Debatt:

Regjeringen må bistå algerammede havbruksaktører og berørte lokalsamfunn i nord

Situasjonen for de algerammede havbruksaktørene og berørte lokalsamfunn var tema ved fylkestingets samling i forrige uke.

Irene Lange Nordahl (Sp)  Foto: Frank Lande

meninger

Senterpartiet tok initiativ til debatt rundt dette temaet, og fremmet på vegne av Sp, Ap, KrF, Venstre, Høyre og Frp den 21.6 en uttalelse på fylkestinget i Troms med krav om at regjeringen må bistå algerammede havbruksaktører og berørte lokalsamfunn i nord.

I uttalelsen viser fylkestinget til den alvorlige situasjonen med algeoppblomstring som har ført til at havbruksnæringen og lokalsamfunn i nord har blitt hardt rammet denne våren. De siste ukene er 8 millioner oppdrettslaks døde som følge av algen, og situasjonen er fremdeles ikke avklart.

For mange berørte lokalsamfunn utgjør havbruk sentrale hjørnesteinsbedrifter, og flere av de berørte havbruksselskapene er lokalt eide selskap.

Algedøden har utvilsomt ført til ekstra belastning også utenfor næringen, og fylkestinget i Troms er derfor opptatt av at de berørte kystsamfunnene blir ivaretatt best mulig.

De algerammende bedriftene søker nå etter ordninger som kan bidra til å opprettholde aktiviteten i størst mulig grad, både sjø og landbasert aktivitet, og med det også redusere behovet for permitteringer.

Fylkestinget viser til at næringen og Sjømat Norge har etablert dialog med regjeringen for å få etablert ulike former for tiltak for å bidra til å holde aktiviteten i gang i størst mulig grad.

Fylkestinget ber regjeringen med de ulike departement om å imøtekomme de ønskede tiltakene for å bidra til avbøtende tiltak i denne utfordrende situasjonen.

Fylkestinget viser til at havbruksnæringen har ønsket følgende midlertidige tiltak for å opprettholde aktiviteten, og med det også redusere behovet for permitteringer:

1. En «kompensasjons – MTB» (maksimal tillatt biomasse) hvor det legges til rette for at berørte selskap skal kunne ta igjen tapt slaktekvantum, ved at det gis en fleksibilitet i MTB. Graden av fleksibilitet vil gjenspeile hvor hardt et selskap er rammet.

2. Midlertidig økt behov for større lokalitetskapasitet:

• Åpne for kortvarig midlertidig utvidelse av eksiterende lokaliteter

• Legge til rett for samlokalisering / samdrift av lokaliteter

3. Legge til rette for en enklere saksbehandling ved søknad om å flytte fisk inn i de berørte områder.

Fylkestinget i Troms ber om at regjeringen imøtekommer disse ønskene fra næringen.