Debatt:

Utbygging av Finnheia

Naturvernforbundet i Troms sterkt fraråde den foreslåtte utbygging og mener at den foreslåtte utbygging må avslås.

HYTTELANDSBY: Det er det ringmerkede området som planforslaget dreier seg om – 620 mål med hytter og hotell. Illustrasjon: Arctic Center 

meninger

Reguleringsplanen for alpinlandsbyen ved Finnheia omfatter et stort hytte- og fritidshusområde som Arctic Center ønsker utbygd som tillegg til reguleringen fra 1988 for å bedre det økonomiske grunnlaget for skianlegget.

Denne bit for bit-taktikken for utbygging gjør det vanskeligere å vurdere den totale belastningen for natur, friluftsliv og reindrift. I tillegg vil vindkraftverkene noe lenger sør på Kvaløya gi en merbelastning som planen ikke tar høyde for å vurdere tilstrekkelig.


Naturvernforbundet fraråder alpinutbygging i Håkøybotn

Naturvernforbundet i Tromsø fraråder den foreslåtte utbyggingen av Finnheia alpinlandsby og ber om at den foreslåtte utbyggingen avslås.


Planen omfatter del av et større og mye brukt og viktig område for sommer- og vinterfriluftsliv. En utbygging vil dele opp friluftsområdene og beslaglegge viktig areal i et område som i dag brukes av veldig mange brukere som dagsturmål for alle brukergrupper.

Planen mener en utbygging vil gi et utvidet aktivitetstilbud til mange barn og unge i bynært strøk. Et slikt tilbud gis imidlertid i dag gjennom eksisterende anlegg.

Å bruke behovet for barn og unge som argument for utbygging er forkastelig og helt på vidvanke i forhold til de pengesterke interesser som ønsker utbygging.


Debatt:

Ordførerkandidaten deres planlegger å bygge oppå tuftene til en av Nord-Norges største og best bevarte samiske landsby

Gunnar Wilhelmsen har nok et hjerte for Tromsø, men ikke for distriktet som omgir det.


I omtalen av allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon heter det at på grunn av det relativt flate området «er (det) mye brukt av barn. Det brukes ofte til teltturer for småbarnsfamilier både sommer som vinter».

Konsekvensutredningen sier om landskapet at det ikke er unikt, men det er lokalt viktig som område for friluftsliv og beitemark for rein. «Tiltaket vil medføre til dels skjemmende inngrep». For naturen vil utbyggingsalternativene gi «omfattende naturinngrep i naturtyper av spesiell forvaltningsinteresse og som er i god stand».


Reineier mot planforslag for alpinlandsby

Som leder av den berørte siidaen i Kvaløya reinbeitedistrikt går Per Kitti mot planforslag om alpinlandsby.


Områdets samiske reindriftshistorie gir landskapet en tilleggsdimensjon. Den samiske bruken av området, både den forsvenske og den svensksamiske, gjør landskapet til et spesielt historisk landskap.

Bruken fortsetter i dag som et beite- og kalvingsområde. En utbygging vil gjøre området ubrukbart ikke bare for friluftslivet, men også for reindriften. Reindriften vil også merke en betydelig forstyrrelse med hyttebruk året rundt da Tromsø nå er blitt en helårs turistmetropol.


SVs Gunhild Johansen kalte hyttelandsby på Finnheia en «voldtekt av området» – fikk advarsel

Varaordfører Jarle Aarbakke reagerte på språkbruken i formannskapet.


Konklusjon: Konsekvensutredningen for naturmangfold og allmenn ferdsel/friluftsliv sier at arealbeslaget «gjør at området som per i dag blir brukt til utøvelse av friluftsliv ikke lenger (er) tilgjengelig».

Det samme gjelder egentlig også for reindriften. Ut fra dette vil Naturvernforbundet i Troms sterkt fraråde den foreslåtte utbygging og mener at den foreslåtte utbygging må avslås.


Sametinget varsler innsigelse til alpinplaner

Sametinget mener reguleringsplanen for nedre del av Arctic Center er i konflikt med en fredet reindriftssamisk sommerboplass.