Debatt:

TIL satser på jentene!

De siste dagene har det vært flere oppslag om jenter og kvinner som vil bli gode fotballspillere, men som opplever at de blir motarbeidet av egen klubb. Tromsø IL er en av klubbene som er omtalt i disse sakene. Fokuset i media er at jentene mangler tilfredsstillende garderobefasiliteter.

Astrid Strandbu, nestleder i klubbstyret og styreleder i TIL Fotball AS. 

meninger

Tromsø IL er i en privilegert situasjon, for av alle idretter og idrettslag i Tromsø er det TIL som får mest oppmerksomhet. Engasjementet, har vært stort også i denne saken, både i pressen og i sosiale medier. Dette er bra! Det forteller oss at fotball for jenter og kvinner tas på alvor. Endelig! Som en av de øverst ansvarlige lederne i TIL, er også jeg engasjert i kvinnesatsingen.

Fokuset i denne saken fikk imidlertid ei noe uheldig vinkling, ei vinkling som verken TIL, kvinnefotballen eller de kvinnelige fotballspillerne i TIL fortjener eller er tjent med. La meg starte med det viktigste først. TIL sitt kvinnelag spiller søndag kvalikkamp for opprykk til allnorsk førstedivisjon, det nest øverste nivået i norsk toppfotball for kvinner.

Hvilke medier har rettet fokus mot kampen mot Viking? At media ikke fokuserer på det sportslige, og prestasjonene til jenter og kvinner som spiller fotball er i minste fall uheldig, og kanskje kan man også omtale det som diskriminerende?

I Norges Fotballforbund sitt strategidokument fremheves jentefotball som ett av tre prioriterte områder. Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det for å øke anerkjennelsen av fotball for kvinner. Å utvikle og styrke gode, bærekraftige miljøer er sentralt for å nå̊ dette målet. I TIL er det nettopp dette vi jobber med.

Utgangspunktet for TIL sin kvinnesatsing er et årsmøtevedtak fra 2015. Her ble det besluttet at også jenter som begynner å spille fotball i TIL skal kunne bli gode fotballspillere i vår klubb. Klubben har siden dette vedtaket sakte, men sikkert jobbet mot dette målet, både sportslig og organisatorisk.

Siden 2017 har ett av seks styremedlemmer hatt et særlig ansvar for den strategiske satsingen på jenter/kvinner og satsingen er tema på de fleste styremøtene i klubben. Undertegnede har skrevet et notat om hvordan denne satsingen kan realiseres når det gjelder strategisk arbeid, økonomi, administrasjon og sport.

Notatet ble styrebehandlet i februar 2019. På et todagers styreseminar for klubbstyret tidligere i høst var jente-/kvinnesatsinga ett av to tema som ble diskutert. Videre har TIL etablert Sportslig utvalg kvinner, med særlig ansvar for den strategiske satsingen på fotball for kvinner. Dette er ett av tre utvalg i klubben.

De to andre utvalgene er Utvalg samfunn og verdiarbeid og Utvalg barn og ungdom. Til sist kan nevnes at hovedtrener for kvinnelaget er ansatt i 50 prosent stilling i klubben og samarbeider med akademitrenerne (trenerne i toppsatsingen for de mest talentfulle guttene) hvor det daglig utveksles det kompetanse og erfaring.

Satsingen på jenter inngår i en omfattende klubbutvikling som resulterte i at TIL i juni 2019 fikk status som såkalt kvalitetsklubb. Dette er en status som Norges Fotballforbund gir til klubber som har oppnådd en viss kvalitet innen områdene organisasjon, aktivitet, kompetanse og samfunns og verdiarbeid. Dette skal markeres etter at årets sesong er avsluttet.

En sentral målsetting i dette kvalitetsarbeidet har vært å styrke relasjonen mellom akademiet og breddefotball for gutter og jenter. Vi har ambisjoner om enda sterkere synergier på dette området. Vi jobber også for at ressurspersoner fra jentesiden i økende grad skal rekrutteres inn i sentrale roller i klubben.

Så til den konkrete saken som har vært oppe til debatt, garderobesituasjonen på Alfheim. Vinklingen i saken ble uheldig, og viktige fakta kom heller ikke frem. Spillerne på A-laget er ansatt i TIL og garderoben er en del av spillernes arbeidsplass. Kvinnelaget har aldri bedt om tilgang til herrelagets garderobe.

Dette handler om nivåforskjell mer enn kjønn. Så litt fakta om garderobesituasjonen til kvinnelaget. For et drøyt år siden fikk de tildelt en egen garderobe i det gamle TIL-huset. Gode krefter, som over tid har jobbet for jentene i klubben, bidro sterkt og garderoben ble pusset opp på dugnad. Garderoben består av et fellesrom med taktikktavle og TV hvor trenerne kan gjøre sine kampanalyser. I tillegg består garderoben av utstyrsrom med baller, kjegler, vester og annet utstyr og til sist et eget rom med behandlingsbenk.

På kampdager har kvinnelaget i tillegg tilgang til garderobe med dusjer og toalett, vis a vis sin egen garderobe. Denne har de valgt å ikke ta i bruk. Garderoben er også tilgjengelig i forbindelse med trening, men da er det overlapp med andre lag i klubben, noe som gjør det vanskelig å dusje. Dersom det er ønske om å dusje etter trening, har kvinnelaget tilgang til treningsrommet på Alfheim der både kvinnelaget og A-laget trener.

Her er det nylig laget egen garderobe til jenter/kvinner med toalett og flere dusjer. Damelaget har denne høsten ytret et ønske om å bruke bortegarderoben i stadionbygget vis-a-vis A-lagets garderobe. Her har det vært en prosess som har resulterte i at klubben har sagt ja. Damelaget vil ta denne garderoben i bruk først neste sesong. Begrunnelse de har gitt er at de ikke ønsker å endre på sine rutiner i en viktig avslutningsperiode inneværende sesong.

Satsingen på jentene/kvinnene i TIL er forholdsvis ny og berører utviklingsområder som foreløpig ikke har funnet sin endelige struktur. I TIL, som på andre mannsdominerte arenaer, har det vært utfordringer underveis. Både barrierer, betingelser og fortolkning av det å satse på kvinner i TIL, jobbes det med både i styret, i Sportslig utvalg kvinner og i administrasjonen.

Garderobesaken som har versert i media de siste dagene har til tross for en noe uheldig vinkling og mangler ved faktagrunnlaget, likevel tjent en hensikt. Slike saker er dessverre kanskje nødvendig for å få en bevegelse både i fotballen, idretten og i samfunnet forøvrig. På verdensbasis er det 6,2 prosent kvinnelige statsoverhoder. I Norge har vi frem til nå bare hatt to kvinnelige statsministere og tre kvinnelige presidenter i Norges Idrettsforbund.

Strukturer i samfunnet, og hvem som bekler rollene som ledere, gjør noe med hva som tenkes, sies og gjøres. Når det gjelder idrett er det derfor utfordrende at det er så få kvinnelige trenere, dommere og ledere. I det nevnte strategidokumentet til Norges Fotballforbund slås det fast at økt jentedeltakelse på alle nivåer i fotballen vil være nødvendig og en styrke for hele fotball­organisasjonen. Slik tenker vi også i TIL.