Debatt:

Hvem sitt behov skal vektes høyest langs den nye Stakkevollvegen?

Stakkevollvegen – en mare som har ridd politikere, veibyråkrater, jurister, beboere og grunneiere i flere tiår.

Stakkevollvegen  Foto: Ronald Johansen

meninger


Klarer vi å få
satt et punktum i saken? Hvem sitt behov skal vektes høyest? Hvordan skal busser, syklister, biler, næringsdrivende, tungtransport, skolebarn og naboer leve i sameksistens på 19,5 meter i fremtidens bydel langs Stakkevollvegen? Det er ikke mulig å imøtekomme alle sine behov og ønsker fult ut og det finnes ikke en fasit med to streker under svaret. Men som politikere er det vårt ansvar å forsøke å se det store bildet, veie hensyn mot hverandre og gjøre de grepene som vi mener og tror vil gagne byens befolkning best. Derfor tok vi oss tid til en liten time-out, på en måned, da vi fikk saken til behandling i januar. Vi hadde behov for å la den fremlagte reguleringsplanen synke inn, diskutere og lytte.


Dobler drivstoffavgiften - vil bruke deler av pengene til sikring av skoleveier

Drivstoffavgiften i Tromsø blir på to kroner mot dagens éne, og brorparten skal brukes til oppgradering av Stakkevollveien og sikring av skoleveier.


Nå har vi landet på at administrasjonens forslag til reguleringsplan er riktig å vedta som den er fremmet. Hva betyr det? Jo – planen regulerer en bredde på 19,5 meter til veiformål, inklusive gang og sykkel fra Hansnesjordbukta til Breivika. Så har vi signalisert at vi ønsker å jobbe videre med selve profilen på veien – det betyr at vi ønsker å se på om fordelinga som er gjort mellom kollektivfelt, gangvei, sykkelvei og bilvei er riktig. Dette blir ikke avgjort i selve reguleringsplanen. Dette ønsker vi å ha en dialog med blant annet Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og bydelsrådet om. Borgtun Bydelsråd har påpekt viktigheten av at dagens og fremtidens beboere i området blir hørt og ivaretatt. Det tar vi på største alvor.

Selv om vi nå får reguleringsplanen på plass, så er det altså unektelig mye som gjenstår. Både når det gjelder finansiering, praktisk gjennomføring og hvordan veien nøyaktig skal se ut. Men vårt håp er at vi gjennom å godkjenne reguleringsplanen er ett steg videre på veien, og at det å vedta den dermed er det eneste riktige å gjøre. Alternativet med å avvise planen og starte på nytt er etter vår mening totalt uforsvarlig fordi vi da i realiteten utsetter utviklinga av området, trolig flere år frem i tid.


Nå er planen klar: Ønsker massiv utbygging langs Stakkevollvegen

Etter åtte års planarbeid, håper nå Arnestedet Eiendom AS og Stakkevollvegen 27 Eiendom AS på snarlig byggestart.


Området langs Stakkevollvegen skal forandres og bli en viktig bydel for Tromsø. Mange mennesker bor langs veien i dag, og enda flere skal bo der i fremtiden. Dette skal være et godt bomiljø, og for å få til det er vi nødt til å få ned gjennomgangstrafikken i området. I dag er 50 prosent av passeringene på veien ren gjennomgangstrafikk. Disse passeringene må skje via tunnelsystemet. Som et tiltak for å komme oss dit, vedtok Kommune- og byutviklingsutvalget at administrasjonen skal starte prosessen med å se på å redusere fartsgrensen langs veien og eventuelt andre tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken på veien.

Vi har forståelse for de som ikke er fornøyd med planen som den ligger. Men vi skal altså jobbe videre med dette. Og vi vil i fortsettelsen være fokusert på hvordan veien kan passe inn i et godt bomiljø for fremtidens Tromsø.