Debatt:

E8 Øst er fremdeles gjeldende trasevedtak i Ramfjord

Regjeringen har skapt ny planforvirring og juridisk floke i Ramfjord ved sitt nye bompengeforlik i slutten av august.

Terje Walnum i styret for Tindtunnelen  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Da vedtok de bompengefrihet på E8, takket være god innsats fra Frp i Tromsø. Men Høyres regjeringsmedlemmer bommet stygt ved å endre trasévalget fra østre til vestre E8-trase i Ramfjord.

I hastverket med bompengeforliket glemte de å sjekke plan- og bygningslovens bestemmelser om hva som er rettsgyldig planvedtak. Nå er dette blitt en planmessig floke og en juridisk nøtt. De glemte å sjekke hva som kreves av plangrunnlag for å endre vedtatt og planlagt trasévalg på en viktig Europavei.

Så unnlot de å «oppdage» at det er kommunen, ikke departementet eller regjeringen, som er planmyndighet og bestemmer trasévalg og planprosesser på alle veier i kommunen, også Europaveier.

Så bompengeforliket i regjeringen er ikke et rettsgyldig planvedtak om traseen for E8 i Ramfjord. I «beste fall» er forliket en henstilling til Tromsø kommune om å åpne planprosessen på nytt, og vennligst eventuelt skifte trasévalg fra østre til vestre.

Når vi nå vet fra Vegvesenets planprosess at vestre E8 vil kreve 2–4 års lengre planprosess enn østre, vil da kommunestyret flytte trasévalget, direkte imot interessene til veibrukerne og næringslivet i denne regionen?

Helst ikke, får vi håpe.

Vegvesenet villedet departementet i rapport 16/11-18 ved å hevde at vestre og østre trase ville kreve omtrent like lang tid. Østre trase har fra tidlig 2018 en godkjent og vedtatt reguleringsplan som er klar til å motta anleggsbevilgning.

I Nordlys-reportasje 21. september i år fremkommer fra Vegvesenet at vestre reguleringsplan muligens kan være ferdig medio 2021, tidligst. Samtidig nevnes så mange gjenstående planoppgaver for vestre at man i praksis aldri kan bli ferdig før i 2022, og det er det tidligste. Så vestre trasé ligger an til å forsinke E8 med 2–4 år.

Etter bompengeforliket har departementet innrømmet skriftlig at kommunestyret er korrekt planmyndighet, og bestemmer planvedtak og planprosessens gjennomføring, inklusive eventuelt vedtak om åpning av ny planprosess. Nå har østre vært offisielt vedtatt trasévalg fra 2011 til 2019.

Departementet innrømmer også skriftlig at østre trasé er gjeldende planvedtak inntil det eventuelt kommer et nytt planvedtak fra kommunen etter hvert i en ny planprosess.

Våren 2019 oppfordret kommunestyret departementet om å velge den E8-traseen som ville bli raskest å gjennomføre.

Kommunestyret får nå nye utfordringer med E8. De må velge om de vil ha raskeste løsning, billigste anlegg og/eller den som gir kortest kjørevei. Østre E8 er etter vårt syn best på alle de 3 kriteriene. Vestre E8 betyr en omkamp om trasévalg som tar 2–4 år.

Ifølge pbl må man åpne ny planprosess og utarbeide lovbestemte plandokumenter, før man kan gjøre nye planvedtak. Denne prosessen tar 2–4 år med 4 offentlige høringsrunder pluss meglinger og merknadsbehandling, avhengig av kompleksiteten i prosjektet.

Østre E8 har nærmest tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. Trafikken til/fra Tromsø kan bruke Tindtunnelen fra Ramfjordmoen istedenfor ekstra merkjøring til Leirbakken. Til sammen utgjør merkjøringen til vestsida ca. 5 millioner bilkm pr. år, stigende til 11,7 mill. bilkm over 40 år.

Denne kjøregevinsten for østre E8 kommer i tillegg til reduserte distanser med selve Tindtunnelen, som utgjør over 25 mill. bilkm pr. år.

En Tindtunnel til Leirbakken og vestsida blir 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen og østsida. Den koster ekstra ca. 400 mill. kr å bygge. På østsida medfører Tindtunnelen at vi unngår å bygge E8-strekningen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett, dvs. besparelse ca. 900 mill. kr.

Vegvesenet hevder at vestre E8 koster ca. 500 mill. mindre enn østre å bygge. Da har de «glemt» å ta hensyn til de nevnte 2 postene på 400 og 900 mill. kr. Det vil si at fasiten viser ca. 800 mill. kr i favør av østre trase. I tillegg kommer oppgradering av brukostnadene og endring av 4 stigninger på vestsida som er planlagt med 6,5 prosent stigning.

En ny eventuell planprosess må åpnes av kommunen eller Statens vegvesen med ny plankunngjøring og høringsrunde 3–6 uker, i kommunens regi. Etter kommunestyrets behandling av ny planåpning og planinnhold kommer nytt planprogram med høringsrunde 6–8 uker. Etter ny behandling i kommunestyret, administrasjon og komiteer kommer KU (konsekvensutredning) med ny høringsrunde 6–8 uker, pluss behandling av merknader og innsigelser med eventuell megling.

Nå først kan eventuelt nytt planvedtak om trasévalg gjøres, østre eller vestre. Ettersom transportøkonomi og miljøfaktorer kan avgjøre valget, så kan kommunestyrets vedtak gjerne bli østre trase på nytt igjen. Da blir hele denne utsettelsen ekstra pinlig og unødvendig.

Deretter kommer eventuelt ny reguleringsplan for vestre med ny høringsrunde 6–8 uker.

Miljø- og klimautslippene går i favør av østre trase. CO2-reduksjon og NOx-reduksjon står i forhold til reduserte kjøredistanser.

Fra 2008, inklusive regjeringens beslutning i 2015, har brukerne ønsket østsida med kortest kjørevei og kortest tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.

Hvis man velger å starte en ekstra planprosess på 2–4 år, så kommer det et nytt stortingsvalg og nytt kommunevalg i løpet av denne planperioden. Velgerne vil selvsagt reagere på at E8-prosessen fremdeles går sin gang, og straffe de partiene som «har skylden».

Vi har nevnt foran Nordlys-reportasje 21. september og Vegvesenets rapport i november i fjor som villeder grovt om aktuell plantid.

Tilsvarende holder Vegvesenet det gående med usaklig sammenligning av kostnader og kjørelengder. Gjennom 30 år på E8 har Vegvesenet nå tapt all troverdighet. Vi anbefaler kommunen å bruke nøytrale rådgivere til å gjennomgå alle påstander fra Vegvesenet om E8, kostnader, kjørelengder, Tindtunnelen og planleggingen.

En av de omsøkte budsjettpostene for Vegvesenet i 2020 er noen millioner til nye grunnundersøkelser for vestre trase. Det bekrefter at intet er sikkert på vestsida.

Kommunen og veibrukerne ønsker å unngå en ny og langvarig omkamp om E8. En omkamp omfatter bl.a. ny planprosess for vestre som krever 2–4 år.

Østre trase er gjeldende planvedtak og er klar til å motta anleggsbevilgning nå. Det betyr ikke omkamp.

Da må kommunestyret avvise Vegvesenets anmodning om ny planprosess når den kommer, og bekrefte at østre E8 er den traseen som skal bygges.