Debatt:

Pøbelgran er ikke et alternativ!

Naturvernforbundet ber Høyre revurdere planting av fremmede treslag i Norge, i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix 

meninger

Høyre vurderer storstilt planting av sitkagran som klimatiltak. Skoglobbyen hevder at «det ikke er dokumentert et eneste problem med biomangfold ved planting av sitka», at den kan plantes der det ikke er fare for «unormal» spredning og at sitka på vanlig skogsmark har «moderat spredning». Skognæringen mener at å plante ut fremmede arter med svært høy økologisk risiko er ok og at det er bra for klimaet. Forurensing av natur med fremmede arter er bærekraftig påstår de. Alt dette er feil! Høyre må søke riktig kunnskap og ikke la seg lure av skoglobbyen om pøbelgran.

Pøbelgran er farlig. Om det skyldes bevisst feilformidling eller mangel på økologisk kunnskap er uvisst, men det er alvorlig når debatten baseres på faktafeil. Skogøkologene konkluderer med at sitkagran og slektningen lutzgran, med samlenavn pøbelgran, er fremmede arter med svært høy økologisk risiko. De invaderer truede naturtyper som kystlynghei og kystnedbørsmyr. Pøbelgran sprer seg i kystfuruskog, boreal hei, myr, beitemark og lysåpen kalkmark. Man frykter også spredning inn i truet kystregnskog. Her lever hundrevis av arter som kan bli skviset ut av pøbelgran. Det er urovekkende når næringspolitikere ignorerer viktig faktakunnskap.

De som har vært i en pøbelgranskog vet at den er ganske ugjennomtrengelig og nesten uten liv. Skogbunnen er brun av døde barnåler. Urter, moser, gras og bregner finner ikke livsgrunnlag her. Dette er fiberplantasje som fortrenger levende natur. Trærne lager frø i ung alder som spres ukontrollert. Det er like umulig å holde pøbelgran i sjakk som det er å fjerne brunsneglene i hagen eller stillehavsøstersen i sjøen.

Klimaeffekt sterkt overdrevet. I tillegg er klimaeffekten høyst usikker. Særlig i et kortsiktig 50-års perspektiv, som er lengre enn tiden vi faktisk har til å stanse klimakrisen. Pøbelgranplantasjer bidrar lite som karbonlager fordi 15 år etter hogst er det meste av karbonet sluppet ut igjen. Planting av pøbelgran er derfor ikke bare naturødeleggende, det er heller ikke et bidrag til å nå klimamål innen 2050.

Det er også oppsiktsvekkende at Høyre og skognæringa setter til side naturmangfoldloven. Bruk av skadelige fremmede arter også er i strid med internasjonale miljøavtaler. Skognæringen påberoper seg å være bærekraftig, men basert på feil premisser og feil kunnskapsgrunnlag. Å ødelegge natur ved å plante farlige fremmede arter kan aldri bli bærekraftig, særlig når klimaargumentet i tillegg er feil.

Høyre må ikke la seg lure av skoglobbyen. Dere må faktasjekke kunnskapsgrunnlaget med fagfolk. Norge skal stanse naturtapet og forvalte naturen på en kunnskapsbasert måte. Samtidig skal vi løse klimakrisen. Å ødelegge natur basert på noe som ikke er et klimatiltak er dobbelt dårlig.

Pøbelgran er ikke en del av bærekraftig skogbruk og den er ikke en del av en kunnskapsbasert debatt. Pøbelgran er heller ikke en del av klimaløsningen, den bare ødelegger norsk natur!