Debatt

Troms og Finnmark Idrettskrets – en sammenslåing til beste for idretten i nord

Når norsk idretts øverste organ, Idrettstinget, har vedtatt at idrettskretsene skal følge de samme regiongrensene som de nye fylkeskommunene, passer dette svært godt sammen med de to kretsenes ønsker om en mer effektiv organisering.
meninger

Styrene og administrasjonene i de to kretsene ønsker en sammenslåing fra og med 1. januar 2020. Dette fordi:

  • Vi skal rigge idretten for fremtiden gjennom en effektiv organisering med fokus på idrettsaktivitet og utvikling. Vi vil gjøre det enklere for klubbene, som i dag bruker for mye tid på administrering.
  • To kretser - som allerede jobber godt sammen og har gode relasjoner, blir enda sterkere under felles ledelse.
  • Dette ønsker idretten. Dette er det vår jobb å gjennomføre.

Som følge av Stortingets vedtak om sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark, har idrettskretsene i halvannet år arbeidet med hvordan sammenslåing av idrettskretsene, på best mulig måte, skal gjennomføres.

Når norsk idretts øverste organ, Idrettstinget, har vedtatt at idrettskretsene skal følge de samme regiongrensene som de nye fylkeskommunene, passer dette svært godt sammen med de to kretsenes ønsker om en mer effektiv organisering. Dette fordi idrettskretsens samarbeidspart på regionalt nivå er fylkeskommunene, både når det gjelder idrettspolitikk og rammevilkår.Det er igangsatt en omfattende moderniseringsprosess i hele idrettsbevegelsen som i høyeste grad også berører idrettskretsene. Prosessen er godt i gang med et tydelig mål om å nettopp bruke mer ressurser til aktivitet og mindre til administrasjon. Større enheter gjør det lettere å både samle, beholde og utvikle kompetanse, slik at idrettsaktiviteten i regi av idrettslagene skal få tilført best mulige vilkår og høyest mulige kvalitet. Idrettskretsene har i denne prosessen også fått tilført nye kjerneoppgaver som vil kreve økt kompetanse hos de ansatte. Viktige oppgaver i fremtiden vil være avhengig av en større og enda mer kompetent organisasjon.

Troms og Finnmark idrettskretser har gjennom lang tid hatt et nært og godt samarbeid der det har vært generell enighet mellom kretsene i viktige idrettspolitiske spørsmål. Sammenslåingsprosessen har heller ikke vært preget av konflikter og uenigheter, i kontrast til tilsvarende prosesser på fylkesnivå.

Norges Idrettsforbund (NIF) har gjennom et enstemmig tingvedtak, besluttet at idrettskretser skal følge fylkesgrensene. Sammenslåing av idrettskretser er derfor ikke et valg, men et idrettstingvedtak.

Det er dermed ingen uklarheter knyttet til hva Norges høyeste demokratiske idrettsorgan har besluttet at Troms og Finnmark idrettskretser skal gjøre i denne saken.


Idrettskretsen advarer mot takras

I lys av nylige uheldige hendelser med takras fra idrettsanlegg kommer det en oppfordring om sikkerhetstiltak fra Troms idrettskrets.


Med bakgrunn i disse forholdene har styret i Troms idrettskrets vedtatt å gjennomføre sammenslåingen med et tillegg om at ved en eventuell reversering, skal egenkapital og eiendeler tilbakeføres til de respektive idrettskretsene.

En reversering vil være avhengig av at et nytt Stortingsvedtak om å oppheve fylkessammenslåingen, og at NIF fortsatt krever at idrettskretsene skal følge fylkesgrensene. Dette kan tidligst skje om 3-4 år.

Flertallet i Troms Idrettskrets styre har tro på at en ny og større idrettskrets vil gi en positiv effekt både for organisasjonen, idrettsrådene, idrettslagene og særidrettene. De erfaringene vi nå kan få, vil være viktig å evaluere dersom fylkene splittes på nytt. Vi tror ikke det vil være en automatikk i at idrettskretsen må deles opp på nytt, selv om fylkesgrensene endres. NIF kan velge å endre loven dersom dette er formålstjenlig og tillate at Troms og Finnmark samarbeider gjennom én idrettskrets.


Sebastian (20) sjonglerer fire styreverv med jobb, politisk arbeid og studier

Sebastian Henriksen er så vidt tatt steget ut av tenårene, men har allerede en CV som vitner om et langt liv.


Å sette en sammenslåing på vent for Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets er derfor ikke et reelt alternativ. Det er ikke utredet i det hele tatt, og vil lede oss ut i en svært usikker tilværelse. Vi ønsker at Troms og Finnmark skal være i forkant av utviklingen, ikke stå igjen som et etterslep av utviklingen.

Vi viser også til at disse prosessene er i gang i andre idrettskretser, der Viken idrettskrets ble vedtatt etablert på ekstraordinært idrettskretsting 19.oktober.

Interimsstyrets tildelte mandat og oppgave har vært å forberede en planlagt og vedtatt sammenslåing. Dette har det vært full enighet om, i begge idrettskretser og i interimsstyret. Fordi det er vedtatt av norsk idrett, og fordi det er til det beste for idretten i nord.