Debatt:

Kjære politikere, vern om våre barn og unge

Ikke la sårbare barn bli stående utenfor. Ikke vedta en handlings- og økonomiplan som rammer ungene våre så sterkt.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

meninger

Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Dette er hovedmålet i kommuneplanens samfunnsdel 2015–2026 om barn og unges oppvekst. Visjonen er god, og den bør vi virkelig etterstrebe.

Etter å ha lest Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) 2020–2023 for Tromsø kommune, sitter jeg igjen med et ord. UTENFORSKAP. I Avdeling for oppvekst og utdanning foreslås et kutt på nærmere 116 millioner kroner. Hvor skal disse pengene hentes fra? Jeg for min del får et vagt minne av gymtimene en gang tidlig på 80-tallet. På slutten av timen får vi spille fotball. De to guttene som er flinkest i fotball får velge hvert sitt lag. Allerede før de har starta å velge, ser jeg Trine og Johannes krympe seg. De vet at de kommer til å bli stående igjen til slutt, de blir ikke valgt. «Du kan bare ta begge». Per er fornøyd med sitt lag, han trenger ikke de to «taperne», de som ikke kan sende en pasning en gang.

Politiet i Tromsø er bekymret for ungdommen vår, og det med god grunn. iTromsø publiserte 2. september et oppslag hvor stasjonssjef Anita Hermandsen forteller at hun kjenner til at kommunen må kutte i pengebruken. Hun mener likevel at skolesektoren bør skjermes.

Stadig yngre barn har en svært stygg språkbruk, samtidig som at mer og grovere vold og rusbruk øker. Stasjonssjefen ønsker et større fokus på denne problematikken tidligere i skoleløpet, dette for å forebygge ungdomskriminalitet. Politiet er bekymret for Tromsøs ungdom. Utdanningsforbundet Tromsø deler denne bekymringen.

For det første skal spesialundervisningen reduseres. Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring. Dette er jo vel og bra, men jeg frykter at elever som har rett til spesialundervisning, vil miste denne retten. Den foreslåtte reduksjonen i rammen og effektiviseringsforslagene i seksjon for skole og voksenopplæring tilsvarer omentrent 55 lærerstillinger. Jeg vil anta at flere av disse lærerstillingene er lærere som i dag underviser elever med særskilte behov, elever som har store faglige eller sosiale utfordringer og som sliter med å finne sin plass i skolen. Disse barna kan altså risikere å miste den ene voksne som ser akkurat han/henne. Fordi? Fordi kommunen skal effektiviseres.

For det andre forteller stasjonssjefen at politiet får en del henvendelser om barn i tidlig skolealder som har store utfordringer. Dette må skolene ha ressurser og kunnskap til å håndtere. Både helsesykepleiere og miljøarbeidere kan i så måte være et viktig støtteapparat for lærerne. Da er det kanskje et paradoks at Tromsø kommune pr. dags dato har seks helsesykepleiere mindre enn anbefalt i bemanningsnormen («Utviklingsstrategien for helsestasjons- og skolehelsetjenesten» 2010).

For det tredje foreslår administrasjonen store kutt også i barnevernstjenesten, tverrfaglig ressurs og pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT). Dette til tross for at barn og unge med psykiske helsevansker har et økende behov for tjenester. I PPT foreslår man å legge ned Kutt-teamet, og dermed også fjerne adferdsrettede tiltak på barnetrinnet. Barn med atferdsvansker vil ikke få den hjelpen de trenger, og skoler vil få mindre hjelp i arbeidet med å utvikle trygge læringsmiljø. Det foreslås altså nedbemanning i fagstillinger i PPT, samtidig som barnehager og skoler melder om stort behov for veiledning og kompetanse når det gjelder mobbing, adferd og fraværsproblematikk. For oss som jobber med barn og unge er dette ubegripelig.

Tilbake til gymtimen fra 80-tallet. Heldigvis har det skjedd mye bra i skolen siden den gang. Så hvorfor var det akkurat dette bildet som dukket opp da jeg leste HØP-forslaget? Utenforskap. Den som alltid blir stående alene. Jeg sitter igjen med en følelse av at dette HØP-forslaget på ingen måte prioriterer barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

Disse barna må ta følgene av kommunens innsparingstiltak. Barn og unge med behov for og rett til spesialundervisning. Barn og unge som barnevernstjenesten skal verne om. Barn og unge med psykiske helsevansker og atferdsvansker, ofte på grunn av traumer de har blitt påført i barnehage og skole.

Kjære politikere, jeg ber dere: Vern om våre barn og unge. Ikke la sårbare barn bli stående utenfor. Ikke vedta en handlings- og økonomiplan som rammer ungene våre så sterkt. Følg opp kommunestyrets eget vedtak: Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Jeg registrerer at de rødgrønne i formannskapet har fjernet foreslåtte kutt på rundt 80 millioner kroner i året. 25. september har dere alle muligheten til å vise hvem dere prioriterer, og nedprioriterer.