Debatt:

SV ønsker at Tromsø skal være en god by for alle – uansett funksjonsnivå

Tromsø SV ønsker å være en pådriver for at Tromsø skal bli en fullt ut universelt utformet by.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Tromsø SV går til valg med et mål om å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i også for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. For oss har det med menneskeverd og likestilling å gjøre. Derfor har vi lagt inn en rekke tiltak i vårt program som vi mener kan være med på å sette fokus på denne gruppen i neste 4-års periode.

Funksjonshemmede er generelt underrepresentert i politikken i dag, og unge med funksjonsnedsettelser er spesielt dårlig representert – også i de ordinære kommunale rådene for funksjonshemmede. En kartlegging gjort av BUFDIR viste at kun 0,8 prosent av medlemmene i de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne er under 25 år, og bare 10 prosent er under 40 år. Det gjør at unge funksjonshemmede ikke blir hørt i saker som angår dem. Tromsø SV har derfor programfestet at vi vil etablere et eget kommunalt råd for unge med funksjonsnedsettelser som skal komme som et tillegg til de eksisterende rådene som eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Det nye rådet skal være forbeholdt unge med funksjonsnedsettelser og representanter fra deres brukerorganisasjoner i tillegg til politisk oppnevnte representanter. Det nye rådet skal fungere på samme måte som de øvrige kommunale råd og få mulighet til å uttale seg i saker før sakene avgjøres politisk. Vi håper at et slikt råd kan bidra til at flere unge funksjonshemmede etter hvert også engasjerer seg i de politiske partiene og stiller som kandidater til valg slik at denne gruppen på sikt blir bedre representert der avgjørelsene tas.

Det er for få HC-parkeringsplasser forbeholdt funksjonshemmede i dag, spesielt i Tromsø sentrum. Manglende parkeringsplasser kan gjøre at funksjonshemmede ikke får samme mulighet som funksjonsfriske til å leve meningsfulle og aktive liv. Tromsø SV ønsker derfor øke antallet HC-plasser i kommunen. Vi skal få dette til gjennom å blant annet omregulere ordinære parkeringsplasser til HC-plasser der det er hensiktsmessig. Det er et billig og enkelt tiltak som raskt vil gi resultater.

For oss er det en selvfølge at alle nybygg og butikker har et tilstrekkelig antall HC-plasser, også i de tilfeller der det egentlig ikke er lovpålagt med egne parkeringsplasser for funksjonshemmede, og vi vil følge opp at dette overholdes når byggesaker kommer til politisk behandling. Vi ønsker i tillegg å etablere egne ladepunkter for elbil på utvalgte HC-plasser i kommunen, slik at funksjonshemmede med elbil får mulighet til å lade bilen.

Tromsø SV ønsker å være en pådriver for at Tromsø skal bli en fullt ut universelt utformet by. Derfor har vi programfestet at vi vil kreve universell utforming av alle nye bygg, butikker og institusjoner, og Tromsø SVs representanter i ulike styrer og utvalg skal aktivt følge opp at dette blir overholdt i alle plan- og byggesaker. Denne typen krav er i mange tilfeller lovbestemt allerede, men dette er et område der man aktivt må følge opp at kravene faktisk blir overholdt.

Det er for oss en selvfølge at alle skal kunne delta i Tromsøs rike kulturliv, og vi har derfor programfestet et krav om at alle festivaler eller arrangementer som søker om støtte fra kommunen må være mulig å besøke for alle, uansett funksjonsnivå.

Tromsø SV ønsker å styrke den kommunale ergoterapi-tjenesten med flere ergoterapeuter for å legge bedre til rette for at flere skal kunne leve meningsfulle familie- og arbeidsliv uavhengig av funksjonsevne. Vi ønsker oss i tillegg flere fysioterapeuter i kommunen som et konkret tiltak rettet spesielt mot de mange med muskel- og skjelettplager.

Vi innser at dette er et område med store mangler, og vi klarer neppe å løse alle problemer i neste fireårsperiode heller. Men vi i Tromsø SV gjør noe som de færreste andre partier noen gang har gjort: vi går til valg på å være en pådriver for å gjøre forskjellene i levekår mindre mellom de funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelser. En stemme på SV er derfor en stemme for et mer inkluderende og likestilt Tromsø der alle skal ha de samme mulighetene til å leve aktive og meningsfulle liv – uansett funksjonsnivå.