Debatt:

Hvorfor piggdekkgebyr?

Vi har forståelse for at noen opplever det utrygt å kjøre piggfritt enkelte vinterdager, men mener at hensynet til de som blir syke av lufta vår må veie tyngst, skriver Aps Tonje Randisdatter Tunstad og Viljar Hanssen.

Tonje Randisdatter Tunstad og Viljar Hanssen (kommunestyrerepresentanter for Arbeiderpartiet) tar for seg piggdekkgebyret i sitt debattinnlegg.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Ifølge Folkehelseinstituttet er eksponering for svevestøv en av de viktigste miljøårsakene til tidlig død.

Tenk litt på det.

En av verdens viktigste miljøårsaker til tidlig død.

Andre miljøårsaker til sykdom og dødelighet kan for eksempel være mangel på rent drikkevann eller dårlige sanitære forhold. Disse er også svært alvorlige, og noe vi som samfunn må jobbe for å forebygge, men heldigvis noe de fleste av oss bosatt i Tromsø slipper å oppleve i vårt lokalmiljø.


Kritisk til piggdekkgebyr: – Vi har blitt en avgiftskåt by

I torsdagens møte i Miljø-, klima og samferdselsutvalget kom saken om tiltak for bedring av luftkvalitet på bordet. Ett av de ni tiltakene er innføring av piggdekkgebyr.


Luftforurensing, derimot. Det skjer her. I altfor stor grad. Og det skjer nå.

Tromsø sin luftkvalitet er for dårlig. Hvert år siden 2014 har målingene i Tromsø vist brudd på helsemyndighetenes anbefaling av svevestøvnivå og i 2016 overskred kommunen juridisk grenseverdi for andel svevestøv i bylufta vår, og ble pålagt å utarbeide en tiltaksutredning i samarbeid med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.


I Tromsø kjører 83 prosent av bilene med piggdekk, men innføres gebyr så vil tallene trolig ned

Med piggdekk på 83 prosent av bilene troner Tromsøs befolkning øverst på lista i hele landet. Ifølge Statens vegvesen kan man imidlertid forvente at andelen vil gå betraktelig ned hvis piggdekkgebyret innføres.


Tiltaksutredningen skal kartlegge og få ned svevestøvandelen i Tromsø, og skal behandles av kommunestyret 11. desember. I denne ligger et forslag om å innføre piggdekkgebyr.

Dette foreslås fordi det er veitrafikken som har deler av skylda for den høye andelen svevestøv i kommunen vår. Veitrafikken bidrar til luftforurensing gjennom både eksosutslipp og slitasjepartikler. Slitasjepartiklene kommer fra vei, bildekk og bremser.


Leder:

Drivstoffavgiftens store tapere

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, heter det i et gammelt visdomsord. Med kommunens nye forslag om å doble drivstoffavgiften, er det en del bompengemotstandere som snart vil møte seg selv i døra.


Alle kjøretøy vi bruker bidrar til veistøv, men det dannes langt mer slitasjepartikler når kjøretøyet bruker piggdekk. Og, helseeffektene ved for høye nivåer av svevestøv er altså alvorlige:

Flere globale befolkningsundersøkelser viser at både korttids- og langtidseksponering for svevestøv kan assosieres med økt sykelighet og dødelighet, blant annet gjennom symptomforverring hos mennesker med luftveis-, hjerte- og karsykdommer, utvikling av nevnte sykdommer gjennom eksempelvis utløsing av betennelsesreaksjoner og forsterking av allergi.


Slik skal piggdekkgebyret kreves inn

Hvis politikerne innfører gebyret vil det kreves inn 1400 kroner per kjøretøy fra høsten 2020. Det vil også være mulig å betale per dag (35 kroner) og per måned (450 kroner).


I tillegg vil eksponering for svevestøv kunne ha effekter på nervesystemet, stoffskiftet, fosterutvikling ved eksponering under svangerskap og sædkvalitet.

Vi har mennesker i byen vår som ikke går ut av huset sitt de dagene vi har dårlig luft.

Det er en sannhet vi som politikere, som medmennesker og som lokalbefolkning ikke kan være bekjent med. For oss er det helt åpenbart at vi er nødt til å iverksette tiltak som faktisk monner, og både vitenskapen og erfaringen fra flere norske storbyer viser at piggdekkavgift er én av måtene vi kan redusere bruk av piggdekk og dermed andel farlig svevestøv, og i tillegg finansiere renholdet som kreves for å gjøre bylufta vår sunn for alle.


Anbefaler politikerne å vedta piggdekkavgiften: – Det eneste virkemiddelet som monner nok

Før nyttår må politikerne i Tromsø ha vedtatt en tiltaksplan mot luftforurensing. Administrasjonen anbefaler piggdekkavgift som det viktigste verktøyet.


Alle midlene som fås inn på piggdekkavgiften skal øremerkes arbeidet med støvfjerning og renhold av veiene.

Vi har forståelse for at noen opplever det utrygt å kjøre piggfritt enkelte vinterdager, men mener at hensynet til de som blir syke av lufta vår må veie tyngst – dessuten; det er ikke grunnlag for å si at biler med piggfrie vinterdekk oftere er involverte i trafikkulykker med personskade i dag, enn det biler med piggdekk er.


Disse ni grepene skal sørge for renere luft i Tromsø

Kommunen har laget en tiltaksplan for å redusere svevestøvet i Tromsø. Alle inntektene fra piggdekkgebyret skal øremerkes tiltak som gir bedre luftkvalitet.


For noen vil det å legge om til piggfrie dekk bety at et par dager i året må bilen stå, og for de fleste vil omlegging til piggfrie dekk bety noe endring i kjøremønster.

Å kjøre piggfritt krever litt tilvenning, og vi forstår at det kan være en overgang for mange. En av kronikkforfatterne har kjørt piggfritt i Tromsø i flere år og ville aldri gått tilbake til piggdekk igjen. I tillegg til å være bedre for luften i lokalmiljøet er det også mindre veistøy og generelt sett mer behagelig enn å kjøre med piggfrie vinterdekk.


Nei til bompenger sier ja til dobling av drivstoffavgift

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener det er helt uaktuelt å kreve mer penger fra bilistene. Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) er imidlertid positiv og håper det kan føre til at man dropper bompenger.


Myten om at Tromsø er så veldig spesiell i forhold til alle andre byer som har piggdekkavgift at man ikke kan kjøre piggfrie dekk opplever ikke vi at står seg i det virkelige liv. Det spesielle forholdet i byen vår er at Tromsø i perioder har spesielt dårlig luft.

For noen er det av forskjellige grunner likevel ikke aktuelt å gå over til å kjøre piggfritt, og det er greit. Det betyr at du forurenser mer enn de bilistene som velger å kjøre piggfritt, og dermed må betale mer for opprydningsarbeidet ditt valg av dekk krever.


Høyres kommunestyregruppe fristilles: får stemme som de vil om piggdekkavgift

Høyres kommunestyrerepresentanter kan reservere seg når det skal stemmes om innføring av piggdekkavgift.


Hele Tromsøs befolkning fortjener god luft og svevestøvet går spesielt ut over barn og unge, de eldre og de syke i samfunnet. I den arktiske hovedstaden kan vi ikke være bekjent av å ha noe annet enn landets beste luft.

La oss sammen være med på å skape bedre luft for oss alle.


Har doblet antallet som kjører piggfritt i kommunen – men fortsatt lang vei igjen

Det er viktig at folk føler seg trygg, sier avdelingsleder Laila Falck – som selv bor på toppen av øya og kjører piggfritt.