Debatt:

Kulturtilbud og fritidsaktiviteter for alle

I Tromsø kommune er vi rik på tilbud innenfor kulturlivet. Det ”sprudler” av konserter, arrangementer og festivaler. Idretts-, fritids- og sosiale tilbud er fint og variert. Men flere av tilbudene burde ha hatt bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.
meninger

Årsakene til funksjonshemmedes svake deltakelse skyldes flere forhold. Noe ligger i det faktum at mange har sykdommer som gjør dem mindre i stand til å delta, men hovedsakelig skyldes nok den svake deltakelsen at det kunne vært bedre tilrettelagt tilgjengelighet. Det er også en kjensgjerning at samfunnet generelt fortsatt er dårlig tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevnes muligheter til likeverdig deltakelse i alle samfunnstilbudene.

Den største utfordringen i alle livets faser er å kunne fortsette å delta sosialt, idrettslig og kulturelt selv om vårt funksjonsnivå er forskjellig. Det tverrpolitiske målet for å forbedre situasjon for de med nedsatt funksjonsevne, må være: Full samfunnsmessig likestilling og deltakelse.

Kommunens oppgave er å bidra til at nedsatt funksjonsevne ikke skal være til hinder for å delta i sosiale-, kultur- og fritidsaktiviteter. Mangel på tilrettelegging for bevegelseshemmede er ikke bare et praktisk hverdagsproblem, det er også et signal fra samfunnet om at -du som individ er oversett-, at aktivitet er for de friske og raske. Universelt tilrettelagte tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne signaliserer det motsatte: Her er alle velkommen.

Som mål i kommunens handlingsprogrammer må det nedfelles at man skal: Satse på et allsidig tilbud innen kultur, idrett, lek, og friluftsliv, med bred deltakelsesmulighet for alle!