Debatt

Fiskeoppdrett utenfor Tromvik: Analyser på sviktende grunnlag

Hva slags økonomisk kompensasjon det er planlagt å tilby de 70 fiskerne pluss fiskerne fra Kvaløyvågen og Vengsøya for dette ufrivillige overtidsarbeidet, spør styret i Tromvik utviklingslag.

TROMVIK: Bygda Tromvik på yttersida av Kvaløya. Med fiskebruket og båthavna. Foto: Privat 

meninger

Tromvik utviklingslag arrangerte allmøte mandag 13.05.2019. Årsaken var at Tromsø kommune hadde sendt ut til høring en sak angående søknad om fiskeoppdrett ved Fellesholmen i Tromsø kommune. Fellesholmen ligger i Tromvik-området. Roar Arne Robertsen, leder i Tromvik Fiskarlag, innledet på allmøtet.

Til orientering vil vi påpeke at Norway Seafoods AS avdeling Tromvik har i snitt 30 båter som leverer sine fangster ved anlegget per dag i sesongen. Fisken blir transportert inn til bruket fra nærliggende havområder med båter som har en besetning på to-tre personer i gjennomsnitt. Båtene har til sammen om lag 70 ansatte.

Styret i Tromvik utviklingslag har oppsummert innleggene fra bygdas folk på møtet.

1. Det fremgår av rapporten som analyserer skipstrafikken ved Fellesholmen, at den valgte analysemetoden er direkte uegnet til formålet. Metoden baserer seg på analyser av data fra det automatiske identifikasjonssystemet for fartøy (AIS). Det ikke er påbudt med AIS for båter under 15 meter. Derfor er en stor del av fiskeflåten som drifter fra Tromvika uten AIS. Med andre ord er registrerer den valgte metoden ikke fiskebåtene som går fram og tilbake mellom Tromvik og fiskefeltet Søyla. Båtene fra Tromvika går rett gjennom den ansøkte lokaliteten. For å gå rundt et eventuelt anlegg vil hver enkelt båt få en liten halvtime omvei hver vei. Det vil si anslagsvis 45 minutter per båt per dag i ekstra reisetid. For fiskerne innebærer dette totalt mer enn 50 timer overtid per dag pluss drivstoffutgifter. I tillegg kommer fiskeflåten fra Vengsøya og Kvaløyvågen som også passerer rett gjennom det ansøkte området.

Vi spør: a) Hva slags økonomisk kompensasjon det er planlagt å tilby de 70 fiskerne pluss fiskerne fra Kvaløyvågen og Vengsøya for dette ufrivillige overtidsarbeidet? b) Har Tromsø kommunes beredskapsavdeling vurdert konsekvensene i tilfelle det skjer uhell og en båt ikke kan gå raskeste vei til land?

2. Tromsø kommune vedtok lokaliteter for fiskeoppdrett i eksisterende Kystsoneplan i møte 30.09.2015. I møtet ble det foreslått at planforslag datert 19.08.2015 « … utsettes og bearbeides videre i tråd med høringsuttalelsene fra blant annet utviklingslagene, frilufts og naturvernorganisasjonene og kystfiskerne i aktiv næring». Utsettingsforslaget ble nedstemt og planforslaget ble vedtatt. Hvorfor ble ikke disse høringsuttalelsene vektlagt?

3. Lokaliteten ligger i et område som er formet som ei grop på havbunnen, med grunner og urent farvann rundt på alle kanter. Derfor frykter vi at overskuddsfôr vil bli liggende på havbunnen. Vi er betenkt over dette.

4. Det ansøkte området ligger svært nært fiskefeltene. Vi er betenkt over faren for forurensing.

5. Vi spør om begrunnelse for at akkurat dette området er valgt ut akkurat nå. Senja sier nei – hvorfor?

6. Vi er betenkte over at søknaden ikke inneholder noe om hva bygda vil få i kompensasjon for de ulempene dette vil medføre.

Vennlig hilsen Anne Birgitte Fyhn, Liz Hege Dumonceau, Roger Nilsen, Tor Hansen, Ragnhild Kristiansen, Jill-Åse Johansen, Benedicte Rugås, Marius Storli og Alvin Berntsen, styret i Tromvik utviklingslag