som ikke synes en enkelt stilling til Utekontakten er løsningen på problemet, fremstilles som ignorante og ikke bryr seg om barn som har det vanskelig. Dessverre bidrar slike oppslag til å forflate den politiske debatten, og undergrave det gode arbeidet som skjer i kommunen. Jeg håper jeg tar feil hvis jeg har oppfattet det som om det er agendaen!


«Det ansettes X-antall i et dyrt badeland, men byen vår tar seg ikke råd til én ekstra person for å ivareta ungdom»

Vi snakker om at mange kan reddes fra et liv fylt med rus og kriminalitetsproblemer, utenforskap i form av psykiatri, ute av stand til å fullføre skolegang og komme i arbeid.