Debatt:

Jernbane i Nord-Norge – nå starter kampen for alvor!

Vi står overfor mange motkrefter, og det er med stor beklagelse at vi må erkjenne at statsminister Erna Solberg selv har gitt det sterke inntrykk av at jernbane i nord ikke har hennes støtte.

For jernbane: Einar Sørensen, internasjonal rådgiver og medlem av Tromsø kommunes jernbaneutvalg.   Foto: Arkivfoto: Ronald Johansen

meninger

Da SJ – Sveriges Järnvägar fredag 28. juni signerte kontrakten om at SJ overtar togdriften på en tredjedel av det norske jernbanenettet neste år, skjedde det med et løfte om ”En ny togverden i nord”. Svenskene var svært optimistiske og hadde stor tro på fremtiden som operatør på viktige deler av det norske jernbanenettet.


Svenske SJ skal drifte togtrafikken på sju strekninger

Svenske SJ leverte et langt billigere tilbud enn norske Vy til Jernbanedirektoratet og skal fra juni 2020 drifte blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen.

 


Jernbanedirektoratets (JBD) lenge etterlengtede oppdaterte informasjonsinnhenting om jernbanens skjebne for for Fauske som ble lagt fram mandag 1. juli er ikke akkurat preget av den samme optimistiske og fremtidsrettede tone som den svenskene demonstrerte.


La svenskene bygge og drive Tromsbanen

Det er vanskelig å overdrive virkningene av at svenskenes SJ (Statens Järnvägar) på en suveren måte vant konkurransen om ansvar for driften av jernbanetrafikken i Trøndelag og Nord-Norge foran «Vy».


JBD slår fast det vi alle har visst i lang tid, nemlig at sjømattransportene, regional trafikk og klimahensynene taler klart til fordel for jernbanen i nord. Men så er det bråstans. En jernbane i Nord-Norge til rundt 140 milliarder kroner (basert på ”erfaringstall”) regnes som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, men vil føre et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.


Ny Jernbaneutredning: Full utbygging av Nord-Norgebanen vil koste 113 milliarder

Mandag formiddag ble Jernbanedirektoratets utredning om jernbane til Nord-Norge lagt fram.

 

JBD toer sine hender – og vil ikke ta standpunkt til om jernbane i nord skal bygges ut eller ikke. Hvorfor i all verden har JBD da kastet bort et par mill. kroner og to års arbeid, når de ikke klarer å komme opp med en klar anbefaling?

Vi står overfor mange motkrefter, og det er med stor beklagelse at vi må erkjenne at statsminister Erna Solberg selv har gitt det sterke inntrykk av at jernbane i nord ikke har hennes støtte. I stedet vil hun prakke på oss selvstyrte vogntog i karavaner på et veinett som males i stykker av trafikken. Det lover ikke godt for «En ny togverden i nord» med en statsminister i spissen for de negative.


Politikerne refser jernbanerapporten: – Feilaktige tall

Tilhengerne av jernbane til Tromsø er i harnisk over det de mener er en rapport som baserer seg på helt feil grunnlagsmateriale.

 

Bevares – JBD legger fram et verdifullt materiale som krever en nøye gjennomgang. Det gjelder både traseer, alternativer og rekkefølge i utbyggingen. Men dette er ikke nok. Klimaforpliktelsene må mye sterkere fram fordi de nasjonale forpliktelser rett og slett krever en jernbane i nord.

Klimaminister Ola Elvestuen har varslet en stortingsmelding om transport der jernbane må spille en hovedrolle. Det blir en hovedforutsetning for at sjømatnæringene i Nord-Norge skal videreutvikles og bli en vital nasjonal inntektskilde i fremtiden.


Nord-Norgebanen kan redusere årlige klimautslipp med 100.000 tonn

Jernbanedirektoratet har laget et miljøregnskap i utredningen om tog i nord.

 

Utredningen er heller ikke klar nok hva gjelder den internordiske og europeiske jernbaneutvikling, men er altfor opptatt av en nasjonal jernbane sørover i Norge. Skal en bane nord for Fauske ha noen mening, så må Nordlandsbanen radikalt fornyes og oppgraderes fra Fauske og sørover. Skjer ikke dette, så blir det bråstopp på Fauske og en endeløs kø av tog som ikke kommer seg over Saltfjellet.


Fylkesråd: – Nå er det Nord-Norges tur å få et samferdselsløft

Ifølge fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, vil dagens kostnadsmodeller aldri gi jernbane til Nord-Norge. Derfor krever han en endring.

 

Det største problemet er selvsagt kostnadene, men JBD er ikke overbevisende her. Så la oss derfor stikke hull på byllen først som sist. Det blir ikke bygget en eneste ny jernbanemeter i Nord-Norge dersom man skal bruke utelukkende det norske erfaringsmateriale med blant annet Bane Nors oppfatning om kostnader som basis.

