Debatt:

Et monsteranlegg på Langmoen

Tromsø kommune er miljøbevisst, og fremtidsrettet. Bra! Vi har natur, ressurser, herlige folk, alt! Vi har gode, uredde miljøpartier og fine miljøplaner, og vi har heldigvis en solid grunnlov.
meninger

I Tromsø samarbeider fire partier i en felles erklæring. De er Ap, SV, Sp, og MDG. Jeg ser i Tromsø-erklæringa, punkt. 14, som sier: Respekt for dyr og natur. Tromsø kommune har store utmarksområder. Det er viktig å ivareta en bærekraftig utvikling av viltbestanden i kommunen, samt jobbe aktivt mot tap av artsmangfold og bevaring av uberørt natur. Samarbeidspartiene vil beholde viltnemnda som en egen kommunal nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning.

Bra! I tillegg har vi Tromsø kommunes klima-, miljø- og energiplan, 2018–2025.


Nå har skytebaneutvalget bestemt seg

Skytebaneutvalget mener en ny skytebane bør etableres på Langmoen på Breivikeidet.


Så til saken. Skytebaneutvalget i Tromsø har valgt Langmoen, Breivikeidet som mulig lokalisering for monsteranlegget. Jeg håper at de partiene som ikke var med i erklæringa, også er litt bevisst. Jeg undrer meg over dem som ikke evner å se galskapen, og mener det er helt i orden å rasere uberørt natur, for å legge Nord-Norges største skytebaneanlegg på Langmoen, på Breivikeidet.

Det finnes velfungerende anlegg rundt Tromsø, hvor naturinngrepene vil være minimale i forhold til monsteranlegget som foreslås på Langmoen.

Ingen av de velfungerende omkringliggende skytebanene legges ned, selv om det hadde blitt et gigantisk sentralskyteanlegg. Verdt å merke seg.

Naturmangfoldloven §33, §34, §36 og §38 m.fl. kommer inn som et spøkelse for dem som tenkte å rasere Langmoen. I tillegg kommer kulturminneloven §2 og §3., (og sikkert flere. ikke jurist).


Debatt:

Derfor er det galskap å legge skytebanen til Breivikeidet

Nyheten angående skytebane på Breivikeidet er både komisk og trist. Har virkelig ikke politikerne (skytebaneutvalget), satt seg inn i saken?


Langmoen på Breivikeidet er kalvingsområde for rein, og det beste beiteområdet, ifølge reinbeitedistriktet. Reinen er på Langmoen fra april/mai og helt til det er mye snø på bakken, (november/desember). Det er i tillegg en velfungerende elgbiotop akkurat der, der det er ro og trygghet, beite og trivsel. Etter at Eiscat og rallybanen på Ramfjordmoen ble etablert, i tillegg til ASKO på Leirbakken, samtidig ble trekkveiene svært begrenset.

Hele området ligger innenfor LNFR-området, med særskilt hensyn-sone for reindrift. Hvor i all verden skal rein og elg gjøre av seg, om den siste biotopen raseres? I tillegg ligger det fangstgroper over hele Langmoen på Breivikeidet. Kanskje er ikke alle gropene undersøkt og katalogisert?

Det fredede Breivikvassdraget renner svært nært på begge sidene av Langmoen. Vassdraget er Norges femte beste sjørøye-elv, og i tillegg Tromsøs beste lakseelv. Tør man virkelig å legge flerfoldige skytebaner i et megakompleks, tett inntil et fredet vassdrag? Jeg minner om at det er mye leiregrunn på Breivikeidet, og kun få hundre meter unna elva, og cirka 35 meter høydeforskjell fra der banene skal være. Prøvd å sildre vann på leire? Det går jo ikke i filtrering i grunnen. Nei, det sildrer elegant mot laveste punkt – og det er elva.

Tidligere Høyre-politiker og nå formann i Tromsø Jeger og Fiskerforening, Øyvind Hilmarsen, påstår at det aldri vil komme bly i elva. Han om dét. Tenk selv! Det aktuelle området ligger nært bratte fjell, og ofte går snøras over moveien på Langmoen. Det er grunnen til at den siden ikke brukes på vinteren. Skredkart viser potensielt farlig terreng langs hele Langmoen.

Å lage et enormt skytebaneanlegg akkurat på Langmoen på Breivikeidet vil gjøre uopprettelige skader i naturen. Blant annet uro, støy og blyforurensing i bakken. Langmoen er et svært mye brukt kalve- og beiteområde for både rein og elg. Dessuten vil en skytebane få ødeleggende konsekvenser for laks og andre anadrome fisker i et vernet vassdrag.

Et suverent bedre alternativ med tanke på miljøet er å oppgradere eksisterende anlegg i Tromsø-området, og sikre seg mot forurensing i grunnen, i trygt terreng. En desentralisert løsning vil være veien å gå, ikke monster-skytebaner. Langmoen har dårlig adkomst, på grunn av private interesser og veibommer, og da må man gå cirka 6km fra veibommen. Den er kun åpen for dem som er i veilaget, ellers stengt.

Skytebaner finnes i fleng: Kjoselvdalen, Lakselvdalen, Straumsbukta, Lyfjorddalen, Brensholmen, Åbornes, og sikkert flere jeg ikke vet om. I tillegg er velegnede plasser steinbrudd/grustak i Odalen velegnet for hagleskyting. Snarbyeidet, Lavangsdalen, Nakkedalen, Kattfjorden, Brokskardalen, Saltdalen, Skittenelvdalen, Trongdalen v/Vågnes, Andersdal, og Fjellvang/Sjursnesvegen. Alle bynære områder uten bosetting rett ved. Alle har adkomst fra hovedveien.

I disse moderne tider, hvor smarte kommuner har et interkommunalt, miljøbevisst samarbeid, er det lurt å vurdere Lakselvdalen, da det er store områder der – rett ved skytebanen – som er til salgs. Skytebanen er allerede etablert, både med 100 meter og 200 meterbaner, i tillegg til pistol- og innendørs miniatyrbane, og det ville blitt minimale miljøinngrep og utgifter til oppgradering sammenlignet med et monsteranlegg.

Til slutt nevner jeg at Breivikeidet er én av fire områder i Tromsø kommune som er øremerket for satsing på turisme. Det er lite forenlig med skytestøy og ekko fra fjellene i vest. Turismen blir bare større og større, og vil sysselsette flere og flere – kanskje litt utenfor sentrum også. Vi bør tilrettelegge for den, da den er super for Tromsø, og bringer inn enorme inntekter, goodwill, PR, og den er skånsom mot naturen!

Skal vi virkelig rasere et uberørt stort område, og ignorere Grunnloven, vedtatte miljøplaner, og folkets raseri, i et område med de få gjenværende biotoper for hjortevilt som eksisterer i dag på Breivikeidet? Kun for å tekkes private interesser som TJFF, pistolklubben, og Tromsø Skytterlag? Nei, sier jeg!

Dette er en appell, og et bitte lite håp om at David kan vinne over Goliat. Jeg håper på fornuft i all galskapen. Og jeg håper at akkurat du kan påvirke de rette folkene.