Debatt

«Dette er dramatiske forslag, og rent samfunnsøkonomisk helt forkastelig»

Høyre støtter ikke forslaget om å stenge ned 17 plasser på Helsehuset.

Opprørt: Høyres Anna Amdal Fyhn mener korttidsplasser i institusjon er et helt nødvendig tilbud i en kommune.  

meninger

I det foreliggende forslag til økonomirapport 1, som skal behandles i kommunestyret på onsdag, foreslår administrasjonssjefen at det i 2019 skal holdes ledig 17 institusjonsplasser i kommunens nyåpnede Helsehus. I tillegg foreslås det at det skal holdes ledig 10 plasser på Kvaløysletta sykehjem, samt omgjøre 4 dobbeltrom på dette sykehjemmet til enkeltrom. Dette betyr i klartekst at det samlet sett det blir en relativ stor reduksjon i institusjonsplasser (korttidsplasser) i Tromsø kommune resten av 2019.

Videre legges det opptil at alle korttidsplasser heretter skal legges til Helsehuset. Ingen andre av kommunens institusjoner skal gi tilbud om korttidsplasser. Dette innbefatter også korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter.

Samlet sett vil dette høyst sannsynlig, både på kort og lang sikt, få store konsekvenser for de av kommunens hjemmeboende innbyggere som har behov for omfattende hjemmesykepleie, og ikke minst for pårørende som trenger avlastning på grunn av store omsorgsoppgaver i sin daglige hverdag.

For hjemmetjenesten vil jeg tro at forslag om redusert tilbud om korttidsplasser vil bli særdeles krevende. Mitt kjennskap til hjemmetjenestens virksomhet er at de er svært avhengig av å ha tilgang på både korttidsplasser, og avlastningsplasser for sine brukere. For hjemmetjenesten frykter jeg at den daglige hverdagen heretter blir enda mer krevende, hvis dette blir vedtatt. Det bekymrer meg.

Men det er også grunn til å merke seg at det i saksdokumentet, som foreligger til politisk behandling, klart og entydig påpekes at dette vil kunne få konsekvenser for utskrivingsklare pasienter på UNN. Her heter det;

«Å holde 17 plasser ved Helsehuset ledig vil virke inn på pasientforløpene og kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter, og det må forventes betydelig lengre liggetid på UNN. Pasienter som kommunen har ansvar for å følge opp vil da bli liggende på sykehuset og blokkere for pasienter med behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Kostnadene per liggedøgn er kr. 4.885».

Jeg må innrømme at jeg synes dette er dramatiske forslag, og rent samfunnsøkonomisk helt forkastelig. Høyre støtter ikke forslaget om å stenge ned 17 plasser på Helsehuset.