Debatt:

Bevar skatteinnkrevinga i kommunene

Fagforbundet er sterkt bekymret for og kritisk til forslaget fra regjeringen om legge ned og statliggjøre alle 237 kommunale skatteoppkreverkontor og overføre skatteoppkrevingen til 56 statlige skattekontor.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Stian Jakobsen

meninger

De kommunale skattekontorene kan vise til høy løsningsgrad, og de sikrer god rettssikkerhet, brukerservice og nærhet til forvaltningen for skattyterne.

Selv små variasjoner i innfordringsgrad av skatt og avgifter gir store utslag i nasjonal sammenheng, og fellesskapet risikerer et betydelig tap av skatteinntekter hvis skatteinnkrevingen statliggjøres.

Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet, og antall kontorer og årsverk er kraftig redusert, senest i 2018 med en reduksjon fra 288 til 237 kontorer. Dette grunnet ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene.

Samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor det fortsatt er nærhet til skattyterne og de kommunale styringsinstanser.

Kunnskap om den enkelte skattyter og lokale forhold er viktig for å oppnå gode resultater. Styrken i dagens innfordring er den nære kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skattebetalerne.

Skatteoppkrevernes plassering nært lokalmiljøet er avgjørende for kommunikasjonen med innbyggerne, og det er mange som møter opp på kontorene for å få hjelp. Det er denne dialogen som fører til gode innkrevingsresultater.

Fagforbundet mener at innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet ikke løses ved å legge ned kommunale skatteoppkreverkontor og overføre innkrevinga til staten.

Svart arbeid, konkursrytteri, regnskapssvindel, trygdesvindel og grov utnyttelse av arbeidskraft, koster samfunnet vårt mange milliarder hvert eneste år.

De kommunale skatteoppkreverne er viktige i arbeidet for et seriøst og hvitt arbeidsliv. Det er skatteoppkreverne som lokalt utfører over 50 prosent av personallistekontrollene, som er et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. I tillegg har skatteoppkrevernes lokale tilstedeværelse som kontrollinstans en klar preventiv effekt.

Ved en statliggjøring av de kommunale skatteoppkreverne, vil en miste oversikten og kontrollen over det lokale næringslivet som igjen kan føre til tapte skatteinntekter og en økning av arbeidslivskriminalitet.

Kommunal skatteoppkreving er generelt viktig for kommunenes styring, kompetanse og likviditet. Skatteoppkreverfunksjonen bidrar til god lokal økonomistyring og gir kommunene mulighet for tidlige justeringer ved avvik. I tillegg er den en viktig del av det økonomiske fagmiljøet i kommunen.

Ved den forslåtte statliggjøringen, reduseres rammetilskuddet og det ligger an til at reduksjonen er høyere enn kostnaden ved å drifte de kommunale skatteoppkreverfunksjonene. Det foreslås at skatteetaten kan tilby kommunene å fakturere og innkreve andre kommunale krav som eiendomsskatt, parkeringsgebyrer og annet.

Kommunene skal da betale en godtgjøring og etableringsgebyr for innkrevingsoppdrag til skatteetaten, eller ved at deler av kommunens budsjettramme overføres. Kommunene taper stort på dette i form av mindre ressurser, dårligere oversikt over, kontroll av og tap av kompetanse på innkreving av de kommunale oppgavene.

Skattesystemet vårt er noe mange mener noe om, både positivt og negativt. I Norge har det så langt vært et klart skille mellom fastsettelse og innkreving av skatt. Det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp at det skal være både et organisatorisk skille og en arbeidsdeling mellom fastsettelse og innkreving av skatt.

Skattemyndighetene er avhengig av at befolkningen har tillit til dem, og denne kan bli betydelig svekket dersom samme instans skal både fastsette og innkreve egne krav.

Forslaget om å statliggjøre skatteoppkrevere har også en rekke personalmessige utfordringer som Fagforbundet er kritiske til. Overføringen av ansatte til skatteetaten er å anse som en virksomhetsoverdragelse og det blir ikke plass til alle når det skal kuttes fra 1.279 til 917 ansatte etter overdragelsen.

Seniorer med verdifull spesialkompetanse på skatteinnkreving kan bli overtallige og ansatte med lav formell kompetanse kan også risikere å bli til overs.

Arbeidsgiver mister verdifull kompetanse ervervet gjennom flere år ved at ansatte pensjoneres før de selv er klar for det. Kommunene som til nå er deres arbeidsgiver, har ingen plikt å tilby de arbeid slik at de fortsatt kan være ansatt hos dem. Dette skaper uro og bekymring hos mange ansatte som i en årrekke har vært i kommunale arbeidsforhold.

Fagforbundet mener de negative konsekvensene ved å legge ned de kommunale skatteoppkreverkontorene, er større enn gevinsten ved å statliggjøre. Dette er ikke en risiko Fagforbundet vil utsette fellesskapet og våre medlemmer for.

Vårt land behøver politikere som ser nytte av den verdiskapningen som skapes i små og store kommuner der innkreving av skatten vår er en del av dette, og som våre velferdsordninger finansieres av.