Debatt:

Kirken har rom for ditt engasjement

meninger

I disse dager får alle medlemmer i Den norske kirke (Dnk) over 15 år et valgkort i postkassen. I Tromsø er nesten 73 prosent av oss medlemmer i Dnk, så svært mange av dere som leser dette har eller vil få tilsendt et slikt valgkort. Kirken er en stor og levende organisasjon med demokratisk valg til alle besluttende organer. 8. og 9. september er det kirkevalg, der mange hundre personer i våre 9 sogn har sagt ja til å ta i et tak de neste fire år i et menighetsråd eller bispedømmerådet. Slik bidrar de til en aktiv og tilstedeværende folkekirke der du bor.

Hva slags kirke vil du ha? Den norske kirke ønsker at kirkens medlemmer skal kunne si sin mening og være med på å svare på det spørsmålet. Derfor arrangeres demokratiske valg til besluttende organer hvert fjerde år. Det skjer samtidig med kommunevalget, i nærliggende lokaler, for å gjøre det så enkelt som mulig. Kirkens aldersgrense for å stemme er 15 år, og ikke 18, som i offentlige valg. Alle stemmeberettigede får et valgkort i posten, sammen med en liten brosjyre om kirken og valget. Samfunnet vårt er i store endringer. På det religiøse området betyr det større mangfold, økt frihet og mange valgmuligheter. Midt i dette endringsbildet ønsker Den norske kirke, som landets største trossamfunn, å være aktivt til stede i folks liv og hverdag.

Kirkevalget er todelt: Du velger medlemmer til menighetsrådet i kirken der du bor. Sammen med presten og de andre ansatte har menighetsrådet ansvaret for å legge strategier og organisere aktiviteter knyttet til kirkens tjenester enten dette er gudstjenestearbeid, diakonale tiltak, barne- og ungdomsarbeid eller kor, bare for å nevne noe. De fleste steder er menighetsrådsvalget et personvalg ut fra en liste, der du kan stemme fram folk du tror vil gjøre en god jobb for kirken lokalt. Valget til menighetsråd innebærer også et indirekte valg til Tromsø kirkelige fellesråd. Fellesrådet har blant annet ansvaret for økonomi, drift av gravlunder og vedlikehold av kirker, kommunikasjonen med kommunen, samt å samordne aktiviteter på tvers av menighetene.

I tillegg til menighetsrådsvalget velger du medlemmer til Nord-Hålogaland bispedømmeråd, som sammen med de 10 øvrige bispedømmerådene også utgjør Kirkemøtet, kirkens øverste representative organ. I Nord-Hålogaland bispedømme er det i år tre lister å velge blant: Nominasjonskomiteen i bispedømmet, Åpen folkekirke og Bønnelista. Mens de to siste listenes kandidater samler seg rundt hvert sitt program, består den første listen av kandidater med ulike synspunkter på hva som er viktig for kirken. Listene har ulik profil og ønsker ulike veivalg, men kandidatene har dette felles: Et stort engasjement for en levende kirke, som de ønsker skal spille en aktiv rolle i små og store lokalsamfunn. Du finner mer informasjon om kirkevalget på valgkortet.

Ved siste kirkevalg i 2015 ble det i Nord-Norge sendt ut mange tusen valgkort til stemmeberettigede medlemmer. Dessverre var noen av disse feilsendt til ikke-medlemmer. Dette var ikke et stort antall, men likevel svært beklagelig for dem som opplevde det.

Vi har jobbet mye med å sikre kvalitet i medlemsregisteret. I 2016 lanserte vi en elektronisk selvbetjeningsløsning. Det er nå enkelt å sjekke sin medlemsstatus, og melde seg inn- eller ut. På nasjonalt nivå har 72.173 meldt seg ut og 7.743 har meldt seg inn de siste tre årene. I tillegg kommer 92.006 personer som er blitt medlem gjennom dåp.

Vil noen også i år oppleve å få et feilsendt valgkort? Svaret er dessverre mest sannsynlig ja, og vi vil allerede nå beklage overfor dem som eventuelt vil oppleve dette. Stortinget valgte for 20 år siden å legge Folkeregisteret til grunn for opprettelsen av kirkens medlemsregister. Stortinget mente at det var enklere, og forsvarlig å slette alle som ikke var medlemmer – i stedet for å opprette et register på bakgrunn av kirkebøkenes informasjon om døpte. Denne metoden ville vært utenkelig i dag. I tiden som har gått, har andre tros- og livssynssamfunn bidratt med informasjon om egne medlemmer for å forbedre Den norske kirkes medlemsregister. Derfor forstår vi at tålegrensen for eventuelle fortsatte feil i vårt register, er lav.

Kirken har også hatt egne «ryddeaksjoner» der flere tusen feiloppførte er blitt fjernet. Utsendelse av valgkort er en av få muligheter for kirken til å ha direkte kontakt med alle medlemmer. Det er også en viktig måte å sikre et så korrekt register som mulig. Likevel kan det fortsatt finnes feil. De som opplever å få et valgkort de ikke skal ha, bør derfor melde fra eller bruke selvbetjeningsløsningen, slik at feil kan rettes opp.

Kirkevalget står for døren. Du kan delta i valget 8. og 9. september, og mellom 12. august og 6. september kan du forhåndsstemme på kirkekontoret i Skippergata 16A. Dersom du bor eller oppholder deg et annet sted enn der du er registrert, kan du forhåndsstemme fram til 2. september. I Tromsø skjer dette i åpningstiden ved kontoret i Skippergata, se også www.kirken.tromso.no for mer informasjon. Informasjon gis også i avisene Nordlys og iTromsø og på www.kirken.no.

Den norske kirke har rom for ditt engasjement, enten du bruker kirken ofte eller sjelden. Vi vil være synlig til stede for folk, både medlemmer og andre.

Vær med på å påvirke – gi din stemme!