Debatt

Når visjon blir til en desillusjon

Det som nå er i ferd med å skje er at de brukerne som er innvilget plass avsatt til yngre demente, og som er innvilget et sårt tiltrengt tilbud, er blitt lurt oppi skyene, hvilket er Tromsø kommune uverdig.

Anna Amdal Fyhn, Høyre 

meninger

I forslag til innsparing innen kommunes merforbruk innenfor Helse og omsorgstjenesten er det foreslått at de syv plassene som er opprettet for yngre demente (gruppen for de mellom cirka 40 og 60 år) på Otium bo og velferdssenter skal opphøre, og gjøres om til omsorgsboliger for andre grupper.

Kommunens administrasjon har plutselig funnet ut at man har større behov for tilbud til andre grupper, enn for tilbud til gruppen yngre demente. Hva betyr dette – har kommunes administrasjon ikke en mer langsiktige oversikt enn dette? Betyr det at grupper hjemmeboende, som er i stort behov for omfattende hjelpebehov, nå plutselig kan ivaretas i en omsorgsbolig og at dette er, etter deres mening bedre, enn at yngre demente «blokkerer «en plass på Otium?

Dette er urovekkende, og etter min oppfatning et brudd på det som var forutsetningene da planleggingen og byggingen av dette omfattende bo og velferdsbygget ble bygget! Et strålende bo og velferdssenter, som ble offiselt åpnet for noen uker siden. Bygget skulle inneholde blant annet ordinære sykehjemsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser, plasser for demente, samt et eget tilbud til yngre demente. Altså et fornuftig og fremtidsrettet tilbud. I tillegg til flere tilbud til befolkningen i området.

Otium bo og velferdssenter er blitt et godt og nødvendig tilbud, hvilket Høyre, og jeg tror alle politiske partier i kommunen er godt fornøyd med. Dette innebærer imidlertid at det tilbudet som ble politisk vedtatt, og som det var politisk enighet om, nå av administrasjonssjefen er foreslått omgjort til en annen gruppe brukere.

Min mening er at det bør være en viss forutsigbarhet i det som det er politisk enighet om. Det som nå er i ferd med å skje er at de brukerne som er innvilget plass avsatt til yngre demente, og som er innvilget et sårt tiltrengt tilbud, er blitt lurt oppi skyene, hvilket er Tromsø kommune uverdig og etter mitt skjønn ikke i tråd med kommunes overordnede mål nemlig; sammen for et varmt og livkraftig Tromsø! Men jeg innser at målene og visjonene skifter som været!

Vi vet at gruppen yngre demente har store utfordringer, og derfor var det viktig for Høyre at når vi fikk bygd et nytt omsorgssenter så skulle akkurat tilbudet til gruppen yngre demente ivaretas, og et tilbud til denne gruppen skulle bli ble etablert. Og slik ble det inntil for noen uker siden – den tiltenkte brukergruppen fikk sitt botilbud.

Forhåpentligvis godt etablert, og funnet sitt liv og sin hverdag i dette omsorgssenteret. Men så skjer det- etter kun kort tid! Nei nå må disse flyttes over i ordinære plasser for demente, og deres tildelte plasser skal omgjøres til omsorgsboliger! Jeg er rystet! Hva skjer! Kan man behandle folk slik fordi det « plutselig» er dukket opp andre som har større behov?

Høyre vil ikke støtte et slikt forslag.