Debatt:

Null plandemokrati i Tromsø kommune?

Styret for Tindtunnelen skriver i debattinnlegget om E8s behandling blant Tromsøs folkevalgte.

VESTRE TRASE: Vestre trasé på E8 i Ramfjord.  Foto: Statens vegvesen

meninger

E8s planprogram fra Vegvesenet for vestre E8-trase er de siste ukene behandlet i formannskapet i Tromsø og 2 av kommunens «faglige» utvalg. Resultatet er dessverre blitt de folkevalgtes pinlige unnfallenhet overfor Vegvesenets overkjøring av alle som har en egen oppfatning om E8 i Ramfjord.

Tromsøs folkevalgte bidrar med dette til det statlige vesenets nedvurdering av alt som utgjør lokale meninger, lokale opplysninger, lokal kunnskap og erfaring, Tromsøs trafikkforhold, alt som kan være en lokal tilleggskunnskap og motvekt til Vegvesenets nedsabling av alle som mener noe annet enn vesenet.

Høringsrunden for vestre E8s planprogram var 19. desember–6. februar. Det kom inn 54 innspill og merknader til planen. Av disse hevder Vegvesenet at over halvparten handlet om trasévalget mellom østre og vestre E8-trase. Alle disse ble forkastet som irrelevante meningsytringer.

Kommunens politiske behandling har vært:

  • 10. mars i kommune- og byutviklingsutvalget (Koby)
  • 12. mars i klima-, miljø- og samferdselsutvalget
  • 17. mars i formannskapet.

Omtrent 25 av Tromsøs folkevalgte deltok i disse 3 møtene. De representerer kommunens innbyggere og næringsliv. Av de 54 innspillene til høringsrunden var det ikke en eneste av de 25 folkevalgte som omtalte et eneste av de 54 innspillene til høringsrunden i noen av de 3 utvalgsmøtene. Så det som heter plandemokrati i Tromsø kommune er egentlig en total fiasko og ganske dødt.

Ingen av de 54 velmente innspillene fra innbyggere og næringslivet ble verdiget en eneste setning fra våre folkevalgte i de 3 utvalgsmøtene. Slik skal det ikke være, men mange folkevalgte har ikke forstått det. Vet de ikke hvem de representerer som folkevalgte?

Kan vi muligens forvente at ordføreren og de 2 utvalgslederne beklager de folkevalgtes opptreden? Er det mulig at vi får vite om dette skyldes dårlig interesse, uvitenhet eller inkompetanse?

Kan det tenkes at møtebelastningen i kommunen er så stor at de ikke har tid til å bry seg med noen blant innkomne 54 innspill til høringsrunden?

I en annen sak i Koby-møtet, om Kvitebjørn Varme, der manglet man noen opplysninger og vurderinger for å kunne fatte vedtak. Da besluttet man å lage et ekstraordinært utvalgsmøte bare for å fullføre behandling av den ene saken. Men 54 demokratiske innspill og meningsytringer om Nord-Norges viktigste innfartsvei til vår største by, de var ikke verd en eneste setning av omtale i 3 politiske møter, hvor merknadsbehandlingen sto på dagsorden. Hva kan denne unnfallenheten skyldes?

Kan det være for mye «politikk» i saken? Er det blitt viktig å tekkes Vegvesenet for å unngå «straff» i andre kommunale prosjekter? Eller er unnfallenheten blitt så bastant at ingen tør å innvende noe imot Vegvesenets overkjøring? Hva betyr det for fremtidig demokrati?

I pbl (plan- og bygningsloven) heter det vakkert at kommunestyret er planmyndighet i denne typen saker. Så hvorfor er da de folkevalgte bare nikkedukker for Vegvesenets bakvendte forslag? Uten debatt? Uten å ta hensyn til innbyggernes innspill?

Fylkesmannens planavdeling skrev brev 12. mars som vi oversendte til formannskapet. Der uttalte Fylkesmannen at sammenligning av trasévalg øst/vest i planprosessen er ønskelig, ellers kan planprosessen anses å være mangelfull.

Det kan føre til at eventuell ny vedtatt regplan for vestre trase blir underkjent i Fylkesmannens lovlighetskontroll etter at planprosess og vedtak er fullført i august/september.

I så fall må man starte på nytt fra der prosessen var før 19. desember, dvs. i fjor høst. Denne forsinkelsen kunne unngås hvis formannskapet hadde hensyntatt Fylkesmannens uttalelse av 12. mars. Nå har formannskapet og Vegvesenet innført risiko for 18–24 måneders forlenget planprosess, istedenfor å ta hensyn til Fylkesmannens innvendinger.

Dette kan muligens unngås ved å foreta fornyet behandling i formannskapet eller kommunestyret. En enkel endring i planprogrammet kan bringe sammenligning av trasévalg inn i planprosessen.

Fylkesmannen sier egentlig at avvisning av over halvparten av de 54 innspillene er lovstridig merknadsbehandling.

  • Både Vegvesenet og kommunen har fått vite fra Fylkesmannen at de utfører lovstridig planprosess.
  • De folkevalgte «lærer» at Vegvesenet fordreier fakta.
  • Folkevalgte må lære å slå opp i Vvs nettsider for innkomne merknader, eller få alle merknader utdelt på «gamlemåten».
  • Folkevalgte lærer at enkel endring i planprogram kan redde saken over til lovgyldig planprosess?
  • Hvem av de folkevalgte vil tilstå litt selverkjennelse i denne saken?

Noen lærer at østre E8 med Tindtunnelen kan bygges klart raskest og rimeligst med korteste kjørelengder. Dvs gunstigst for samfunnsøkonomien og enkeltbrukerne.

De innebygde forsinkelsene i denne saken fører til at E8 blir tema i stortingsvalget 2021 og antakelig også i kommunevalget 2023. Det kan bli både interessant og skremmende for en del folkevalgte og partier.

I siste kartlagte underskriftskampanje kom det inn ca. 5080 underskrifter for østre trase med Tindtunnelen. Over 50 % av innbyggerne i Ramfjord deltok med sine underskrifter. Totale underskrivere over ca. 6 uker tilsvarer over 10 % av innbyggerne i Tromsø over 18 år.

Transportøkonomiske fakta favoriserer østre trase med Tindtunnelen. Østre trase kan også realiseres raskest. De partiene som velger å tro på Vegvesenets feilbeskrivelser ligger an til skikkelig hodepine i neste valg. Vegvesenets farse om E8 har vart lenge nok!

Så kommende valgkamp(er) kan få fornyet interesse i Tromsø.