Nei til skytebaneanlegg på Langmoen, Breivikeidet

Styret i Breivikeidet grunneierlag argumenterer mot skytebaneanlegg på Langmoen.
meninger

Tromsø kommunes administrasjon foretar i disse dager en utredning for å avklare om det på området Langmoen på Breivikeidet på grunneiendommene 30/86, 85, 73, 84, 13 og 6, er gjennomførbart å etablere et sentralt skytebaneanlegg.

Et gigantisk skytebane-anlegg som planlegges med 100-, 200-, og 300-meters riflebaner, skeet- og trapbaner for hagleskyttere, og flerfoldige pistolbaner. I uberørt natur. En plan hinsides all fornuft.

Det er ikke første gangen Tromsø kommune prøver på det. For cirka 25 år siden ble det foreslått å anlegge skytebane på samme sted.


Vil utrede Langmoen som fremtidig skytebane

Kommunestyret stilte seg bak forslaget fra det såkalte Skytebaneutvalget om å utrede fremtidig skytebane på Langmoen på Breivikeidet.


Den gangen ble planen forkastet, da det ble ansett til å bli en for stor støybelastning på boligene som ligger nærmest.

På begge sidene av Breivikeidet er det bratte skråninger. Og det er åpenbart at en skytebane vil resonnere støyen over til alle boligene som ligger nært Langmoen i mye større grad enn i for eksempel Kjoselvdalen, Straumsbukta, eller Lakselvdalen. Der finnes det i dag velfungerende skytebaner.

Skytevåpen bråker ikke mindre i 2020, og det er sikkert dobbelt så mange som jakter eller skyter i konkurranser nå, i forhold til for 25 år siden.

Å legge et gigantisk skytebane-anlegg så nært bolighus, er ganske så umusikalsk i 2020, og de 25 boligene som ligger i distanse 500 meter til 1,5 kilometer fra Langmoen, vil ikke under noen omstendigheter akseptere støyen skytebanen genererer.

Hele Breivikeidet ligger innenfor LNFR-området, med særskilt hensynssone for reindrift. Området er et suverent beite ifølge reinbeitedistriktet, og er mer og mer i bruk de senere år, på grunn av mye støy og rabalder i nærliggende områder. Reinen er på Langmoen fra april/mai og helt til snøen er dyp, rundt november/desember. Langmoen omkranses av trekk- og lede-veier for reinen, og skal derfor beskyttes i henhold til reindriftsloven. Langmoen har et eldgammelt fangstanlegg for rein, allerede fredet i henhold til kulturminneloven.


Debatt:

Et monsteranlegg på Langmoen

Tromsø kommune er miljøbevisst, og fremtidsrettet. Bra! Vi har natur, ressurser, herlige folk, alt! Vi har gode, uredde miljøpartier og fine miljøplaner, og vi har heldigvis en solid grunnlov.


Når det gjelder dette området Langmoen så er det et stort rolig område som er utrolig viktig som beite/kalvingsområde for elg, rein og andre arter. Det er viktig for den forholdsvis store elgstammen på Breivikeidet å ha slike plasser hvor det er ro og fred når dyra har det tungt om vinteren og i kalvingstiden. Hvis det minker på disse plassene er vi redd for at det vil virke negativt inn på elgstammen, som er viktig for hele fastlandssiden av Tromsø kommune.

I disse liområdene fra Russevankskaret og sørover mot Storforsen er det tidlig snøbart og gode vårbeiter for elg og rein. Det er også disse områdene som er utrolig viktige områder i kalvingstiden hvor dyra trenger ro og fred. Vanligvis trekker dyra begge veier langs disse liene både sommer og vinter, og da er disse områdene viktige med forholdsvis lite forstyrrelser. Når det gjelder beitetrekk så trekker også dyrene over moen begge veier, fra elveområdene og mot disse liområdene.

Vi mener det er viktig å ta vare på noen forholdsvis store urørte villmarksområder i Tromsø kommune.


Debatt:

Skytebanesaken – endelig på rett vei, men vær likevel på vakt

Åpent brev til byutvikling og formannskapet.


Langmoen har hele tiden vært stengt for alminnelig ferdsel slik at det er kun gående, syklende, skigåere og så videre som har kunnet gå i dette området. Når det gjelder elgtrekk, så er hovedtrekkene langs Breivikelva og disse liene mot nord begge veier. Vi må ta på oss dette ansvaret å ta vare på slike områder for fremtidens generasjoner.

Breivikvassdraget som renner på begge sidene av Langmoen, er et fredet vassdrag. Det er Tromsøs beste lakseelv hvor det tas storlaks hvert eneste år, Norges 5. beste Sjørøye elv, som det også går sjøørret opp i. Elva har i tillegg mange nære våtmarksområder, og en del forskjellige fuglebiotoper.

Breivikeidet er et av områdene som Tromsø kommune definerer som satsingsområde for turisme og friluftsliv. I dag er det flere lokale i bygda som driver med turisme i forskjellige former. Andre har planer for det i framtida. Skånsom bruk av naturen, som ikke setter ubotelige spor etter seg. Gamle hus rustes opp, folk flytter tilbake til bygda, og folk satser på bygda. Slik bør det få fortsette å være.


Nå har skytebaneutvalget bestemt seg

Skytebaneutvalget mener en ny skytebane bør etableres på Langmoen på Breivikeidet.


Tromsø kommune liker å fremstå som en kommune som er miljøbevisst, med fine miljøplaner og fokus på bærekraftig og skånsom bruk av uberørt natur. De fire partiene som underskrev Tromsø-erklæringen sikrer dette. Det er jo kjempeflott!

Desto mer merkelig er det å se hvor fort kommunen glemmer punkt 14. i erklæringa, «respekt for dyr og natur», og Naturmangfoldloven, så lenge de er samstemte i å rasere store områder uberørt natur, for å realisere Nord-Norges største skytebane-anlegg, når det finnes velfungerende skytebaner nært byen, og ingen av dem er planlagt stengt. Verdt å merke seg.

Skytebaneutvalget består av to politikere fra Tromsø kommunestyre, hvorav én er fra Straumsbukta, én representant fra viltnemnda, fra Larseng ved Straumsbukta, og tre private skytterorganisasjoner i Tromsø. De er TJFF, Skytterlaget, og Pistolklubben. Inhabilitet burde kanskje ha vært diskutert her?

Skytebaneutvalget i Tromsø kommune bes studere kartene over Breivikeidet nøye, og holde seg til fakta, ikke feilinformasjon. Det virker som om utvalget har en uortodoks måte å arbeide på, og har gang på gang fått informasjon om Langmoen og som utvalget velger å ignorere, eller justere litt slik at det passer dem litt bedre.

Det finnes så mange grunner for ikke å bygge anlegget på Breivikeidet at vi sliter å forstå hvordan folk som i utgangspunktet er naturglade og rasjonale mennesker kan foreslå utbyggingen. Skal virkelig alle de 70.000 andre i kommunen bare akseptere at Tromsø kommune raserer enorme områder uberørt natur bare fordi noen klubber og politikere ikke kan se langsiktig og forstå verdien av uberørt natur?

Det på tide å begynne ett opprør før det er for sent. La kommunestyret og lokalpolitikere høre din mening for å bevare naturmangfold og en skånsom, bærekraftig bruk av uberørt natur nær Tromsø.