Debatt

Verdiene vil man ha, men det er visst et problem at vi bor her!

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre.

Ivar B Prestbakmo, 1.-kandidat Sp i Troms og Finnmark 

meninger

Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

Verden og landet har behov for det Nord-Norge produserer, basert på de rike naturressursene og mulighetene landsdelen har. Det være seg innen sjømat, turisme, petroleum, landbruk eller mineraler. At folk og næringsliv her blir stadig dyktigere til å skape verdiene, se mulighetene og bidra til vekst og utvikling basert på de fantastiske ressursene vi har, skal nasjonen Norge prise seg lykkelige for.

Det samme kan sies om resten av Distrikts-Norge også. Enkelt sagt, så lever nasjonen Norge på de ressursene som finnes og foredles i Distrikts-Norge. Så lenge disse verdiene kommer hele landet og hele befolkningen til gode så er det bra for oss alle.

Regjeringsflertallet og dets støttespillere som pøser på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre, viser man med all tydelighet at man vil ikke hele landet, hele befolkningen, hele nasjonens beste. Det være seg kommunereform, politireform, regionreform, beredskap, eller næringspolitikk og ikke minst uforstand i forsvarspolitikken. Eller for den del; regjering- og stortingsflertall sin skvising av kommune- og fylkeskommuneøkonomi, som igjen presses til redusert tjenestetilbud og sentralisering også her.

Samtidig vokser statsbyråkratiet mere enn noen gang, og mere makt flyttes fra lokale og regionale folkevalgte, til Akersgatas maktsfære i Oslo, regionreformen er i så måte en papirtiger. Er det rart reaksjonene kommer? Nei, de bør bare bli enda kraftigere, spør du meg.

Troms og Finnmark, Nord-Norges og hele landets fremtid er avhengig av en infrastruktur som gjør det mulig å nyttiggjøre oss disse ressursene fremover. For å si det enkelt: “Det slaktes ikke en laks langs E6». Man er avhengig av hele transportinfrastrukturen; både riksveien, jernbanen, fylkesveien, skredsikringa, fylkesveiferga og alt som skal til for at varene og menneskene skal komme seg dit de skal.

Bare slik kan lokalsamfunnene fungere og utvikles, bare slik kan verdiskapinga fortsette og landet tjene gode penger. For Senterpartiet handler dette om å bygge hele landet, gi lokalsamfunn, næringsliv og innbyggere fremtidstro og mulighet for lokal og regional vekst og verdiskaping. Både i dag og fremover vil dette være noe av det viktigste for oss å kjempe for.

I dagens Nasjonal Transportplan 2018–2029 tok ikke regjeringsflertallet utfordringa med å gi fylkeskommunene økonomisk mulighet til å løse etterslepet på fylkesveiene på 70–80 milliarder i landet innen 2029. Man tok ikke utfordringa med å løse skredsikringsbehovene, som i Nord-Norge er på 18 milliarder innen 2029.

Man tok ikke utfordringa med å planlegge og bygge for fremtidas infrastruktur i hele landet. Men også viktig – regjeringen gjorde ikke opp for den urett som rammet kystfylkene, da man i 2014 endret inntektssystemet slik at eksempelvis Troms fylkeskommune i 2019 har nærmere 80 millioner mindre til å drive båt og ferge for hvert år enn man ville hatt uten disse endringene. Sp har og vil fortsatt kjempe for at fylkeskommunen gis mulighet til å løse disse utfordringene for lokalsamfunn, næringsliv og innbyggere.