Debatt:

Står politikerne sammen om barna?

Hvordan en for alvor kan mene at det er rom for kutt på 116 millioner kroner og samtidig stå inne for at Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge, er vanskelig å forstå, skriver Kristina Jæger Meyer (plasstillitsvalgt FO, Barneverntjenesten Tromsø kommune) og Julia C. Ö. Johnsen (hovedtillitsvalgt FO Tromsø kommune).
meninger

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 heter det at Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Dessverre finner vi lite spor av etterlevelse av denne setningen i administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Administrasjonssjefen foreslår at Avdeling for oppvekst og utdanning, som gir tjenester til alle barn og unge i Tromsø kommune, skal kutte sine kostnader med rundt 116 millioner.

Hvordan en for alvor kan mene at det er rom for kutt på 116 millioner kroner og samtidig stå inne for at Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge, er vanskelig å forstå.

Igjen ser vi også forslag på kutt hos de mest utsatte og sårbare barna og deres familier. Barnevernet skal i forslaget kutte nesten 9 millioner kroner i 2020. Kuttforslagene innebærer en drastisk reduksjon i saksbehandlerstillinger, avvikling av psykologstillingen som har spilt en sentral rolle i nedgangen i sykefraværet samt nedbemanning på administrative- og konsulentstillinger. Dette vil medføre at de som er igjen får ytterlige oppgaver å håndtere.

I tillegg foreslås det nå å kutte i akuttberedskapen, hvor ansatte skal ivareta barnevernets døgnåpne akuttberedskap for Tromsø, Storfjord, Balsfjord og Longyearbyen. Det forventes altså at ansatte ved barnevernvakta skal håndtere akuttsaker hjemmefra.

I samme dokument foreslås det å bevilge 8 millioner til Tromsø brann og redning for å ivareta akuttberedskapen. 1,5 millioner for å sikre en forsvarlig beredskap for barn i akutte situasjoner er visst for mye å forlange i en kommune som skal være god å vokse opp i for alle barn og unge.

Det er høyst bekymringsverdig at en seriøs arbeidsgiver som Tromsø kommune virkelig kan mene at deres ansatte skal være i beredskap på natten, for å ta imot telefoner fra fortvilte barn, naboer, politiet, redde foreldre, i sitt eget hjem. At det ikke er vilje hos Tromsø kommune som arbeidsgiver å tilby sine ansatte trygge og gode arbeidsvilkår, er skremmende.

Barneverntjenestens rapportering til Fylkesmannen per 30.06.19 forteller at det i dag, før eventuelle kutt, er for lite ressurser i barnevernet i Tromsø. Det har vært en markant økning i antall meldinger og nye undersøkelser, noe som har ført til fristbrudd i 16,7 prosent av undersøkelsene.

I tillegg står 43 barn uten tiltaksplan. Mangelen på tiltaksplaner skyldes, ifølge rapporteringen, kapasitetsproblemer og stort fokus på å få gjennomført undersøkelser innenfor frist. Uten tiltaksplaner kan det være vanskelig å se om iverksatte tiltak har ønsket effekt, og om en oppnår fastsatte mål.

Mangelen på ressurser gjenspeiles også i arbeidstiden til de ansatte. Per 31.05.19 hadde de ansatte jobbet overtid tilsvarende to årsverk. Det er registrert arbeidede timer ut over ordinær arbeidstid i «timebank» tilsvarende 3,3 årsverk.

Reisetid ut over ordinær arbeidstid utgjorde ett årsverk per 31.05.19, men to måneder senere har timetallet hatt en økning på over 100 prosent og de ansatte hadde da brukt 1.251 timer i reisetid ut over ordinær arbeidstid.

Ifølge rapportering til Fylkesmannen 30.06.19 har barneverntjenesten en nedgang i sykefraværet, men samtidig melder flere ansatte at sykefraværet har direkte sammenheng med arbeidspress over tid.

Disse tallene gir et klart bilde på et altfor høyt arbeidspress på de ansatte i barneverntjenesten, hvor det i dag ikke er tilstrekkelig ressurser for å utføre lovpålagte oppgaver, som nettopp er lovpålagt for å sikre barn og unge en trygg og god omsorg.

For til syvende og sist er det barna dette går ut over. De mest sårbare og utsatte barna i Tromsø kommune. Barn som kanskje lever med utrygge hjemmeforhold, under sviktende omsorg. Barn som ikke får de trygge og stabile rammene de trenger i hjemmet for å kunne vokse opp til å bli en ressurs for samfunnet.

Når ansatte må strekke strikken lengre enn de har helse til, og fortsatt ikke har nok ressurser til å oppfylle lovkravene tilstrekkelig, er det barna som taper.

Om få dager er det valg. Da skal vi velge de som skal være ansvarlig for Tromsø kommunes barneverntjeneste de neste fire årene. FO vil vite hva de ulike partiene ønsker å gjøre for barnevernet i kommende periode.

Å bare reversere kuttene er ikke tilstrekkelig, tallene i rapporteringen til Fylkesmannen og ansattes arbeidstid viser veldig tydelig at det er et stort behov for styrking.

Så, kjære kommende kommunestyre: Hvordan skal Tromsø kommune være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge, også de mest utsatte og sårbare?