Debatt

Høyre vil at folk skal tape pensjon ved å arbeide lenge

Stortingets arbeids- og sosialkomité har nå avgittinnstilling i sak om ny offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen   Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB

meninger

Dette kan vel ikke stemme, tenker du? Jo da, dette stemmer. Stortingets arbeids- og sosialkomité har nå avgittinnstilling i sak om ny offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte. I denne saken er Høyre – sammen med de andre regjeringspartiene – tydelige på at offentlig ansatte født i aldersgruppene 1944–1953 fortsatt skal få lavere og lavere pensjon dess lenger de arbeider etter 67 år pluss – levealdersjustering.

Vi hører ofte representanter for regjering og storting skryte av hvor fantastisk pensjonsreformen er. Det man derimot ikke hører disse si er at pensjonsreformen har medført store, økte utbetalinger fra folketrygden til personer som er i sin beste alder og fortsetter å jobbe. Pensjonsreformen ga nemlig mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år.


UNN rammet av stor sykehusstreik

650 sykehusansatte tas ut i streik fra tirsdag.

 

I dag bestemmer den enkelte hvordan ens beholdning av alderspensjon skal fordeles over tid. Dess tidligere alderspensjonen tas ut, dess mindre blir den årlige alderspensjonen. Og jo lenger man venter med å tappe av beholdningen, jo mer blir det hvert år. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Få tar ut alderspensjon fra folketrygden senere enn ved fylte 67 år.

Regjeringen foreslår nå et pensjonssystem for offentlig ansatte også i aldersgruppene 1954–1962 som straffer disse om de arbeider ut over 67 år+. Ved å arbeide lenge blir opptjent offentlig tjenestepensjon lavere og disse får null dersom de arbeider lenger enn 72 år. Dette bryter med arbeidslinja – som både Høyre og Arbeiderpartiet vanligvis er svært opptatt av. Systemfeilen rammer også aldersgruppene 1944–1953.

Statsråd Anniken Haugli (H) fremholder på sin side at bruttogarantien (66 pst. pensjon av sluttlønn) er oppfylt. Men, statsråden unnlater å fortelle at når offentlig ansatte i aldersgruppene 1944–1962 tar ut alderspensjon fra 67 år (eller tidligere), blir brutto pensjon (summen av alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon) langt lavere enn 66 pst. dersom man står i offentlig stilling etter 70 år.


Debatt:

«Pensjonister har behov for samme realinntektsvekst som alle andre»

I etterkant av trygdeoppgjøret er det usikkert hva pensjonistene egentlig har fått, skriver Sigrid Furu Berg, tillitsvalgt i Fagforbundet Troms.

 

Senterpartiet har derfor på nytt fremsatt lovforslag som skal sikre at offentlig ansatte i aldersgruppene 1944–1962 ikke taper allerede opptjent tjenestepensjon ved å arbeide lenger enn 67 år pluss. Dette er god samfunnsøkonomi og understøtter arbeidslinja. Senterpartiet er også denne gang alene om lovforslaget. Både Høyre og Arbeiderpartiet mener at bare personer født i 1963 og senere skal få nyte godt av å jobbe lenger. Har du noen gang hørt at det alltid skal lønne seg å arbeide?