Debatt:

Noe å leve av, noe å leve for

Tromsø Arbeiderparti forteller om deres planer for byens kulturliv etter valget.

KULTURARBEIDERE: Rannveig Olaisen, Bente Reibo og Tove Karoline Knutsen, her med Kulta og nye Otium i bakgrunnen, jobber for et bedre kulturtilbud til eldre.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Den lange valgkampen går nå inn i sine siste, heftigste dager. De politiske partiene spisser sine standpunkter, mens folk flest prøver å orientere seg i mylderet av saker som bringes til torgs. Det er ikke alltid like enkelt, selv ikke for de mest ihuga politisk interesserte.

Vi tre som står som står bak dette innlegget er alle engasjert i Tromsø Arbeiderparti. Vi tror på de kjerneverdiene vårt parti er tuftet på; fellesskap, likeverd og rettferdig fordeling.

Vi tror på styrken i å skape verdier sammen og er overbevist om at samfunnet blir rausere og mer tillitsfullt når det er små forskjeller mellom folk. Valgkampen har vært preget av ulike temaer, der noen har vært mer dominerende enn andre.

Vi vil peke på et samfunnsområde som ikke alltid høster de store overskriftene; nemlig kultursektoren.

Det blir ofte understreket at mennesker både trenger noe å leve av og noe å leve for. Vi trenger å kunne brødfø oss selv og våre nærmeste og vi trenger noe som løfter oss opp i en travel hverdag. Kunst- og kulturopplevelser gir innhold til våre liv. Kulturen bringer oss sammen på tvers av grenser og bidrar til å styrke fellesskap og samhørighet i et samfunn.

Å oppleve kunst og kultur og selv kunne delta på egne premisser, utfordrer og berører oss som mennesker. Samtidig kan kunst og kultur skape næringsvirksomhet – altså være «noe å leve av» for mange.

Derfor vil Arbeiderpartiet ta vare på kulturarbeidsplassene i kommunen, alt fra store aktører som Hålogaland Teater og Arktisk Filharmoni til små miljøer og grupper av enkeltstående frilanskunstnere. I disse miljøene skapes både materielle og immaterielle verdier som beriker byen vår og bidrar til det mangfoldet Tromsø er kjent for.

Kultur er helsebringende både for vår mentale og fysiske helse. Tromsø Arbeiderparti har gitt kulturen en fremtredende plass i den folkehelsesatsinga vi har programfestet for neste fireårsperiode. Kultur, idrett og fysisk aktivitet gir livsglede og mestringsfølelse.

En slik satsing må komme alle til gode. Barn, unge og eldre, folk med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne må alle få mulighet til å delta. Derfor vil Arbeiderpartiet sørge for lavest mulig kontingent for en plass ved Tromsø kulturskole, slik at alle barn og unge som ønsker det kan få undervisning.

Vi vil videreføre ordningen med «opplevelseskort» for barn i lavlønnsfamilier og ordningen UNG Kulturrabatt, som gir barn og unge rimelige tilbud på kultur- og idrettsarrangementer. Utlånsordningen av sports- og friluftsutstyr, også kalt TURBO, skal utvides til å gjelde flere bydeler.

Arbeiderpartiet vil at eldre mennesker skal kunne oppleve og ta del i kulturtilbudene. Særlig er det viktig at eldre beboere på sykehjem blir møtt på sine åndelige og kulturelle behov. Derfor vil vi styrke kulturtilbudet til den eldre befolkningen, herunder tilbud fra Den kulturelle spaserstokken.

Mange kommuner har innført ordningen Livsglede for eldre; en sertifiseringsordning som hjelper kommunene til å systematisere gode kulturopplevelser og andre aktiviteter for eldre, basert på den enkeltes egne ønsker, behov og livserfaringer. Arbeiderpartiet vil innføre en Livsglede-ordning i Tromsø i løpet av neste fireårsperiode.


Kulta vil samarbeide med Otium: – Vil gi hele Tromsdalen et løft

Tromsøs eldre fortjener et bedre tilbud, mener Tove Karoline Knutsen. Nå er arbeidet mot et nytt uteområde ved Kulta og Otium i gang.


Tromsø Arbeiderparti har det siste året hatt ulike temagrupper i sving. Vi som har vært med i kulturgruppa har reist rundt i kommunen og møtt mange spennende kulturmiljøer; fra institusjoner og organisasjoner til frittstående kunstnergrupper.

Vi har møtt mennesker med kreative ideer, djerve visjoner og stort engasjement. Og vi gleder oss oppriktig over at Arbeiderpartiet har stor troverdighet hos kulturlivets aktører.

Derfor slutter vi oss helhjertet til våre gode partifeller Anneli Drecker og Kari Helene Skog som har gått ut og pekt på at Arbeiderpartiet er den beste garantisten for et fortsatt blomstrende kulturliv i hele Tromsø.


Derfor stiller Tromsø-kjendisene til valg for Arbeiderpartiet

På Tromsø Arbeiderpartis valgliste figurerer en rekke lokalkjendiser som er klare for innsats for byen, om de skulle bli valgt inn i kommunestyret.


Godt valg!