Debatt:

Ingen systematiske studier om kjønnsforskjeller i fengsel

Min konklusjon er at kvinnene samlet sett faktisk kommer bedre ut enn menn når vi ser på de viktigste og mest attraktive tilbudene.
meninger

Likestillings- og diskrimineringsombudet har 21.11.19 et tilsvar til min kommentar vedrørende hennes innlegg om kvinners soningsforhold i norske fengsler. Hun mener fortsatt det er hold for å si at kvinner systematisk kommer dårligere ut på mange områder. Det foreligger imidlertid ingen systematiske og forskningsbaserte studier om forskjeller i tilbudene til kvinner og menn i fengsel, som gir tilstrekkelig grunnlag for en slik generalisering.

Ragnar Kristoffersen, forsker. 

Derimot fins det en del rapporter som hevder at kvinner generelt kommer dårligere ut, som for eksempel kvinnesoningsutvalgets rapport fra 1989. På side 14 i skriver forfatterne selv at rapporten ikke er et vitenskapelig arbeid.


Debatt:

«Grunn til å mistenke at menn diskrimineres»

Kvinnelige innsatte kommer samlet sett bedre ut enn menn når det gjelder flere av de viktigste soningstilbudene til innsatte.


Rapporten er for øvrig gammel og lite aktuell. Sivilombudsmannens temarapport om kvinners soningsforhold hevder også at kvinnelige innsatte «samlet sett» har et dårligere soningstilbud. Rapporten bygger på besøk i åtte fengsler, der det foregår kvinnesoning.

Det uttalte formålet med rapporten er å fokusere eksplisitt på kvinnenes situasjon, ikke å sammenligne situasjonen for menn og kvinner. Det finnes imidlertid fjorten andre fengselsenheter i Norge med kvinnesoning, som ikke inngår i Sivilombudsmannens vurderinger. Ombudsmannens rapport ser for eksempel heller ikke på adgangen til å sone utenfor fengsel, enten hjemme eller i behandling.En slik undersøkelsesmetode er ikke egnet til å trekke bastante slutninger om at kvinnelige fengselsdømte generelt blir utsatt for en systematisk forskjellsbehandling.

Kvinnesoningsrapportenes utgangspunkt har vært å ensidig identifisere kvinnenes udekkede behov, og deretter foreta en selektiv sammenligning med menn – lokalt. Da taper man av syne flere forhold der kvinner kommer bedre ut enn menn

Min kronikk på forskning.no 6.2.19 tar for seg de mest sentrale rehabiliteringstilbudene til innsatte, også de som innebærer at domfelte slipper å sone i anstalt. Det siste er ikke minst viktig når man skal sammenligne forholdene for fengselsdømte.

Min konklusjon er at kvinnene samlet sett faktisk kommer bedre ut enn menn når vi ser på de viktigste og mest attraktive tilbudene. Denne konklusjonen er imidlertid fullt forenlig med at kvinner i noen fengsler noen ganger og på noen områder kommer dårligere ut enn menn, og at det fortsatt er grunn til å jobbe for å bedre både kvinnenes og mennenes soningsforhold.