Debatt:

GPS – den usynlige inngjerdingen av Tromsøya

Selv om flertallet av kommunens ordførerkandidater nå ønsker satellittbasert veiprising (GPS) istedenfor bomstasjoner, er dette kun ei navneendring og ei endring i måten bompengene skal kreves inn på.

Ann-Sissel Enoksen. 

meninger

Men for innbyggere flest handler også GPS-styrte systemer om å bli overvåket, noe ingen vil. Dessuten kan Vegvesenet opplyse at det er store kostnader ved å installere brikker i alle biler.

Uansett, så ønsker det store flertallet av dagens ordførerkandidater at alle bilister, uavhengig av formålet med turen, skal være nødt til å betale for å få lov til å kjøre til, eller ferdes på Tromsøya. Et velbrukt argument blant disse ordførerkandidatene er at den mest rettferdige løsningen er en form for veiprising. Mest rettferdig for hvem, kan man undres.

Men betaling etter kjørelengde vil ensidig ramme folk i distriktene, de som må kjøre daglig til barnehage og andre uten alternativer til bil, om de skal komme fram uten stort tidsspille.


Debatt:

Bompengemotstandere demoniseres, og latterliggjøres.

Gode gamle hersketeknikker kommer raskt fram når makta kritiseres: «Folk forstår ikke sammenhengen», «det står om fremtiden til våre barn», «ensakspartiene har ingen politikk for andre viktige saker», «Høyres svik» og «pinlig».

 

Begrepet «rettferdig» må ha en svært spesiell definisjon hos våre folkevalgte. Brukeren skal betale, bortsett fra når man ferdes på gang- og sykkelstier. Og, jo lengre fra sentrum du bor, jo mer betaler du. Ordførerkandidaten til MDG, som også bor i nærheten av sin egen arbeidsplass er tydelig på at man må tørre å erkjenne at en ordning med bomring (også med GPS) er urettferdig, men der stopper også deres sympati. Det hjelper lite å erkjenne noe, dersom det ikke fins vilje til handling. Det samme gjelder også Sp sin ordførerkandidat som sier at Sp er mot både bomring og GPS, men samtidig støtter begge deler.

By- og landlista kan nå med glede se at kommunene og fylkeskommunen endelig, og i tolvte time, har samlet seg om å videreføre drivstoffavgifta – noe vi lenge har “mast” om. De stoler ikke lenger på regjeringens løfter om milliarder til byvekstavtale.


Debatt

Det er ikke bompengene i seg selv som er usosiale. Det er samfunnet vi lever i som er usosialt

Hvis vi skal ha en by i fortsatt vekst, må vi legge til rette for det.

 

Vårt alternativ er enkelt: Vi vil videreføre drivstoffavgifta, bompengefinansiere store enkeltprosjekt som det er behov for (eksempelvis ny Kvaløyforbindelse, E8) og finansiere gang- og sykkelveier og “park-and-ride" over skatteseddelen. Og vi vil ha is i magen: Vi ser at det bygges flere tusen nye leiligheter i sentrumsområdet (der beboerne i begrensa grad vil ha behov for bil i det daglige). Vi har også registrert at den store befolkningsveksten i Tromsø viser tegn til å stoppe opp – noe som kan føre til at veksten i bilbruk stopper opp. Og vi starter ikke på bar bakke: Tromsø var tidlig ute med drivstoffavgift, som bidro til et superrasjonelt tunnelsystem og parkering i fjell – uten behov for bomring. I dag kan vi høste fruktene av dette, fremkommeligheten i Tromsø står ikke tilbake for andre større byer.