Debatt:

Hvorfor ønsker Tromsø skytterlag å reetablere seniorbane i Kjoselvdalen?

meninger

Tromsø skytterlag er Tromsøs eldste forening, stiftet i 1860 og har drevet sportsskyting i en årrekke. Laget er organisert under Det frivillige Skyttervesen (DFS) som er en av landets største idrettsorganisasjoner, og årets høydepunkt har sikkert mange fått med seg; Landskytterstevnet. Sist sommer ble nest beste kvinne i landet en representant for Tromsø skytterlag og laget fikk flere nordnorske mestre.

Skyttersporten i Norge står sterkt. Norske skyttere hevder seg høyt internasjonalt, og de fleste sportsskyttere i landet har startet sin karriere i aktivitet organisert av DFS. Tromsø skytterlag har i dag cirka 100 aktive som regelmessig deltar på trening og i konkurranser. Aldersspredningen er fra 10–80 år.

Skytterlaget har hatt baner flere steder i Tromsø, og har flyttet når det har vært nødvendig av byutviklingshensyn. Først fra Alfheim til Breivika, og deretter til Kjoselvdalen. Sist sommer ble forslag til ny reguleringsplan for området stemt ned av våre politikere. Først og fremst på grunn av den ulempen økt støy ville ha ved å samle jegere, hagleskyttere, pistolskyttere og rifleskyttere på samme område. Byutvikling var ikke et argument, da det ikke foreligger planer for utvidelse av byen og bebyggelsen i dette området.

Hvorfor er situasjonen en annen nå når kommunens administrasjon fremmer forslag om å kjøpe eiendom i Kjoselvdalen fra Forsvaret og videreselge den til Tromsø skytterlag?

Hele området dette gjelder, er i dag regulert til skytebane, og det foreligger ingen planer om omregulering til annet formål. Dette betyr i praksis at det ikke er annen virksomhet enn vår som kan etableres i området og at det derfor er naturlig at vi reetablerer vår 200-meter.

Ved salg av offentlig eiendom finnes regler som Forsvaret forholder seg til, Avhendingsforskriften, som er vedtatt av Stortinget. Slik Tromsø skytterlag har forstått saken, forholder Forsvaret og kommunen seg til denne. Andre offentlige instanser har forkjøpsrett til denne type eiendom. Forsvaret har gitt tidsfrist for å melde om forkjøpsrett, og kommunen responderer innenfor fristen.

Hvorfor er det fornuftig å videreselge eiendommen til Tromsø skytterlag?

Det har foregått skyting på 100-meter og 200-metersbane i Kjoselvdalen over mange år, uten at noen har påvist at det har påvirket folkehelsen i området. Forsvaret har i mange år drevet utstrakt skyteaktivitet med de groveste kalibre som eksisterer, uten støydemping av noe slag.

Politiet har bedrevet trening og i tillegg har skytterlaget trent og hatt konkurranser på banene. Det er ingen tvil om at den mest støyende aktiviteten, og den som hadde størst omfang i antall skudd, opphørte da Forsvaret la ned Grøtsund fort og avsluttet skytetrening i Kjoselvdalen. Per i dag foregår det heller ikke skyting i regi av politiet på banen.

Tromsø skytterlag har i dag en lovlig oppført rekrutteringsbane på 100 meter i Kjoselvdalen, som senest er inspisert og godkjent av politiet høsten 2018. Ifølge konkurransereglene for DFS skyter rekrutteringsskyttere fra 10 til 18 år på denne banen, samt veteraner fra 65 år og oppover. Dette er en unik situasjon innenfor konkurranseidrett på to måter: Først og fremst får unge skyttere god veiledning og en unik mulighet til å konkurrere sammen med svært erfarne skyttere, dernest er det få idretter som gir den eldste delen av befolkningen slik unik mulighet til å delta i konkurranser.

Rekrutteringsbanen benyttes i dag også til jegertrening og oppskyting for storviltjakt i mangel på andre tilbud for jegere.

I DFS skjer alle seniorkonkurranser på 200- eller 300-metersbaner. Mangel på seniorbane betyr at Tromsø skytterlag er forhindret fra å arrangere konkurranser. Det er nesten som om TIL bare hadde små baner for syverfotball og ingen store baner for A-laget. De kunne trene og ha kamper for lilleputtlagene, men ingen seniorlag vil komme å spille kamp. Det Tromsø skytterlag ønsker er å reetablere en 200-metersbane med færre skiver enn tidligere på et område der det har vært bane. Antall skiver vil bli redusert i forhold til tidligere, Forsvaret hadde 24 skiver, mens Tromsø skytterlag ikke vil ha behov for mer enn om lag halvparten.

Den skytingen som i dag foregår på 100 meter vil fordeles på to baner, med svært marginal økning av aktivitet. Den økte aktiviteten vil knyttes opp mot organiserte stevner, to til tre lørdager og søndager med konkurranser som samler skyttere fra fylket. Jegerskyting i regi av Tromsø Jeger og fisk skyter for eksempel ikke på 200 meter og er heller ikke organisert sammen med Tromsø skytterlag. Den nye banen vil være støydempet på en langt bedre måte enn da Forsvaret eide banen. I forhold til tidligere vil dermed både tidsrommet for skyting og støyen reduseres.

Det omfattende arbeidet med regulering for utvidet skyteaktivitet i Kjoselvdalen kunne vise til at selv med økt aktivitet og flere skytegreiner i området ville støydemping og naturforhold gi støy innenfor det tillatte nivået for støy fra skytebaner. Ingen bebyggelse ville ligge innenfor støysonene. Disse reglene er nasjonale retningslinjer og er laget med hensikt å ivareta folkehelsen ved særskilt støyende aktivitet.

Situasjonen som ligger på bordet nå er en helt annen. Omfanget av aktivitet vil være langt mer begrenset enn i forslaget til ny reguleringsplan, og støyen vil være lavere enn det som har vært tilfelle i Kjoselvdalen tidligere. Ved praktiske målinger av støy fra Tromsø skytterlag sin bane står det i kommunens rapporter at støymålingene fra skytebanen ble forstyrret av sau og biler på fylkesveien som overgikk lyden fra skytebanen.

Det har vært stilt spørsmål vedrørende miljøpåvirkning av en skytebane og eventuell sanering av skytterlagets aktivitet ved opphør av drift. Tromsø skytterlag sin virksomhet på banen kan ikke sammenlignes med Forsvarets virksomhet. Forsvarets enorme sanering i Kjoselvdalen var resultat av skyting over hele området, mens Tromsø skytterlag vil skyte mot faste mål med forsvarlig oppsamling av metaller i definert voll.

Ved sanering av banen i fremtiden vil dette innebære å fjerne en enkelt sandvoll og deponere denne som spesialavfall. Dette er en betydelig enklere oppgave enn Forsvarets utskifting av masser over hele baneområdet.