Debatt:

Senterpartiet er til å stole på i arbeidslivspolitikken

Senterpartiet ønsker en sterk offentlig kommunesektor som kan gi innbyggerne gode tjenester innen pleie, omsorg, skole og oppvekst.
meninger

Dette bidrar til kompetansebygging i egen organisasjon og forutsigbare rammebetingelser for arbeidstakere i kommunene. Vi arbeider derfor for flere heltidsstillinger, faste tilsettinger og forutsigbare arbeidsvilkår.

Senterpartiets nei til EU og EØS-avtalen er også basert på frykt for sosial dumping med fri flyt av arbeidskraft. Vi ser at EØS-avtalen har gitt grobunn for svekkede rettigheter for arbeidstakere med bruk av midlertidig tilsetting, vikarbyråer og sosial dumping.

Vi mener at alle som arbeider i Norge skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår. Senterpartiet har derfor gått sterkt imot EU/EØS-direktiv som vil svekke arbeidstakernes rettigheter. Senterpartiet gikk også imot å endre arbeidsmiljøloven i Stortinget i 2015 og i 2017, en endring gir økt rom for midlertidig ansettelser og svakere arbeidstidsbestemmelser.

Per Olaf Lundteigen sa følgende under debatten i Stortinget: "Endringer av arbeidsmiljøloven er liberalisering i en tid med stadig økt usikkerhet i norsk arbeidsliv, som følge av EØS-avtalen. EU og EØS stimulerer til et stadig mer omfattende løsarbeidersamfunn. Det gir økt utrygghet for stadig flere i Europa. Arbeidstakernes rettigheter i Norge må derfor styrkes- og ikke svekkes- etter Senterpartiets mening."

Vi ønsker ikke tilpasning til EU med økt midlertidig tilsetting og løsere arbeidskontrakter.

Ved sammenslåing av kommuner til større enheter vil en gjøre det mer lukrativt å konkurranseutsette offentlige tjenester inne skole, oppvekst, helsetjenester og renhold mm. Vi er derfor sterk motstander av tvangssammenslåing av kommuner som kan være en strategi for økt konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.

Oppsummert kan en si at Senterpartiet arbeidslivspolitikk er som følger:

• En sterk offentlig sektor som gir tjenester til innbyggerne.

• En kultur for fast tilsetting og heltidsstillinger. Å reversere endringer i arbeidsmiljøloven som svekker arbeidstakernes rettigheter.

• Nei til tilpasninger til EU/EØS som svekker arbeidstakernes rettigheter.

• At norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten.

• Norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som arbeider i Norge.

Ved å stemme på Senterpartiet vet du at vi vil arbeide for å trygge arbeidsvilkårene for alle ansatte.