Bane NOR er tvilling av «Vy» – gamle NSB – og lever et liv som monopolist frikoblet normale krav til kostnadseffektivitet. Bane NOR vet dette, og tidligere leder av Jernbaneverket, dagens Bane NOR, Elisabeth Enger, presset hardt på en kostnadsreduksjon som skulle gi minst 15 prosent lavere kostnader. Hun innså at en særnorsk prisgalopp vil føre til at Bane NOR kan ende der NSB – Vy – er i dag, som en aktør som til slutt ikke er relevant i et av de viktigste samfunnsoppdrag vi har – nemlig jernbanetransport.


Debatt:

Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet!

Enda en utredning om Nord-Norgebanen er lagt fram, og enda en gang presenteres den i ordelag nøye valgt for å parkere prosjektet.

 

Ingen steder kommer dette klarere fram enn i de detaljerte uavhengige og regelmessige kontroller som EU-kommisjonen fører med jernbaneutbygging i Europa. Europa trenger jernbaner – men ikke til enhver pris. EU har en egen vaktbikkje – Boston Consulting Group – som siden 2012 systematisk har utarbeidet «European Railway Performance Index», hvor også den norske jernbaneutbygging blir evaluert. I den siste rapporten – fra 2017 – måles landenes jernbanekostnader opp mot hverandre og hva man har fått for pengene.


Kommentaren:

Norge har ikke råd til tog

Fordi vi er blakke når det kommer til valutaene visjoner og vilje. Penger har vi jo mer enn nok av.

 

Landene er delt i tre klasser, og Norge ligger bak i klasse 2 med Den tsjekkiske republikk og Spania foran seg. I klasse en – den beste – er Danmark, Finland, Sverige og Sveits.

Milliarduttellingen fra den norske statskassen til jernbane hjelper ikke. Norge ligger under det europeiske gjennomsnittet for hva man får igjen i forhold til kostnadene.

Av de nordiske land utmerker spesielt Finland seg som et av Europas beste land i «value for money» – dvs. et velfungerende og oppdatert jernbanesystem.


Debatt:

«Nord-Norgebanen – fortsatt et smertens barn»

Utfordringer er en disiplin vi er bra på i nord om vi kjenner sterkt nok for det og kan skape konsensus, skriver Gunnar A Kajander, nestleder For Jernbane.

 

Undertegnede har betegnet det som et gjennombrudd for jernbanen at Sverige nå blir en av de viktigste aktører i norsk jernbanedrift. Som jeg påviser i denne artikkelen så er både Finland og Sverige i stand til å bygge og drive jernbaner til langt lavere kostnader enn de norske.

Jeg er mer enn forbløffet over at ingen hittil har respondert på at jernbane i Nord-Norge har alt for å kunne bli et stjerneeksempel på nordisk samarbeid til fremme av særlig interessene på Nordkalotten. Jernbane som transportmiddel er noe mellom en vei og luftfart – og dens grensekryssende fordeler blir ikke alltid godt nok forstått.


Debatt:

«Kun jernbane kan redde Tromsø fra klimakrisen og stagnasjon»

I et Tromsø der kommunestyret nylig har vedtatt å erklære klimakrise med tilhørende krav om ekstraordinære tiltak bør det ikke være vanskelig å erkjenne at den mye omtalte byvekstavtalen kun er et delsvar på byens utfordringer.

 

Med en moderne bane fra Tromsø, Harstad og Narvik til Kiruna og ned til Luleå med sidearm til Haparanda og Kemi/Rovaniemi/Oulu knyttes vi sammen med noen få timers klimanøytral reisetid. Ser ingen fordelene – begge veier for naboer hittil adskilt av mangel på moderne transport!

Hvordan skal vi komme i gang? SJ har bokstavelig talt vist veien – og i debatten om jernbanen i Nord-Norge må det nordiske perspektiv ikke glemmes. Vi har alt for å kunne skape et tverrnasjonalt samarbeid som forener det beste i Norden og som vil vekke behørig internasjonal oppmerksomhet og beundring som eksempel på hvordan vi kan løse i fellesskap oppgaver som vi enkeltvis ikke makter.


Fra sidelinja:

«Hva skal til før noe skjer med jernbanen her nord? Må det virkelig en ny krig til?»

Nå som vi er godt i gang med partilandsmøter foran valget til høsten er vi fortsatt like langt med jernbanen vår nordover, skriver spaltist Herman Kristoffersen.

 

Det er i denne ånd at vi må vurdere JDBs litt gammelmodige og trauste rapport. Den bekrefter at banen må bygges – men så legger JBD til at dette er et samfunnsøkonomisk tap for Norge.

Det er et regnestykke vi etter hvert skal vise ikke kan brukes som basis for de transportløsninger denne landsdelen er helt avhengige av for å kunne utvikles videre.