Debatt:

Nei til mer landbasert vindkraft – for fuglenes skyld

Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land, skriver Norsk Ornitologisk Forening i sitt innlegg.

Naturvernrådgiver: Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening 

meninger

Etter 20 år med vindkraft i Norge, konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at vi har lagt vindkraftverkene til områder med potensielt høyt konfliktnivå, også for truede arter som hubro.

Birdlife International er verdens største fuglevernorganisasjon, og NOF er den norske partneren. I fjor ga de ut en omfattende studie kalt «State of the World’s Birds». Her konkluderer man med at 40 % av verdens fuglearter er i tilbakegang, og at det er forringelse av hele økosystem som er årsaken.


Debatt:

«Vindkraft til beste for strømkunden»

Det er flere gode grunner til at vi som strømkunder trenger vindkraften, mener Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

 

I Norge står helt hele 82 arter på rødlista, lista over arter med naturlig små og sårbare bestander her til lands, eller arter i tilbakegang. Dette utgjør hver tredje hekkeart. Også i Norge er arealendringer og nedbygging av naturen hovedårsaken til nedgangen for de fleste artene.

NOF har en lang historikk for å være både vaktbikkje og kunnskapsleverandør til myndigheten. Allerede for 20 år siden startet vårt arbeid med en av de største skamplettene i naturforvaltningen, oppføringen av Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal.


Debatt:

En fiende av norsk natur

Det nytter ikke å «redde klimaet» så lenge metodikken går ut på å legge vår egen natur og vårt eksistensgrunnlag i ruiner.

 

Generalsekretær: Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening 

Til tross for våre innvendinger sto 68 turbiner og et omfattende nettverk av anleggsveier ferdig oppstilt i 2005. Anlegget ble plassert midt i en av verdens tetteste havørnbestander, og havørnbestanden i planområdet er i dag redusert fra 10 par til 1–2 par.

I årene 2006–2019 har blant annet 96 havørn, 2 kongeørn, 200 lirype måtte gi tapt for vindturbinene.


For andre fugler enn ørnene er mørketallene ansett for å være signifikante. Likevel er over døde 500 fugler funnet. Hvordan det står det til ved andre vindkraftverk som allerede er realisert er uvisst, for det har ingen tatt seg bryet med å undersøke.


Store urørte naturområder i Norge trues av vindkraftutbygging

Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.


Hensynet til Norges største ugle hubroen er heller ingen solskinnshistorie. Vindkraftas påvirkning på hubroen er systematisk bagatellisert, der kunnskapsmangel har vært en viktig driver for å tillate nedbygging av hubroens jakt- og leveområder.


Statkraft: Norge vil ha nok strøm i årene fremover

Statkraft mener Norge vil ha mer enn nok strøm i årene fremover med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.

 

Den nattaktive og sky uglen er vanskelig å kartlegge, og forvaltningen har dessverre basert seg på prinsippet «intet sett, intet hørt». NOF anbefaler aldri vindkraft i hubroens leveområder. Arten reagerer negativt på menneskelig infrastruktur og tilstedeværelse.

Det er ikke tilfeldig at hubroen dukker opp som part der vindkraft planlegges når man i stor grad ønsker å legge vindkraft i villmarkspregede områder.


Vindkraft på land

– Lite som tilfaller lokalsamfunnet

I 2018 produserte 610 vindturbiner kraft i Norge. NHH-professor synes det er rart at så mange norske kommuner vil være med på vindkraftsatsing på land.

 

Ved Innvordfjellet i Trøndelag foreslår Olje- og energidepartementet å legge ut mat til hubroen for å bøte på dette faktumet, men tillater at økosystemet hubroen er vevd inn i ofres. Hubro er dessuten er dessuten utsatt for kollisjoner. En publikasjon fra 2015 viser at det er registrert hele 34 drepte hubro i Tyskland og Spania.

Vår tillit til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), som forvalter konsesjonsprosessene, er på et lavmål. Vindkraftutbyggingen i Norge følger ikke vanlig praksis for god arealplanlegging, der man forsøker å unngå konfliktområder og tenker helhetlig.


Trøndere raser mot NVEs vindkraftplan: – Nok er nok

Trøndelag har allerede den største konsentrasjonen av vindmøller i Norge, men utpekes likevel av NVE som egnet for flere. – Uakseptabelt, mener DNT.

 

Også Miljødirektoratet påpeker at kvaliteten på konsekvensutredningene er av høyst ulik kvalitet, og at vi mangler kvalitativt gode oppfølgende studier ved nesten samtlige vindkraftverk.

Vindkraftutbyggingen i Norge har gitt oss massive naturinngrep i lite berørt natur. Industriområder som vindkraftanlegg faktisk er bør legges til nettopp industriområder – ikke inngrepsfrie naturområder! Vi ser også en samlokalisering med sårbare arter som hubro, havørn og kongeørn.


Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge

Statkraft skal droppe utbygging av vindkraft i Norge etter å ha bygget ferdig tre vindparker de har konsesjon til. Vindkraftforeningen Norwea er skuffet.

 

Vindkraftutbyggingen har vært konsentrert ved kysten, gjerne i trekkleier for fugler. Et av de mest trafikkerte områdene for trekkende rovfugler finner vi i området mellom Jæren og Lista. Her er det allerede gitt konsesjoner til et betydelig antall vindkraftverk, og er dermed ett av de mest belastede områdene i Norge, til tross for rovfugltrekket, nasjonalt viktige hubroforekomster og flott kystlynghei.

Man må se på «Nasjonal ramme for vindkraft», et nytt rammeverk for videre vindkraftutbygging, som en utbyggingsplan, og det etter at minst 72 vindkraftverk allerede har fått konsesjon!


Utbyggingen av ustabil og kostbar vindkraft er ikke bare et problem for norsk natur

Det aksjoneres nå over hele landet mot den kolossale utbyggingen av vindkraft i Norge, skriver pensjonist Odd Handegård.

 

Den nasjonale rammen viser at NOF har hatt rett hele tiden: mange av stedene det er allerede er gitt tillatelser til vindkraft, fraråder nå Miljødirektoratet vindkraftutbygging.

NOF sier nei til videre vindkraftutbygging i norsk natur – for fuglenes skyld. Nå er tiden inne for å skaffe kunnskap om effektene av all vindkraften vi allerede har bygd og er i ferd med å bygge ut.


Avgjort i departementet:

Stanser vindkraftprosjekt på Kvaløya

Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for det planlagte vindkraftverket på Sandhaugen på Kvaløya.

 

Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, uansett hva interessegrupper har klart å overbevise enkelte politikere om.


Debatt

Nær 100 ørner drept på Smøla – nå venter mer vindkraft i fjell og kyst

Vindkraftverk utgjør enorme inngrep i naturen, og det er all grunn til å sette spørsmålstegn om hvor miljøvennlig vindkraftverk i norsk utmark er.