Debatt

Hva har tillitsvalgte å gjøre ved ansettelser?

Det er praksis i Tromsø kommune at tillitsvalgte deltar i tilsettingsutvalg både i offentlig og privat sektor. Det som skjer i Norges Arktiske Studentsamskipnad er dermed et avvik fra det som er vanlig og etablert i bransjen og området.

Nina Kvanmo, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Norges Arktiske Studentsamskipnad. 

meninger

Avisa iTromsø hadde nylig en sak hvor jeg uttalte meg om at de tillitsvalgte ikke lenger skal være med i ansettelsesprosesser i Norges Arktiske Studentsamskipnad. Administrerende direktør Hans Petter Kvaal imøtegikk kritikken ved å hevde at de ansattes påvirkning ikke svekkes som en følge av denne regelendringen.


Refser Hans Petter Kvaal etter tillitsvalgt-nei: – Et skritt på veien til å umyndiggjøre oss arbeidstakere

De tillitsvalgte skal ikke lenger være med i ansettelsesprosesser i Studentsamskipnaden. Det vekker misnøye blant tillitsvalgte.

 

Dermed er det på sin plass at vi i Utdanningsforbundet utdyper vårt ståsted i saken. Vi mener at tillitsvalgte utfører flere viktige funksjoner ved nyansettelser:

Ivareta interessene til den som blir intervjuet: Den tillitsvalgtes fremste oppgave i et jobbintervju er å sikre at intervjuet ikke bryter med regelverket for hva man har lov til å spørre om. Det gjelder for eksempel graviditet, adopsjon, familieplanlegging, helse, religiøs og kulturell tilhørighet, fagorganisering, og politisk tilhørighet.

Mange jobbsøkere er ikke fagorganisert, og kan dermed ha lite kunnskap om sine rettigheter. Disse kan være sårbare i en intervjusituasjon.

Som hovedtillitsvalgt har jeg hatt gleden av å bli kjent med mange av de dyktige folkene som jobber i ledelse og HR i Samskipnaden. Jeg har full tillit til at deres intensjoner er de beste når det kommer til å ivareta de ansattes interesser. Det vi ønsker, er et etablert system med regler som sikrer at dette også vil skje i fremtiden, etter hvert som ansatte og ledere byttes ut.

Det at tillitsvalgte er representert i tilsettingsutvalgene er med på å sikre at arbeidstakernes interesser blir ivaretatt også i fremtiden.

Ivareta de som allerede er ansatt på arbeidsplassen: En av de viktigste oppgavene til et tilsettingsutvalg er å tilsette de rette personene. Det handler både om kvalifikasjoner og om menneskelige egenskaper.

Kvalifikasjoner er greit og ryddig å forholde seg til. Spørsmål om egenskaper, ferdigheter, personlighet, osv. er over i HR sitt felt. Men spørsmål som «hvilken av disse kandidatene tror jeg mine kolleger vil trives best med?», «vil vi få faglig utbytte av å jobbe sammen med vedkommende?», «hvilken av kandidatene har de faglige og sosiale kvalifikasjonene vi trenger her?», er vanskelige å svare på for et menneske som ikke har den daglige kontakten med kollegiet som skal ta imot den nye personen. Her kan de tillitsvalgte bidra.

Å ha med tillitsvalgte på råd, drøftinger og forhandlinger er et viktig prinsipp i partssamarbeidet i en virksomhet. Dette er derfor gjennomgående i Hovedavtalen – avtalen som regulerer arbeidslivet.

Der heter det blant annet at: «Gjennom medbestemmelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold til beste for så vel virksomheten som arbeidstakerne».

Vi er glad i jobben vår, og vil det beste for Norges Arktiske Studentsamskipnad. Vårt ønske er å medvirke til at det fortsetter å være en like trygg og givende arbeidsplass i mange år fremover.

Det er praksis i Tromsø kommune at tillitsvalgte deltar i tilsettingsutvalg både i offentlig og privat sektor. Det som skjer i Norges Arktiske Studentsamskipnad er dermed et avvik fra det som er vanlig og etablert i bransjen og området.

Å ha de tillitsvalgte med på tilsettinger er med på å sikre bedriftsdemokratiet. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. I barnehager er det ekstra tydelig, siden arbeidet er så avhengig av menneskelig nærhet og godt lagarbeid.

Ifølge direktøren kan de ansatte påvirke gjennom veldig mange andre fora. Han har uttalt at det er viktigere at vi tillitsvalgte deltar når det gjelder de store linjene, som organisasjonsendringer eller drift av virksomheten. Som hovedtillitsvalgt setter jeg pris på å delta i dette arbeidet, men det kommer i tillegg til det å sikre de ansattes rettigheter og mulighet til innflytelse over egen hverdag.

Kostnaden ved å inkludere de tillitsvalgte er forsvinnende liten. Vanlig praksis er at den tillitsvalgte deltar på intervjuene og møtene relatert til tilsettingen i arbeidstiden, uten at det blir satt inn vikar.

Det er stor takhøyde i Samskipnaden. Vi har stor frihet til å mene det vi vil, og mine møter med ledelse, HR og andre tillitsvalgte har lært meg mye om hvordan man kan holde dialogen åpen på tross av uenighet. Men: Åpenhet og takhøyde er ikke det samme som medvirkning og innflytelse. Det er dette siste vi jobber for når vi redegjør for hva vi mener om tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser.

Kvaal har uttalt: «Ansettelse er en profesjonell sak, og en tillitsvalgt er ikke nødvendigvis en proff ansetter. Så det er ikke sikkert at de tillitsvalgte tilfører så mye i ansettelsesprosessen.»

Vi er enige i at ansettelse er en profesjonell sak, og ønsker høynet kompetanse velkommen. Det som er viktig, og som vi vil jobbe for, er at bedriften ikke mister bakkekontakten i sin søken etter mest mulig profesjonalitet og effektivitet.

For å være tydelig: Utdanningsforbundet har ikke noe ønske om å overta ansettelsesprosessene. Det er, og skal være arbeidsgiver som avgjør hvem som blir ansatt. I barnehagene er det styrer som har eierskap til prosessen, og etter den nye ordningen får styreren med seg en person fra HR som bidrar med viktig kompetanse innen rekruttering. Dette er helt klart et løft for kvaliteten på rekrutteringen i Samskipnaden.

Det vi i Utdanningsforbundet ønsker, er å utføre de oppgavene og rollene arbeidsgiver og HR ikke har mulighet til å utføre selv, fordi de ikke representerer de ansatte, og ikke har daglig nærhet og personlig kjennskap til det daglige arbeidsmiljøet.