Debatt:

«Det er beklagelig at prosessen for tilsetting av toppledere blir så mangelfullt gjennomført»

De nye toppsjefene i Troms og Finnmark fylkeskommune er nå tilsatt. Tilsettingsprosessen skulle være åpen, tillitsfull og inkluderende, arbeidslivets spilleregler skulle følges og fagforeningenes medvirkning skulle sikres. Erfaringene fra tilsetting av de 5 toppsjefene er imidlertid en skuffelse for våre medlemmer og oss som tillitsvalgte.

reagerer: En rekke fagforeninger i Troms og Finnmark har signert debattinnlegget som omhandler tilsetningen av nye toppledere i Troms og Finnmark fylkeskommune. Illustrasjonsfoto: Trond Sandnes 

meninger

Det er spesielt to forhold der vår arbeidsgiver har sviktet i denne viktige prosessen. Det viktigste er manglende begrunnelser og tilsidesetting av regelverk ved vurderinger av kandidatene.

I tillegg har vi påpekt flere andre brudd på tilsettingsutvalgets egne regler, på lovnader om medvirkning, innsyn og åpen prosess og konsekvent neglisjering av tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte gjennom hele prosessen.


Disse skal lede administrasjonen i det nye storfylket

Disse fem er nå ansatt som de nye topplederne i Troms og Finnmark fylkeskommune.


Tilsettingsutvalgets rolle var å fastsette kvalifikasjonskrav for stillingene, utlyse dem og vurdere søkerne opp mot de krav som var stilt for så å tilsette.

På første tilsettingssak, administrasjonssjefstillingen, var det betydelige mangler knyttet til de vurderingene som utvalget gjorde. Det var manglende vurdering av andre kandidater enn de som utvalget mente var de to best kvalifiserte og kun disse to kandidater ble i realiteten vurdert.

Alle som søker en stilling har krav på å bli vurdert. De som blir innkalt til intervju skal vurderes og de som blir vurdert skal også kunne få innsyn i disse vurderingene for å kunne få vite hvorfor de ble innstilt og ev. hvorfor de ikke nådde opp. Det står også i regelverket at kandidater som anses kvalifisert, skal rangeres.


Debatt:

Velgerne har levert sin ordre: «Fixit»

SV vil allerede på konstituerende fylkesting foreslå at det jobbes med å rigge Troms og Finnmark for oppløsning.


Her svikter tilsettingsutvalget og kun vurderer to søkeres kvalifikasjoner til administrasjonssjefstillingen. Begge innstilles og de øvrige søkere som ble innkalt til intervju blir ikke vurdert eller rangert og blir heller ikke innstilt.

Det samme skjer igjen når de 4 divisjonsdirektørene tilsettes, bare at her vurderes kun én søker for hver stilling. Dette selv om fagforeningene påpekte etter tilsetting av administrasjonssjefen at dette ikke var forsvarlig behandling av søkerne og brudd på både avtaler og praksis.

I innstillingen vises det noe kryptisk til at «For å ikke legge føringer på neste steg i prosessen velger tilsettingsutvalget å bare innstille en kandidat til stillingen».

Det forklares ikke hvordan vurdering, rangering og innstilling av flere kandidater skal kunne legge føringer på den videre prosessen.


Her er resultatet fra fylkestingsvalget

Alle ni kandidater på «fast plass» fra Tromsø er kommet inn på fylkestinget. Finnmarks Tarjei Jensen Bech (Ap) har fått 2499 personstemmer og rykker opp fra tredje- til andreplass.


Dette er forståelig nok, for det finnes ikke noen fornuftig grunn til at dette skal være tilfellet. Det er derfor kun et påskudd for at utvalget velger å bryte prinsipper, avtaleverk og respekten for søkere på denne måten. I tillegg har ikke søkerne fått innsyn i vurderingene som er gjort, selv om de har bedt om det.

Nå er det for så vidt ikke gjort noen vurderinger av de andre søkerne i innstillingen, så om de får innsyn så vil de nok bli skuffet.

Det var avsatt 2 plasser til tillitsvalgte i tilsettingsutvalget som hadde 6 representanter. Dette er bra utgangspunkt i en slik sak. Ved sammensetning av utvalg er avtaleverket klart på hvordan medlemstallet til de ulike fagforeningene skal tas hensyn til.

Fagforeningene kan da samarbeide i sammenslutninger for å sikre representasjon også for de mindre fagforeningene. Det er de største sammenslutningene (flest antall medlemmer) som skal få plassene.

Unio er største hovedorganisasjon i Troms og Finnmark fylkeskommuner og blir dermed, i tråd med regelverket, tildelt den ene plassen. Akademikerne/YS representerer den nest største sammenslutningen. Likevel ble den andre plassen tildelt LO, med færre medlemmer bak seg. Dette er et brudd på hovedavtalens regler for representasjon.

De fagforeningene som ikke fikk plass i utvalget ble lovet innsyn og gode muligheter til medvirkning underveis i prosessen, både fra lederen for tilsettingsutvalget og av Unio/LO. Dette skjedde imidlertid ikke, og alle forhandlinger, drøftinger og konklusjoner i tilsettingsutvalget har skjedd uten innsyn eller mulighet for medvirkning fra andre fagforeninger enn de nevnte.

De øvrige foreningene har kun fått innsyn i utvalgets endelige forslag til tilsetting – og de uttalelsene som er avgitt til disse, er konsekvent ignorert.

Det er beklagelig at prosessen for tilsetting av toppledere blir så mangelfullt gjennomført. Tilsetting av toppsjefer vil lett danne presedens for hvordan de øvrige ansatte som nå skal innplasseres og tilsettes i den nye organisasjonen vil bli behandlet. Dette kan vi som de ansattes tillitsvalgte ikke akseptere.

Avslutningsvis vil vi bemerke at 4 av 5 topplederstillinger i Troms og Finnmark fylkeskommune er menn. Det var mange kvalifiserte søkere av begge kjønn til de fleste stillingene, noe som gir utvalget mulighet til å vurdere kvalifikasjonene til flere kvinnelige kandidater.

Igjen er utvalgets manglende vurdering av kandidatenes kvalifikasjoner opp mot utlysningsteksten, medvirkende til at det skapes et uheldig inntrykk.

De fagforeningene som signerer dette brev vil melde saken til Sivilombudsmannen som flere ganger har påtalt lignende brudd fra andre tilsettingsprosesser.