Debatt:

Klimabudsjett – et verktøy for å nå nullutslipp i Tromsø

29. mai erklærte Tromsø kommunestyre for første gang en krise: klima- og miljøkrise.

ØKER: Klimautslippene fra Tromsø øker. MDG vil at klimaregnskap skal veie like tungt som økonomisk regnskap for kommunen. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Det er en anerkjennelse av at klimasaken, sammen med naturtap, er vår tids viktigste sak, og at vi står midt i en krisesituasjon hvor hensyn til klima og miljø må settes fremst i alle deler av samfunnet. Det er en erklæring som forplikter, og som må resultere i konkret handling.

I november 2018 fikk Tromsø kommune endelig vedtatt en klima-, miljø- og energiplan for 2018–2025 (KME-planen) etter flere år med sommel. KME-planen har som mål å redusere klimagassutslippene i kommunen med 50 prosent innen 2025 og 85 prosent innen 2030, i forhold til 2009-nivå.

Dessverre er virkeligheten den at Tromsøs utslipp i perioden 2009–2017 har økt med 20 prosent. Dette er et resultat av manglende systematisk oppfølging av de to foregående KME-planene, selv om en del av tiltakene i planene er gjennomført.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at det viktigste verktøyet for å få ned utslippene er et klimabudsjett. Forpliktende klimabudsjett og klimaregnskap skal sørge for at kommunestyret ikke kan vedta årsbudsjett og økonomiplan som ikke disse gir klimakutt i samsvar med klimastrategien. Avvik i realismen og inndekningen i klimabudsjettet må sidestilles med avvik i årsbudsjettet og kan dermed ikke godkjennes.

Under MDG-styre har Oslo kommune klart å få til et utslippskutt på totalt 16 prosent fra 2015 til 2017, og de har vedtatt en svært ambisiøs plan på 95 prosent kutt i klimagassutslipp før 2030. Oslo har blitt et internasjonalt forbilde. Dette har de fått til ved å bruke forpliktende klimabudsjetter på lik linje med det ordinære årsbudsjettet.

I KME-planen fra 2018 står det at "Tromsø kommune skal etablere et forpliktende klimabudsjett og klimaregnskap fra og med 2019”. Dette er kanskje det viktigste punktet i planen, men noe vi så langt ser lite tegn til.

MDG går i Tromsø til valg på å ta klimastreikernes krav på alvor med et valgprogram hvor målet er å bli en nullutslippskommune innen 2030, siden forskerne sier at det er det som må til for å begrense klimaendringene. Skal Tromsø innfri dette så foreslår MDG at samme metode, rapportering og budsjettering som i Oslo innføres. Det fungerer i praksis.

Miljøpartiet De Grønne mener at det kreves følgende for å komme i mål med utslippskutt:

* Tromsø skal fra 2019 ha et eget klimabudsjett med konkrete tiltak og ansvarsfordeling som styringsdokument på lik linje med årsbudsjett og økonomiplan.

* Kommunestyret kan bare vedta årsbudsjett og økonomiplan som vil gi klimakutt i samsvar med klimastrategien.

* Klima-, miljø- og energiplan skal revideres og vedtas hvert år for å justere og effektivisere tiltakene definert i alle sektorer for å nå klimamålene.

* Tromsø kommune skal forsterke kommuneplanens areal- og samfunnsdel og skal bruke klimabudsjett og utslippstak i alle sektorer for å nå klimamålene.

Vi er midt oppe i en klima- og miljøkrise. Nå kreves det mer enn planer og gode målsettinger – det er tid for handling. Det kreves et systematisk arbeid for å nå ambisiøse klimamål. MDG mener at innføring av et klimabudsjett, som både synliggjør og ansvarliggjør tiltak, vil være en nøkkelfaktor for å klare dette. En stemme til MDG er en stemme for en ambisiøs klimapolitikk. Stem grønt for mennesker og miljø!