Debatt:

Når Echroll dømmer og fordømmer

Jens Ingvald Olsen (R) svarer Lars Echroll om byvekstavtalen.

svarer: Jens Ingvald Olsen (R) svarer Lars Echroll (H).   Foto: Ronald Johansen

meninger

Tromsø Høyres vararepresentant i kommunestyret, Lars Echroll, skriver i innlegget «Mulighetene som forsvant», iTromsø fredag 10. januar, om vedtak i kommunestyret i 2010.


Debatt

«Jeg vet ikke om noen annen by i Norge hvor det fins politikere som med viten og vilje, og med hele sin sjel, motarbeider sin egen by så intenst»

Mens politikerne i Bodø og Harstad kjente sin besøkelsestid, og allerede i 2010 vedtok å innføre bompenger, stemte for eksempel Høyre og Rødt mot i Tromsø bystyre. I denne populistøvelsen utgjorde Rødt tungen på vektskålen.


Bompenger kunne blitt vedtatt (som i Harstad og Bodø), men Høyre og Rødt stemte imot, hevder han. Echroll sier også at «I denne populistøvelsen utgjorde Rødt tungen på vektskåla.»

Nå kan det være vanskelig å erindre alt som skjedde i 2010, men jeg går ut fra at Echroll mener behandlinga av KVU (konseptvalgutredning) for transportnettet i Tromsø. Møteprotokollene fra behandlinga er i så fall en viktig kilde. Dersom det er en helt annen sak Echroll referer til får vi komme tilbake til det.


Nå starter arbeidet med å revidere alle veiprosjektene i bypakken

Regjeringens nye føringer for en avtale med staten om en byvekstavtale gjør at Tenk Tromsø-prosjektgruppen må gå gjennom hele porteføljen av veiprosjekter på nytt.


KVU-rapporten ble lagt fram i oktober 2010 og var til politisk behandling i februar 2011 som «Realisering av mål og tiltak i KVU Tromsø. Hoveddokument». Arild Hausberg (Ap) var ennå ordfører. I rapporten ble det foreslått køprising som finansieringsmåte for prosjektene, noe som også var rådmannens innstilling i saka.

Det var samstemmighet i miljø, energi og transportkomiteen (MET), og formannskapet om å gå mot køprising. Det ble fremmet forslag både av Jens Revold (SV) i komiteen, og av både Elisabeth Steen (Ap) og Øyvind Hilmarsen (H) i formannskapet 21. februar mot køprising. Rødt var enig i forslagene.


Debatt:

«Tromsø havnet i dette uføret som gissel for bompengeopprøret»

Det må være norgesrekord i etterslep på veiinvesteringer, mener Venstres Morten Skandfer om status for veinettet i Tromsø.


Finansieringsmåten som fikk flertall var kombinasjon av drivstoffavgift og prosjektrettede bompenger.

23. februar 2011 behandla kommunestyret saka. Da fremma imidlertid Jens Revold (SV) rådmannens innstilling for køprising som finansiering, sjøl om han i komiteen fremmet motsatt forslag. Forslaget fikk 4 stemmer. Rødt stemte for formannskapets innstilling. Fossbakk (H) fremmet alternativ til formannskapets forslag, men som ikke var prinsipielt forskjellig.

Fossbakks forslag ble vedtatt lagt til grunn med 22 mot 20 stemmer. Den punktvise avstemminga gå overveldende flertall på alle punkter:

1. Tromsø kommunestyre gir ikke sin tilslutning til køprising. (38 mot 4)

2. Tromsø kommunestyre anbefaler at drivstoffavgiften og prosjektrettede bompenger brukes som egenfinansiering for mål og tiltak i KVU Tromsø. (31 mot11)

3. Det utarbeides et handlingsprogram for hvilke tiltak som skal gjennomføres, og deler av inntekten settes av til planlegging for prosjektene. (30 mot 12)

4. Forhandlinger om en Tromsøpakke III basert på drivstoffavgift og prosjektfinansierte bompenger igangsettes straks Troms fylkeskommune har behandlet saken. (31 mot 11)

5. Tromsø kommunestyre mener Troms fylkeskommune må delta langt mer aktivt i finansieringsopplegget for tiltakene i KVU Tromsø.”(enstemmig).


Frustrert over brevet fra Jon Georg Dale (Frp): – Vi blir vingeklippet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sendt et brev til kommunen med nye føringer for byvekstavtalen. Det skaper forvirring og frustrasjon hos politikerne.


Det er bare hyggelig at Lars Echroll kjefter på sitt eget parti, og Tromsø Høyre fortjener det absolutt når det gjelder deres håndtering av «Tenk Tromsø» de siste to årene. Det er ikke utelukket at Rødt stemmer likt med Høyre i noen saker, som vi i hovedsak gjorde i dette tilfellet i 2011.

Men jeg kan ikke se at det hadde noen avgjørende betydning for sakas utfall den gang.