En kamp om troverdighet

Det er kun det mulig straffbare ved Svein Ludvigsens handlinger Nord-Troms tingrett skal ta stilling til, ikke hvorvidt Ludvigsen er en «OK fyr» eller ikke, skriver nyhetsredaktør Trond Haakensen.
meninger

«Nei», lød det klare svaret på spørsmål om straffskyld, da rettssaken mot Svein Ludvigsen (72) startet i rettssal 8 tirsdag. Gjennom 11 rettsdager skal store deler av livet til den tidligere fylkesmannen og Høyre-nestoren utforskes for åpen rett.

Det skjer fordi påtalemyndigheten mener de har tilstrekkelig med beviser for at Ludvigsen gjennom flere år har misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge, enslige asylsøkere.


Rettssaken mot Svein Ludvigsen:

Overvåkningsbilde viser Ludvigsen og den fornærmede sammen i Oslo

Et av bevisene i saken mot Ludvigsen er et bilde av to nakne personer på et hotellrom.

 

Det er alvorlige anklager som rettes mot Svein Ludvigsen, som på rettens første dag ankom Nord-Troms tingrett smilende, iført blå allværsjakke og store, mørke solbriller. Og hvis anklagene medfører riktighet, står vi overfor et misbruk av samfunnets tillit vi knapt har sett maken til fra en høytstående embetsmann: Grove overgrep mot ressurssvake, enslige og sårbare mennesker. Det er i så fall handlinger som unektelig vil forandre folks oppfatning av, og historien om, «han Svein».

Det avgjørende i rettssal 8 blir ikke hvorvidt Svein Ludvigsen har eller har hatt seksuell omgang med menn eller ikke. Dette er – dersom det stemmer – i seg selv ikke straffbart, forutsatt at det skjer frivillig og at de involverte er over den seksuelle lavalder. Bevisføring rundt Ludvigsens seksuelle legning vil derfor kun være interessant for aktoratet i den grad han skulle benekte seksuell interesse for menn.

Nå er det foreløpig uvisst om Ludvigsen faktisk erkjenner frivillig seksuell omgang med de fornærmede, men det er ventet at 72-åringen vil forklare seg for retten om dette, etter planen førstkommende torsdag.


Fornærmede skrev hilsen i Sveins Ludvigsens hyttebok

Da politiet ransaket hytta til Svein Ludvigsen på Andselv i Troms, fant de en hyttebok hvor det var skrevet en hilsen på et fremmed språk.

 

Det avgjørende for påtalemyndighet og domstol er hvorvidt Ludvigsen har utnyttet sin stilling og posisjon for å få tilgang på slike seksuelle tjenester, gjennom å gi inntrykk av at han som fylkesmann og tidligere fylkesmann hadde makt og myndighet til å gi og frata de enslige asylsøkerne statsborgerskap. Ludvigsen har helt siden han ble pågrepet 3. januar i fjor avvist at han har utnyttet eller misbrukt sin stilling, og fastholdt at han ikke har gjort noe straffbart.

Det er kun det mulig straffbare ved Svein Ludvigsens handlinger Nord-Troms tingrett i løpet av den drøyt to uker lange rettssaken skal ta stilling til, ikke hvorvidt Ludvigsen er en «OK fyr» eller ikke. Ludvigsen møter ikke i rettssal 8 for å bekjentgjøre for offentligheten sine eventuelle sidesprang, seksuelle orientering eller private meldinger med tåpelig, kanskje også tvilsomt, innhold. Det ingen moralsk dom Nord-Troms tingrett skal felle over det som har vært en av landsdelens mest respekterte embetsmenn. 


Fra samfunnstopp til overgrepstiltalt: Her er Svein Ludvigsens liv

Svein Ludvigsen var publikumsyndling som tidligere fotballtrener, butikksjef, banksjef, lokalpolitiker, fiskeriminister og fylkesmann. Denne uka må han møte for Nord-Troms tingrett, anklaget for seksuelle overgrep mot unge asylsøkere.

 

At det gjennom en sedelighetssak vil bli lagt frem dokumentasjon som kan tegne et uheldig bilde av den tiltalte, bør likevel ikke overraske. Det kan godt være at det i rettssal 8 vil dukke opp sensitive opplysninger av privat karakter som man ikke hadde forventet av en betrodd embetsmann innsatt av Kongen i statsråd.

Ikke-straffbare hemmeligheter som i utgangspunktet ville ha vært forhold som er både påtalemyndighet og domstol uvedkommende, slik de normalt også ville ha vært det for media og allmenheten ellers.

