Debatt:

Høyre stiller krav i Troms

Det å stille krav er å ta enkeltmennesket på alvor. Det er en forventning fra samfunnet om at du skal bidra på lik linje med andre. Det motsatte er å gi opp folk, og det skal vi aldri gjøre.

STILLER KRAV: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (til venstre) og helseminister Bent Høie. Foto: Innsendt 

meninger

Vi har alle et behov for å bli sett og oppleve at andre har troen på oss. Det er viktig for alle å oppleve at man trengs og at det betyr noe at man stiller opp. Det er bakgrunnen for at vi blant annet har innført en fraværsgrense i videregående, aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og nå foreslår krav at man må tilbake på norskkurs dersom norskkunnskapene dine hindrer deg fra å komme i jobb.

Da vi først foreslo en aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere var Arbeiderpartiet mot. De stemte det ned i Stortinget og de kuttet pengene til det i sitt alternative budsjett. Nå har de snudd og er for, det er vi glade for. Aktivitetsplikten er en god likeverdig plikt mellom storsamfunnet og enkeltmennesket. Vi stiller krav, men vi stiller opp med aktiviteter. Passivitet kan være roten til langvarig utenforskap.

Da vi foreslo fraværsgrensen i videregående opplæring var det fordi tilstedeværelse er viktig for å lære. Arbeiderpartiet var både for og mot fraværsgrensen. Våger de ikke å stile krav? Som politikere og voksne gjør vi ungdommene en bjørnetjeneste ved å ikke forvente tilstedeværelse og nærvær. For å være en del av et sosialt og faglig fellesskap må elevene være til stede der læreren er, og det er i klasserommet. Etter at fraværsgrensen ble innført har fraværet stupt i hele landet og elevene er mer til stede.


Fylkesrådet støtter fraværsendring

Kunnskapsdepartementets forslag får støtte fra fylkeskommunen.


Nå har vi foreslått å stille krav om at innvandrere som har hatt rett til introduksjonsprogram, og som ikke kommer ut i jobb på grunn av for dårlige norskkunnskaper, må tilbake på norskkurs for å motta sosialhjelp. Dette har også Arbeiderpartiet sagt de er mot. Norsk språk er nøkkelen til jobb og det norske samfunnet. Skal vi sikre et bærekraftig velferdssamfunn må vi alle bidra, og hjelpe flere til å bli selvhjulpne. Fellesskap, inkludering og tilhørighet er viktig for den det gjelder, og en styrke for samfunnet.

Alle disse kravene vi stiller til våre barn, til ungdommene våre og til våre nye naboer, mener vi er helt nødvendig. Å bli stilt krav til er å bli sett som menneske.