Vi risikerer å få den dyreste E8-løsningen, med lengst kjørevei og gjennomføringstid

– En ny planprosess medfører ny vurdering transportøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Da er det sannsynlig at østre vinner likevel, og denne ekstra utsettelsen blir enda mer pinlig.

e8-KRAV: Terje Walnum i styret for Tindtunnelen argumenterer for at regjeringen endrer trasé. Arkivfoto: Tom Benjaminsen / iTromsø 

KART: Tindtunnelen. 

meninger

To-tre uker før kommunevalget fikk Tromsø bompengefritak på E8 i regjeringens bompengeforlik, takket være iherdig innsats fra Tromsø Frp. Dessverre fikk vi også et skifte av E8-trase fra østre til vestre pga. noen villfarne Høyre-medlemmer i regjeringen.

Nå risikerer Tromsøs bilbrukere å få den dyreste E8-løsningen, den lengste kjøreveien og den som tar lengst tid å gjennomføre, dvs. to til fire år fra i dag.

Fadesen kan unngås hvis politikerne i Tromsø gjentar og opprettholder sitt krav fra i vår om å velge den E8-traseen som er raskest å gjennomføre. Det er den vedtatte, østre traseen.

Tirsdag 24. september var det folkemøte i Ramfjord om tiltak for å ivareta østre trasévalg. Nå blir det nytt folkemøte for Tromsøya/Tromsdalen som vil gi nye tilskudd til aksjoner og tiltak for østre trase. Neste folkemøte blir i Båthavna i Tromsdalen onsdag 23. oktober.

Hensikten med folkemøter og aksjoner er å synliggjøre det store flertallets tilslutning til østre E8 og markere det lille mindretallet som favoriserer vestsida.

Hvis Høyre og andre partier fortsetter med vestre-eventyret og en langvarig, ny planprosess på 2–4 år, så vil det nye trasévalget bli tema i stortingsvalget 2021 og neste kommunevalg i 2023.

Østre E8 ble vedtatt trasévalg fra 2011 og stadfestet i regjeringsvedtak i 2015 mot Vegvesenets innsigelser og protester. Etter løpende motstand mot vedtatt plan fra 2011 til 2019 har Vegvesenet mistet all troverdighet om saklige vurderinger og opplysninger i E8-saken.

Et nytt bytte til vestre trase krever åpning av ny planprosess, plankunngjøring, nye plandokumenter, tre høringsrunder med merknadsbehandling og innsigelser, planprogram, ny KU (konsekvensutredning) mv. før man eventuelt kan gjøre nytt planvedtak om vestre trase.

Da først er man kommet så langt at en reguleringsplan for vestre kan utarbeides, med nye høringsrunder og merknader med innsigelser. Hele denne prosessen tar to til fire år med protester, merknader, innsigelser og saksbehandling.

Østre E8 er i dag klar til bygging og motta bevilgninger. Med ferdig, godkjent reguleringsplan og godkjent plass i NTP (Nasjonal Transportplan) kan østre E8 bygges fra 2020. Vestre kan komme tidligst fra 2022 og ventelig i 2023–24.

En ny planprosess medfører ny vurdering transportøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Da er det sannsynlig at østre vinner likevel, og denne ekstra utsettelsen blir enda mer pinlig.

I regjeringens saksgrunnlag fra november 2018 hevder Vegvesenet at vestre E8 kan gjennomføres like raskt som østre trase. Det var grunnlag for regjeringens nye vedtak i bompengeforliket, ifølge mottatt brev fra Samferdselsdepartementet.

I Nordlys’ reportasje lørdag 21. september i år innrømmer Vegvesenet at tidligste byggestart kan bli sent i 2021. Samtidig forteller de om så omfattende planprosesser med høringsrunder at 2022 blir tidligste år for oppstart. Men det er det tidligste. Det betyr to til fire års ny og ekstra forsinkelse. På grunn av kommende stortingsvalg i 2021 og kommunevalg i 2023 kan prosessen bli snudd underveis.

Det trygge utgangspunktet er at østre trase har ferdig plan og kan bygges fra 2020. Ny planprosess for vestre/østre E8 og politisk behandling i kommunestyret og departementet byr på stor risiko både planmessig og politisk. I tillegg kommer byggerisikoen med kvikkleire og fjordforhold i Ramfjorden og Leirbakken.

Det trygge og raskeste er østre E8-trase i 2020.