Debatt:

Haster med handling

Veiene blir ikke bedre av å skylde på hverandre, tror jeg vi må bli enige om hvis vi skal komme oss videre når det gjelder vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.
meninger

Det lyder kanskje litt klisjéaktig, men det må en tverrpolitisk enighet til om akkurat dét. I vårt fylke har vi utallige fylkesveier som er i elendig forfatning. I vår opplevde vi at både skolebuss og postbil ikke kom fram på enkelte av strekningene. Mange av disse veiene er også viktige næringsveier, spesielt for fiskeindustrien. I tillegg er det mange tunneler som må oppgraderes i henhold til tunellforskriften. Her er det snakk om milliardbeløp.

I Troms har vi 3000 kilometer og i Finnmark 1500 kilometer med fylkesvei.


Elendig vei satte stopper for ambulanse – nå anmelder Roger (58) fylkesråden, Vegvesenet og Mesta

Da moren til Roger Sørensen (58) falt om med mulig hjerneblødning, var fylkesveien så dårlig at ambulansen ikke kunne frakte henne til UNN.

 

Vedlikeholdsetterslepet er sannsynligvis på nærmere 12 milliarder kroner til sammen på disse veiene, og fra 1.1.2020 er vi sammenslått til én fylkeskommune. Dette er den største utfordringen den nye fylkeskommunen har, tør jeg å påstå. I flere hundre år har folk flyttet fra distriktene til byene, noe enkelte velger å kalle for sentralisering. Egentlig er det jo helt naturlig at ungdom flytter til by for å ta utdanning, og blir der fordi det er flere jobbmuligheter og øvrige tilbud som er fristende. For å få flere ungdom til å bli boende i sin hjemkommune, eller å flytte tilbake etter endt utdannelse, må det oppleves attraktivt å bo der. Jeg tror infrastruktur og kommunikasjon er noen av stikkordene i den sammenheng. Det kan ikke være sånn at når våren kommer, så må de kjøre traktor for å komme seg fram.


Ny rapport viser at Langsundforbindelsen er lønnsom – men tåler ikke store overskridelser

KPMG mener at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge Langsundforbindelsen.

 

I vårt fylke er veien viktigst. Vi har ikke jernbane, og kommer heller ikke til å få det i de nærmeste årene. Derfor må vår regjering og storting prioritere vei – spesielt i de fylkene som ikke har jernbane. Skal den positive veksten vi opplever fortsette, er vi avhengige av at veiene er kjørbare, godt flytilbud (inkludert kortbanenettet) og videre satsing på bredbåndutbygging. Dette er positive faktorer som kan være avgjørende når vår ungdom velger hvor de skal jobbe og bo i fremtiden.

Det er ingen tvil om at det er fylkeskommunen som har ansvaret for fylkesveiene. Hvert år har vi foreslått å bruke mer penger på vedlikeholdet enn de som styrer fylkeskommunen har gjort, men vi har alltid blitt nedstemt. Vi mener at fylkeskommunen sine to viktigste oppgaver er videregående skole og fylkesveiene. Dette må prioriteres fremfor alt. Samtidig er det slik at selv om vårt budsjettforslag hadde blitt vedtatt, ville vi ikke klart og tatt igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og der er vi ved sakens kjerne: Hvordan skal vi klare å få gjort noe med vedlikeholdsetterslepet som nå er kritisk stort? I bakhodet kan vi ha at i juni måned skal Fellesnemnda for Troms og Finnmark foreta kutt i fremtidig budsjett for å få dette i balanse. Det er lite trolig at de som styrer fylkeskommunen vil prioritere mer penger til vedlikehold. Noen løsninger har vært foreslått. Blant annet har vi foreslått at staten tar ansvaret for de viktigste fylkesveiene, også kalt «næringsveiene». Disse veiene hadde staten ansvaret for fram til 2010, før de ble overført til fylkeskommunen. Vårt forslag har imidlertid blitt nedstemt i fylkestinget.


Debatt:

Det går ikke over, det blir verre!

Særlig i vårløsningen opplever mange i Nord-Norge og landet for øvrig hva det vil si å ha et formidabelt vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Norge.

 

Slik det er nå kan det i hvert fall ikke fortsette. Noen må sette seg sammen og bli enige om en strategi. Da nytter det ikke å fordele skyld. Perspektivet må være å legge en strategi som går ut på at det skal øremerkes penger som går til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene over et vist antall år. For å lykkes tror jeg at det må være en sterk vilje fra fylkeskommunene, regjeringen og Stortinget om å prioritere dette som den viktigste oppgaven fylkeskommunene har akkurat nå. Det vil være med å skape optimisme og bolyst rundt i alle bygdene som hvert år gruer seg til teleløsningen kommer.