Men når svært private og intime sider ved Ludvigsens liv likevel må kunne forventes å bli belyst i tingretten de nærmeste dagene, er det fordi påtalemyndigheten mener dette kan bidra til å kaste lys over de konkrete forholdene som er beskrevet i tiltalebeslutningen, altså straffbare forhold.

Både tiltalte og fornærmede må de kommende dagene stålsette seg på å måtte svare på intime spørsmål når de inntar vitneboksen, slik tilfellet er nær sagt i alle sedelighetssaker. Å måtte sitte i retten og fortelle om sitt eget seksualliv er for mange – naturlig nok – en stor belastning, selv uten presse og tilhørere til stede i rettssalen. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det for både tiltalte og fornærmede må være ekstra påkjenning med en fullsatt rettssal med opptil 40 lyttende pressefolk.

Nord-Troms tingrett har i en tidligere avsagt kjennelse veid hensynet til de fornærmede i denne konkrete saken opp mot den klare hovedregel om at rettsmøtene skal gå for åpne dører, og har valgt å lukke dørene for alle utenom pressen under forklaringene til to av de fornærmede samt under avspilling av det tilrettelagte avhøret av den siste fornærmede, som er opplyst å være lettere psykisk utviklingshemmet.


Dette forklarer Svein Ludvigsen om kontakten med de fornærmede

Påtalemyndigheten mener han har utnytte sårbare personer seksuelt. I retten skal Svein Ludvigsen forklare hvordan han selv mener han bare har hjulpet de unge asylsøkerne.

 

Særlig lettere vil det neppe bli for Ludvigsen. Ikke minst må det være en ekstra påkjenning å avlegge forklaring i visshet om at han, i motsetning til tiltalte i de fleste straffesaker, er identifisert i både lokal og nasjonal media. I forkant av rettssaken ba også Ludvigsen om lukkede dører under sin forklaring, men her konkluderte Nord-Troms tingrett med at hensynet til pressens og allmennhetens mulighet til innsyn i en sak av betydelig offentlig interesse måtte veie tyngre. Tiltalte må derfor må forklare seg for åpen rett.

iTromsø har tidligere begrunnet hvorfor vi, da tiltalen ble kjent i november i fjor, valgte å identifisere Svein Ludvigsen som mannen bak den tidligere benyttede og anonymiserte betegnelsen «samfunnstoppen». Sentralt for iTromsø er det at den tidligere banksjefen, Høyre-lederen, fiskeriministeren og fylkesmannen har forvaltet mye makt, både lokalt og nasjonalt, og at de påståtte, straffbare handlingene skal ha skjedd mens Ludvigsen ennå var fylkesmann, Kongens betrodde representant i vårt fylke.


RETTSSAKEN MOT SVEIN LUDVIGSEN:

Her skal overgrepene ha skjedd

Overgrepene skal ha skjedd på hytta, hjemme hos Ludvigsen, på Fylkeshuset i Tromsø, på hoteller og i biler, ifølge tiltalen. Tirsdag møter Svein Ludvigsen i retten.

 

Det er imidlertid verken pressens eller allmennhetens oppgave å dømme Svein Ludvigsen, det er som kjent domstolens oppgave. Det er heller ikke Svein Ludvigsens oppgave å bevise sin uskyld, men tvert imot påhviler det påtalemyndigheten å bevise hans eventuelle skyld.

I løpet av straffesaken vil det bli lagt frem ulike typer beviser, som overvåkingsbilder og mobilbilder, ulike dokumenter som notater og hotellrombestillinger samt ulike vitneforklaringer fra ansatte ved ulike institusjoner som har vært i nær kontakt med både de fornærmede og med tiltalte. Men aktors viktigste bevis for at det skal ha skjedd noe straffbart er de tre asylsøkernes forklaringer.

Slik sett er det en kamp om troverdighet som vil utspille seg i Nord-Troms tingrett de kommende dagene.


Direktestudio: Rettssaken mot Svein Ludvigsen starter klokken 09

I vårt direktestudio kan du følge rettssaken fortløpende.

 

Inntil en eventuell fellende dom er avsagt, skal 72-åringen betraktes som uskyldig. Eventuell tvil om bevisene som vil bli lagt frem for retten gjennom straffesaken skal komme tiltalte til gode. Dersom Svein Ludvigsen skulle bli dømt i henhold til tiltalen, blir det ikke bare et voldsomt fall for den høyt dekorerte og respekterte Sommarøy-mannen. Han står også overfor et lengre fengselsopphold som sedelighetsforbryter.

Uansett hva slags dom tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen og de to meddommerne til slutt avsier: Alt er nok duket for en ankesak.